Saltar apartados

Llistat i barem definitiu

ERASMUS - MOVILIDAD PER A FORMACIÓ (STT) 19/20

Resolució de 20 de novembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses i la puntuació definitiva de la Convocatòria de Mobilitat per a formació Erasmus (Staff Mobility for Training - STT) durant el curs acadèmic 2019/20. 

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar el llistat definitiu de sol·licituds admeses i descartades (pdf 25KB)
  • SEGON.- Publicar la puntuació definitiva (pdf 30kB)
  • TERCER.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs davant la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, previst en l'art. 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, a computar des de l'endemà al de la publicació de la present; i potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.

 

Alacant, 20 de novembre de 2019

Signat Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464