Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places STT 2018-19

ERASMUS - MOBILITAT PER A FORMACIÓ (STT) 18/19

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'adjudicació de places resultat d'aplicar sobre els i les participants els criteris establits en el punt 7.2 de la Convocatòria de Mobilitat per a Formació Erasmus (Staff Mobility for Training - STA) durant el curs acadèmic 2018/19. 

ES RESOL:

  • SEGON.- Publicar la llista de reserva (pdf 22KB) que figura com a ANNEX 2 d'aquesta resolució, indicant l'ordre de prioritat que se seguirà per a reasignar les beques en cas que s'alliberen a causa de renúncies.
  • TERCER.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos, previst en l'article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, a computar des de l'endemà al de la publicació de la present; i potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

    D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.

 

Alacant, 5 de desembre de 2018

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464