Saltar apartados

Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT PER A FORMACIÓ

1. PREÀMBUL

El programa Erasmus+ de la Unió Europea té com a objectiu atendre a les necessitats d'ensenyament i aprenentatge de totes les persones que participen en educació superior formal, així com a les institucions que imparteixen aquest tipus de formació. Per a establir l'espai comú d'Educació Superior Europeu es configura com un dels punts principals la promoció de la mobilitat d'estudiants, de professorat i de personal d'administració i serveis.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea ofereix a la Universitat d'Alacant l'oportunitat d'enviar membres del seu personal a l'estranger per a exercir una activitat de formació en els centres participants. Les activitats del personal enviat a l'estranger permeten el desenvolupament professional en forma d'accions de formació i aprenentatge per observació i intercanvi de bones pràctiques en un centre participant. Aquestes activitats han d'acordar-se per endavant entre l'organització d'origen de l'interessat i l'organització de destinació, sobre la base del projecte específic entre la UA i els centres participants.

Amb la finalitat d'incentivar la participació del personal d'administració i serveis de la Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant (d'ara endavant UA) en activitats de mobilitat, la Gerència juntament amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals (VRI) publica una convocatòria de 30 ajudes per a fomentar la mobilitat amb finalitats de formació del Personal d'Administració i Serveis en el marc del Programa Erasmus+:

 • 20 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ KA103 amb països membres
 • 10 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ KA107 amb països associats

2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta convocatòria consisteix en la realització d'una breu estada formativa en una institució sòcia durant el curs acadèmic 2018/19 amb la finalitat de formació de la unitat homòloga, aprenentatge per observació i intercanvi de bones pràctiques, conforme als següents objectius:

 1. Afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida laboral del Personal d'Administració i Serveis.
 2. Fomentar la internacionalització de tots els col·lectius de la comunitat universitària
 3. Facilitar l'aprenentatge de bones pràctiques i l'observació de formes de treball i entorns laborals de les institucions sòcies.
 4. Formar a la institució sòcia, si escau, en les labors d'internacionalització dins del component de cooperació del projecte KA107.
 5. Enfortir les relacions amb les universitats sòcies.

Les activitats de formació i els seus possibles beneficis per a la persona participant, la seua unitat i la relació de la UA amb l'altra institució hauran de reflectir-se en un Acord de Mobilitat per a formació (Mobility Agreement) acordat prèviament entre la persona participant i ambdues institucions.

D'altra banda, en una relació d'intercanvi recíproc, la UA té la possibilitat de rebre al personal d'administració i serveis de la institució amfitriona per a formació en la UA, amb el propòsit de compartir mètodes de treball.

Els objectius generals són:

 • Ampliar les possibilitats de desenvolupament personal i professional del personal d'administració i serveis.
 • Internacionalitzar les unitats de la Universitat a través de l'efecte multiplicador que exercirà l'experiència internacional del seu personal.
 • Oferir al personal d'administració i serveis que no participa en el programa de mobilitat la possibilitat de beneficiar-se del coneixement i l'experiència de les unitats homòlogues d'altres països en la pròpia UA.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements tècnics i experiències sobre mètodes de treball.
 • Reforçar els vincles entre les institucions d'educació superior amb les quals es mantenen acords bilaterals.

3. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació per a aquesta convocatòria es troba consignada en el capítol 2 del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions Internacionals, assignats des del pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UA. El pagament d'aquesta dotació estarà supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa europea per al Programa Erasmus+ 2018-19 en tot el que no està previst en la present regulació.

El pagament mitjançant Comissió de Serveis està regulat per la normativa de la UA publicada en BOUA de 30 de novembre de 2017.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedente de l'ajuda en acabar l'any natural següent al de concessió de l'ajuda. Els diners romanent en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a les mateixes aplicacions d'origen del centre de despesa 5160

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

La convocatòria està dirigida al Personal d'Administració i Serveis de la UA que complisca els següents requisits:

 1. Pertànyer a la plantilla de la UA com a personal funcionari o contractat laboral des del moment de realitzar la sol·licitud fins a la fi del període de mobilitat. Les persones sol·licitants hauran d'acreditar una antiguitat d'almenys un any continuat.
 2. Continuar en la mateixa unitat administrativa en el moment de realitzar l'intercanvi.
 3. Posseir la nacionalitat d'un país participant en el Programa Erasmus+ o de tercers països, en aquest cas hauran d'acreditar que estan en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 4. Per a l'acció Erasmus+ KA103, tenir un coneixement de l'idioma propi de la universitat receptora o d'anglès corresponent al nivell B2 o superior.
 5. Per a l'acció Erasmus+ KA107, complir els requisits específics per a cada destinació (detallats en l'oferta de places del punt 6).
 6. Els requisits anteriors han de complir-se tant en el moment de la sol·licitud com durant el període de realització de la mobilitat per a formació.

5. DURADA DE L'ACTIVITAT

La durada de l'activitat serà de 5 dies de formació, als quals se sumarà el període de viatge si l'activitat és fora d'Europa. En qualsevol cas, la data límit de realització de l'activitat finalitza el 31 d'agost de 2019, supeditant-se l'estada al període negociat per endavant amb la institució sòcia.

A aquests efectes, es consideren activitat formativa els esdeveniments de formació (excloent congressos) i períodes d'aprenentatge per observació i intercanvi de bones pràctiques, la finalitat de les quals siga la de conèixer el funcionament de la institució sòcia, supervisar l'execució del projecte i formar a la institució sòcia en les labors d'internacionalització dins del component de cooperació del projecte.

6. DESTINACIONS

Per a la mobilitat Erasmus+ KA103 a Europa, es podrà sol·licitar l'acceptació en qualsevol institució d'educació superior estrangera que tinga Carta Erasmus (ECHE). En concret, es pot consultar:

En el cas de la mobilitat Erasmus+ KA107, les destinacions disponibles són els que incloguen intercanvi de personal d'administració i serveis per al departament / unitat / servei o àrea als quals pertanga la persona sol·licitant. Les destinacions disponibles es poden trobar en l'Annex 1.

No es podrà triar com a destinació una institució en la qual la persona sol·licitant ja haja realitzat una estada formativa amb anterioritat en el marc d'aquest programa.

7. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD I SELECCIÓ DE CANDIDATS

7.1. Termini, procediment i documents de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria fins al 15 d'octubre de 2018.

Es podran sol·licitar per ordre de preferència dues ajudes Erasmus+ KA107 i una KA103, encara que només es podrà concedir una.

El formulari de sol·licitud es formalitzarà única i exclusivament a través del formulari publicat en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/es/movilidad/stt/pas.html

En aquest formulari s'haurà d'adjuntar els documents següents, els models dels quals es troben en la mateixa pàgina web:

 1. Vistiplau de la persona responsable de la unitat on s'estiga treballant en el moment de presentar la sol·licitud, indicant el compromís de la unitat per a rebre personal no docent en formació.
 2. Acreditació del nivell d'idioma només en cas que no estiguera inclòs en l'expedient de formació.
 3. Acord de Mobilitat del Personal per a Formació (Mobility Agreement) acceptat provisionalment per la institució de destinació. Si l'esborrany no estiguera signat per la institució de destinació, caldrà adjuntar a l'acord de mobilitat la carta d'acceptació o e-mail d'invitació que incloga les activitats a realitzar.

Els elements bàsics de l'acord de mobilitat han de ser: l'objectiu general i els objectius específics, els resultats esperats en termes d'experiència/competència addicional a adquirir, les activitats a realitzar i, si és possible, una programació per al període. En el programa a desenvolupar s'haurà de demostrar que es realitzaran activitats relacionades amb la mobilitat i especificar els dies de formació realitzats.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

7.2 Criteris d'avaluació i adjudicació de les ajudes

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió.

Per a la concessió d'ajudes s'aplicaran els següents criteris:

 • Prioritat:

En el cas de l'acció KA103, tindran preferència les sol·licituds d'aquelles persones que participen per primera vegada en el marc d'aquestes accions de mobilitat.

En el cas de l'acció KA107, s'estableixen dues categories de participació en funció dels requisits específics definits en l'Annex 1. Tindran preferència les sol·licituds emmarcades dins de la Categoria 1 enfront de les sol·licituds enquadrades en la Categoria 2. Dins de cada categoria, tindran prioritat les sol·licituds d'aquelles persones que no hagen gaudit mai d'una ajuda en el marc de l'acció KA107. La vinculació del personal amb l'àrea de coneixement o amb les activitats a realitzar durant la mobilitat, ha de venir aprovada pel responsable directe o coordinador de l'activitat.

 • Puntuació: Aplicació del barem de la convocatòria (Annex 2). Els punts del barem s'assignaran segons la informació disponible en la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS i la facilitada per la Unitat de Formació i Internacionalització del PAS.

Només podran participar en el procés d'adjudicació d'ajudes aquelles sol·licituds la valoració de les quals de l'Adequació del programa de formació als interessos de la internacionalització de la UA (Mobility Agreement) siga superior a 6 punts.

És important ressenyar que la tasca a desenvolupar en la universitat de destinació ha de pertànyer a la mateixa àrea de treball en la qual el candidat desenvolupe la seua activitat en la Universitat d'Alacant. En cas contrari, no es farà efectiva l'ajuda.

La persona beneficiària d'aquesta mobilitat podrà ser requerida per a fer extensius a altres persones o col·lectius universitaris els coneixements adquirits. Aquests requeriments hauran de ser atesos sempre que es formulen en termes assumibles per a la persona beneficiària i la unitat a la qual pertany.

Per a garantir la participació del major nombre possible de membres del PAS, l'assignació de places es farà de la següent forma, seguint l'ordre de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitant:

 • S'assignaran les destinacions marcades com a opció prioritària. Únicament si aquesta opció ha sigut ja ocupada o no obté la puntuació mínima, es podrà assignar la següent.
 • En cas d'empat es donarà preferència al personal d'administració i serveis que haja realitzat menys mobilitats. Si el nombre de mobilitats resulta ser la mateixa, es donarà preferència al que porte més temps en nòmina de la UA. Si així i tot persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la pàgina web del Secretariat de Mobilitat la llista provisional de personal admès i exclòs i barem provisional. Les persones participants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resoltes les al·legacions es procedirà a la publicació, en la pàgina web del Secretariat de Mobilitat de la llista definitiva de personal admès i exclòs i barem definitiu.

Seguidament, es publicarà en la pàgina web del Secretariat de Mobilitat l'adjudicació provisional, donant un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resoltes les al·legacions es procedirà a la publicació en la web del Secretariat de Mobilitat de l'adjudicació definitiva. Només tindran la consideració de participants en aquesta convocatòria els qui apareguen en les llistes definitives.

Com en altres accions de mobilitat, l'acceptació definitiva correspon a la institució de destinació.

7.3. Borsa de sol·licitants

Després de finalitzar el termini de sol·licituds s'activarà un formulari d'inscripció fins al 20 de maig de 2019. Les inscripcions rebudes durant aquest període seran incloses en una borsa de sol·licitants per a cobrir les possibles vacants que pogueren produir-se una vegada esgotada la llista de reserva.

La borsa es configurarà de la següent manera:

 • Prioritat 1: sol·licituds d'aquelles persones que participen per primera vegada en el programa.
 • Prioritat 2: sol·licituds d'aquelles persones que van obtenir ajuda del mateix tipus en cursos acadèmics anteriors, però no en 2018-19.

Les sol·licituds amb igual prioritat s'ordenaran conforme al barem publicat en l'apartat 7.2

7.4. Comissió de selecció

La Comissió de Selecció estarà composta per:

 • President: Director del Secretariat de Mobilitat (responsable Coordinació Institucional Erasmus+).
 • Secretària: Gestora en cap de Mobilitat PDI i PAS.
 • 6 Vocals entre els quals es troben:
  • Directora del Servei de Relacions Internacionals.
  • Sotsdirector/a de Gestió de Projectes de Mobilitat
  • Sotsdirectora de Mobilitat d'Estudiants
  • Un o una representant de la secció sindical FETE-UGT.
  • Un o una representant de la secció sindical CC.OO.
  • Un o una representant de la secció sindical Set.
 • Així mateix, podrà assistir un o una representant de CGT, de STEPV i de CSIF que tindran veu, però no vot.

La Comissió de Selecció es reserva el dret de convocar a les persones candidates per a contrastar qualsevol informació relacionada amb el contingut de la sol·licitud.

8. UNITAT COMPETENT EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT

La gestió del procés correspondrà a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS del Servei de Relacions Internacionals. Els dubtes que puguen sorgir es plantejaran al correu electrònic staffmobility@ua.es

La persona beneficiària serà responsable dels contactes amb la institució sòcia, de l'organització del programa de formació, de la gestió de la documentació, del transport, de l'allotjament, del segur d'assistència sanitària, del visat i de qualsevol altre tràmit necessari per a la seua estada formativa.

9. FINANÇAMENT, FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

La durada màxima finançada serà de 5 dies d'activitat formativa. En el cas de les destinacions KA107 es podran finançar fins a 2 dies de viatge. Els dies concrets en els quals es realitzarà l'activitat es faran constar tant en l'Acord de Mobilitat per a formació com en el Certificat d'Estada, sent aquests els que s'utilitzen per al càlcul de la quantia a percebre.

Les activitats de mobilitat per a formació Erasmus+ KA103 i KA107 estan cofinançades per la Comissió Europea, a través del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), i per la pròpia UA.

L'ajuda té per objecte contribuir a cobrir les despeses de viatge i subsistència de la mobilitat per a formació en el país d'acolliment. No es podran utilitzar aquestes ajudes per a cobrir partides de despeses ja finançades amb altres fons o per a realitzar activitats formatives, docents o investigadores vinculades a altres programes pels quals es perceba qualsevol altra beca, ajuda, sou o salari.

9.1. Finançament

El personal rebrà una quantitat d'ajuda com a contribució a les seues despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:

 • Viatge (anada i volta): Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en el qual es desenvolupe l'activitat corresponent, segons la quantitat que s'indica a continuació:
  • Entre 10 i 99 km . . . . 20 €
  • Entre 100 i 499 km . . . . 180 €
  • Entre 500 i 1.999 km . . . . 275 €
  • Entre 2.000 i 2.999 km . . . . 360 €
  • Entre 3.000 i 3.999 km . . . . 530 €
  • Entre 4.000 i 7.999 km . . . . 820 €
  • 8.000 km o més . . . . 1.500 €

Per a calcular la distància en quilòmetres des del lloc de treball fins a la ciutat de destinació, s'utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea, que es podrà trobar en el següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Subsistència: Costos directament relacionats amb l'estada de la persona participant durant l'activitat. Les quantitats diàries dependran del país de destinació (en funció del grup indicat en el requadre):
  • Erasmus+ KA103:
   • Grup A: 120 € (Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia)
   • Grup B: 105 € (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal)
   • Grup C: 90 € (Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia)
  •  Erasmus+ KA107:
   • Països associats: 180 €

Si hi ha disponibilitat pressupostària i les despeses incorregudes superen les ajudes de viatge i subsistència, la UA podrà complementar les ajudes amb un màxim de 40 € per dia de formació (màxim 200 €)

9.2. Justificació de les despeses d'allotjament, estada i viatge:

Es tindran en compte exclusivament els costos de viatge, allotjament i manutenció, visat i transports locals corresponents als dies de formació (màxim 5). En les destinacions KA107 es podran tenir en compte els costos dels dies de viatge (màxim 2). En cap cas es podran superar els imports establits en la normativa de gestió econòmica de la UA per a aquest tipus de despeses.

Allotjament: s'aportarà factura original d'acord amb les despeses reals ocasionades, tenint en compte que no podran superar les quantitats màximes establides per a allotjament en la normativa de gestió econòmica. Si l'allotjament correspon a més d'una persona s'abonarà únicament la part proporcional corresponent a la persona beneficiària.

La factura haurà d'incloure: nom de la persona beneficiària de l'ajuda, data d'entrada i data d'eixida, nombre de nits, preu per nit i preu total de l'allotjament. Si durant l'estada es resideix en una casa particular, haurà d'aportar: justificant del pagament (càrrec en compte o justificant de transferència) i rebut en el qual conste: nom, cognoms i nombre de document d'identitat o passaport tant de la persona arrendadora com de la persona arrendatària (serà imprescindible adjuntar fotocòpia d'aquests documents), adreça de l'habitatge, dates d'estada, preu de l'allotjament i signatura d'ambdues persones.

Despeses de viatge:

 • Les persones beneficiàries hauran de tractar de contractar el mitjà més econòmic per a viatjar.
 • Si el viatge s'haguera de realitzar en vehicle propi, per causes justificades i prèvia petició per escrit, l'import màxim permès serà l'equivalent a l'import més econòmic, si ho hi haguera, d'altres mitjans de transport amb el límit de 300 euros. Les persones beneficiàries que utilitzen aquest sistema de desplaçament hauran de justificar la utilització d'aquest mitjà de transport mitjançant presentació de tiquets d'autopista i de repostajes.
 • No s'autoritza en cap cas indemnització per ús de vehicle de lloguer.
 • No es finançaran despeses de cancel·lació ni altres despeses addicionals al marge dels assenyalats en els apartats anteriors.
9.3. Abonament de les ajudes

L'ajuda s'abonarà mitjançant una Comissió de Serveis. Es podrà fer en dos pagaments: un primer pagament equivalent al 70% de l'ajuda prevista de viatge i subsistència, un segon pagament corresponent a la liquidació una vegada realitzada l'activitat. És requisit indispensable per a iniciar els tràmits de gestió dels pagaments la presentació de la següent documentació en els terminis establits. Els documents poden trobar-se en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/es/movilidad/stt/pas.html

Per a la tramitació del pagament inicial s'haurà de presentar almenys un mes abans de l'eixida:

 • Acord de Mobilitat per a formació (Mobility Agreement) aprovat formalment i signat tant per la persona participant, com per les institucions d'origen i destinació.
 • Conveni de Subvenció de Mobilitat de Personal per a Formació; es presentarà per duplicat.
 • Còpia impresa de la sol·licitud per Campus Virtual de l'absència “Internacionalització PAS”, autoritzada pel superior de la persona beneficiària (Els dies de formació es reconeixeran com a dies treballats).

Per a la tramitació de la liquidació i, si escau, de l'ajuda complementària s'haurà de presentar en el termini de 15 dies després de la realització de l'estada:

 • Certificat d'Estada (Certificate of Attendance) original, sense ratllades ni esmenes, expedit (signat i segellat) per l'adreça del departament, servei o unitat de la institució de destinació, en el qual s'especifiquen les dates de formació i es confirme que s'ha realitzat la planificació formativa prevista, tenint en compte que la data de la certificació ha de ser igual o posterior a la data de finalització de l'estada formativa.
 • Qüestionari UE (EU Survey / Participant Report) sobre els principals resultats obtinguts. Es tracta d'un formulari on-line facilitat per la Comissió Europea (en finalitzar l'estada, la persona participant rebrà automàticament un e-mail informant-li del procediment a seguir per a accedir a aquest qüestionari).
 • Justificants originals de les despeses d'allotjament i viatge: factures, rebuts, bitllets de viatge usats, visats, targetes d'embarque, confirmació electrònica del vol, proves de transferència, etc.
 • Memòria final de valoració on constarà l'avaluació de l'estada, s'explique l'impacte de l'estada formativa en la internacionalització del seu departament, servei o unitat en la UA i el compromís de transmissió de coneixements i d'experiències adquirides durant l'estada.

L'incompliment de les bases de la convocatòria, així com l'ocultació de dades, la seua alteració o manipulació podran ser causa de desestimació o anul·lació de l'ajuda i, si escau, de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

La persona beneficiària és responsable de la tramitació i abonament, si escau, de les assegurances de malaltia, accidents i contingències comunes o qualsevol un altre que s'exigisca amb caràcter obligatori per la institució de destinació.

10. ASSEGURANÇA MÈDICA

És imprescindible estar cobert per un Segur Metge durant l'estada en el país estranger.

Targeta Sanitària Europea de l'Institut Nacional de la Seguretat Social:

Si la persona beneficiària està afiliada al règim general de la Seguretat Social, pot dirigir-se a l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i obtenir la Targeta Sanitària Europea (TSE). La TSE és el document acreditatiu del dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant la seua estada temporal per motius d'estudis, treball, turisme..., en el territori d'un altre Estat Membre (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa).

Per a sol·licitar la TSE o obtenir més informació ha d'entrar en la pàgina web de la Seguretat Social.

Segur de viatge:

En qualsevol cas, i donada la importància de disposar d'altres cobertures a més del segur metge bàsic, la UA ha contractat una pòlissa col·lectiva d'assistència en viatge, que inclou, entre uns altres, assistència sanitària, assegurança d'accidents, responsabilitat civil, repatriació i transport de ferits o malalts, durant l'estada en l'estranger. L'import individual serà abonat per la UA i el certificat li arribarà a l'adreça electrònica de la UA de la persona participant.

11. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

Els qui siguen seleccionats a l'empara de la present convocatòria queden obligats a:

 1. Complir amb la normativa vigent en matèria de regularització de la seua estada en l'estranger, en general, i de la comunicació de la seua arribada en la missió Consular espanyola en el país de destinació, si fóra necessari.
 2. No rebre cap altre ingrés per a la mateixa activitat.
 3. Trobar-se en servei actiu i efectiu durant el curs acadèmic que desenvolupe la seua estada formativa en la universitat d'acolliment.
 4. Realitzar les activitats formatives estipulades en l'acord.
 5. Comunicar immediatament a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS tot canvi en la sol·licitud inicial (renúncia, calendari, planificació d'activitats, etc.).
 6. Lliurar en els terminis establits en la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS la següent documentació emplena adequadament:
  1. Acord de Mobilitat per a formació (signat per la persona beneficiària, la institució d'origen i la de destinació).
  2. Conveni de Subvenció (per duplicat amb signatura original).
  3. Còpia de la Comissió de Servei.
  4. Sol·licitud de l'absència “Internacionalització PAS”, autoritzada pel superior
  5. Certificat d'Estada (original).
  6. Qüestionari UE.
  7. Memòria final.
  8. Justificants de viatge i allotjament.
 7. Informar-se i seguir les recomanacions sanitàries en matèria de vacunació internacional que determine el Ministeri de Salut i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i procurar-se la cobertura d'assegurança a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació, si escau.
 8. Sol·licitar i formalitzar el corresponent visat en el país d'origen. Per a açò, la Universitat de destinació emetrà una carta d'acceptació/invitació per a aquest propòsit amb la deguda antelació. Per a la sol·licitud del visat es fa necessari contractar un segur de salut amb cobertura internacional que cobrisca tot el període d'estada.
 9. Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i de qualsevol altre tràmit necessari per a la seua estada en la institució de destinació.
 10. Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi.

L'incompliment d'alguns dels requisits i les obligacions establides en la present convocatòria i en la resta de la normativa podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajuda i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

12. CANVIS I INCIDÈNCIES

Quan les circumstàncies així ho aconsellen i estiguen degudament motivades, la Comissió podrà autoritzar, a petició de la persona beneficiària, variacions en el programa de formació o el període de gaudi de la beca, segons el cas, així com resoldre qualsevol incidència que no implique un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

13. INCOMPATIBILITATS

No podran concedir-se 2 mobilitats a una mateixa persona.

Així mateix, no podran concedir-se estades Erasmus+ de Docència (PDI) i Formació (PAS) a la mateixa persona en el mateix curs acadèmic, per la qual cosa si se sol·licitaren ambdues mobilitats han d'indicar quin és la de preferència en el corresponent camp d'observacions de la sol·licitud online.

14. RENÚNCIA I SUBSTITUCIONS

En cas de renúncia, aquesta haurà de presentar-se per escrit a través d'Instància genèrica utilitzant l'eAdministración de l'UACloud Campus Virtual de la UA, a través del Registre General o dels Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant dirigida a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS.

Es considerarà que renuncien tàcitament a la mobilitat (i en conseqüència a l'ajuda), les persones beneficiàries que no hagen presentat la documentació requerida en els terminis i en les condicions descrites en aquestes bases.

En cas que es produïsca alguna renúncia, o que no es lliure la documentació en les condicions i el termini previstos, es podrà adjudicar la mobilitat, si escau, a integrants de la llista de reserva o, una vegada esgotada aquesta, de la borsa de sol·licitants.

Les renúncies podran penalitzar en el barem de les següents convocatòries de mobilitat per a formació.

15. RECONEIXEMENT

A l'efecte de reconeixement en la UA, es comptabilitzarà com a temps treballat i es valorarà conforme a la Normativa de provisió de llocs de treball mitjançant els sistemes de concurs i lliure designació, del personal d'administració i serveis de la UA (BOUA 29/06/2018).

16. NORMA FINAL

Contra aquesta convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de 2 mesos, a computar des de l'endemà a la seua publicació d'acord amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions de la Comissió de Selecció, podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de les seues publicacions o notificacions.

El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre-ho.

 

 

Alacant, 7 de setembre de 2018

 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS

 

Juan Llopis Taverner


 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464