Saltar apartados

Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT PER A ESTADES DOCENTS

1. PREÀMBUL

Amb la finalitat d'incentivar la participació del professorat de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant (d'ara endavant UA) en activitats de mobilitat, el Vicerectorat de Relacions Internacionals (VRI) convoca ajudes de mobilitat per a docència:

 • 110 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ KA103 amb països membres
 • 20 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ KA107 amb països associats
 • 11 ajudes en el marc del Programa Propi d'Internacionalització

Idiomes

Es recomana tenir un coneixement de l'idioma propi de la universitat receptora o d'anglès corresponent al nivell B2. No obstant açò, cada institució d'acolliment pot indicar un nivell diferent.

2. OBJECTIU

La present convocatòria té per objecte l'assignació de places i concessió d'ajudes econòmiques al professorat de la UA per a impartir docència durant el curs acadèmic 2019/20 en institucions d'educació superior estrangeres.

La docència impartida durant l'estada haurà de formar part integrant d'un programa d'estudis conduent a un títol oficial de grau o postgrau en la institució d'acolliment i haurà de reflectir-se en un Acord de Mobilitat per a Docència (Mobility Agreement) acordat prèviament entre ambdues institucions. Així mateix la docència haurà de tenir lloc durant els corresponents períodes lectius.

D'altra banda, en una relació d'intercanvi recíproc, la UA té la possibilitat de rebre al professorat de la institució amfitriona per a impartir docència en la UA, amb el propòsit de la progressiva harmonització dels seus plans d'estudis i mètodes docents.

Els objectius generals del programa són:

 • Ampliar les possibilitats de desenvolupament personal i professional del professorat de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant.
 • Internacionalitzar el contingut dels estudis que ofereix la Universitat a través de l'efecte multiplicador que exercirà l'experiència internacional del professorat.
 • Oferir al professorat que no participa en el programa de mobilitat la possibilitat de beneficiar-se del coneixement i l'experiència docent d'altres països en la pròpia Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements tècnics i experiències sobre mètodes psicopedagògics.
 • Reforçar els vincles entre les institucions d'educació superior amb les quals es mantenen acords bilaterals.

3. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Els crèdits destinats a la present convocatòria s'executaran amb càrrec al capítol 2 del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions Internacionals, assignats des del pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UA. El pagament d'aquesta dotació estarà supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Per a les ajudes Erasmus+ KA103 i KA107, tot allò que aquestes bases de la convocatòria no regulen es regirà per les disposicions europees per al Programa Erasmus+ 2019/20.

El pagament mitjançant Comissió de Serveis està regulat per la normativa de la UA publicada en BOUA de 30 de novembre de 2017.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedente de l'ajuda en acabar l'any natural següent al de concessió de l'ajuda. Els diners romanent en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a les mateixes aplicacions d'origen del centre de despesa 5160.

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

La convocatòria està dirigida al professorat de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant que complisca els següents requisits:

4.1. Formar part de la nòmina de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant.

4.2. Posseir la nacionalitat d'un país participant en el Programa Erasmus+ o de tercers països, en aquest cas hauran d'acreditar que estan en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

4.3. Els requisits anteriors han de complir-se tant en el moment de la sol·licitud com durant el període de realització de la mobilitat per a docència.

5. DURADA DE L'ACTIVITAT DOCENT

Per a les mobilitats Erasmus+ KA103 a Europa, la durada de l'activitat serà de 2 a 5 dies. No obstant açò, per a l'acció Erasmus+ KA107 i Internacionalització, les mobilitats seran obligatòriament de 5 dies. En tots els casos, les activitats docents han de comprendre un mínim de 8 hores lectives, o de 4 hores lectives més 4 hores d'activitat de capacitació en habilitats pedagògiques i de disseny curricular. En tots dos casos les activitats hauran de ser degudament certificades per la institució receptora.

D'altra banda, l'activitat haurà de realitzar-se fins al 15/07/2020, en el cas de l'acció Erasmus+ KA103 a Europa; i fins al 31/08/2020 en el cas de l'acció KA107 i Internacionalització fora d'Europa. En qualsevol cas, l'estada ha de supeditar-se al període negociat per endavant amb la institució sòcia.

6. DESTINACIONS

Les destinacions disponibles són els que incloguen intercanvi de professorat per al departament i àrea als quals pertanga la persona sol·licitant.

Les destinacions disponibles es poden trobar en la següent pàgina web:

Institucions amb intercanvi de professorat

No es podrà repetir com a destinació una mateixa institució en el mateix curs acadèmic.

7. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD I SELECCIÓ DE CANDIDATS

7.1. Termini, procediment i documents de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria fins al 27 de setembre de 2019.

El procediment de sol·licitud consta dels següents passos:

1) Emplenament del formulari de sol·licitud a través de l'UACloud Campus Virtual. La sol·licitud es troba disponible en CV Altres Serveis, carpeta Gestió docent, subapartat Mobilitat. El professorat podrà indicar fins a 2 destinacions, per ordre de preferència .

2) Obtenció de l'Esborrany de l'Acord de Mobilitat per a Docència (Mobility Agreement), on es reflectiran les classes a impartir en la institució de destinació després d'haver-ho consultat amb aquesta. Si l'esborrany no estiguera signat per la institució de Destinació, caldria afegir la carta o e-mail d'invitació.

Els documents poden trobar-se en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/sta/professorat.html

3) Presentació, dins del període de sol·licitud, de la documentació anteriorment requerida utilitzant la instància genèrica a través d'i-Administració del Campus Virtual de la UA; del Registre General de la UA o Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant; o a través de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.


7.2 Criteris d'avaluació i adjudicació de les ajudes

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel Vicerector de Relacions Internacionals o persona en qui delegue.

Per a la concessió d'ajudes s'aplicaran els següents criteris:

- Prioritat: En el cas de les institucions europees, tindran preferència les sol·licituds d'aquelles persones que participen per primera vegada en el marc d'aquestes accions de mobilitat.

- Puntuació: Aplicació del barem de la convocatòria (Annex 1). Els punts del barem s'assignaran segons la informació disponible en la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS (en relació amb els punts A, B, D, I, F i G, coordinació acadèmica Erasmus, mobilitats anteriors, nova destinació, col·laboració en l'elaboració del projecte, adequació de l'àrea d'estudis i renúncies, respectivament); i facilitada pel Departament corresponent (en relació al punt C, docència impartida en anglès).

Per a garantir la participació del major nombre possible de docents, l'assignació de places es farà de la següent forma, seguint l'ordre de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitant:

1. S'assignaran en primera ronda les destinacions marcades com a primera opció. Únicament si la primera preferència ha sigut ja ocupada, es podrà assignar la segona opció.

2. En una segona fase, s'estudiarà la concessió de la segona preferència.

En cas d'empat es donarà preferència al professorat que haja realitzat menys mobilitats. Si el nombre de mobilitats resulta ser la mateixa, es donarà preferència al que porte més temps en nòmina de la UA. Si així i tot persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig.

Es publicarà en la pàgina web del Secretariat de Mobilitat la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses juntament amb la resolució provisional amb la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants. Es disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resoltes les al·legacions es procedirà a la publicació en la web del Secretariat de Mobilitat de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses, i a la resolució definitiva amb la puntuació obtinguda per aspirant. Només tindran la consideració de participants en aquesta convocatòria els qui apareguen en les llistes definitives.

Seguidament, es publicarà la resolució provisional de l'adjudicació de places. Es disposarà d'un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Resoltes les al·legacions es procedirà a la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria en la mateixa pàgina web.

El professorat que quede en llista de reserva i així ho comunique, podrà optar per realitzar l'estada docent sense ajuda econòmica, sempre que la plaça estiga disponible, ja que es preveu l'existència de personal docent sense beca, el qual haurà de complir els mateixos requisits que el personal amb beca i es beneficiarà dels mateixos avantatges, però no rebrà cap ajuda a la mobilitat.

Com en altres accions de mobilitat, l'acceptació definitiva correspon a la institució de destinació.


7.3. Borsa de sol·licitants

Després de finalitzar el termini de sol·licituds s'activaran formularis d'inscripció (un per a cada tipus d'ajuda) fins al 15 de maig de 2020. Les inscripcions rebudes durant aquest període seran incloses en una borsa de sol·licitants per a cobrir les possibles vacants que pogueren produir-se una vegada esgotada la llista de reserva.

La borsa es configurarà de la següent manera:

- Prioritat 1: sol·licituds d'aquelles persones que participen per primera vegada en el programa.

- Prioritat 2: sol·licituds d'aquelles persones que van obtenir ajuda del mateix tipus en cursos acadèmics anteriors, però no en 2019/20.

- Prioritat 3: sol·licituds d'aquelles persones que hagen obtingut una ajuda de diferent tipus en aquesta convocatòria.

- Prioritat 4: sol·licituds d'aquelles persones que hagen obtingut una ajuda del mateix tipus en aquesta convocatòria.

Les sol·licituds amb igual prioritat s'ordenaran conforme al barem esmentat en l'apartat 7.2.
7.4. Comissió de selecció

La Comissió de Selecció estarà composta per:

 • President: Vicerector de Relacions Internacionals
 • Secretària: Gestora en cap de Mobilitat PDI i PAS
 • 3 Vocals entre els quals es troben:
  • Director del Secretariat de Mobilitat (responsable Coordinació Institucional Erasmus+)
  • Directora del Servei de Relacions Internacionals
  • Sotsdirectora de Gestió de Projectes de Mobilitat

La Comissió de Selecció es reserva el dret de convocar a les persones candidates per a contrastar qualsevol informació relacionada amb el contingut de la sol·licitud.

8. RENÚNCIA I SUBSTITUCIONS

En cas de renúncia, aquesta haurà de presentar-se per escrit, utilitzant la instància genèrica a través d'eAdministración del Campus Virtual de la UA; del Registre General de la UA o Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant dirigida a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS.

Les renúncies únicament seran ateses i no penalitzaran mentre siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional.

Es considerarà que renuncien tàcitament a la mobilitat (i en conseqüència a l'ajuda), les persones beneficiàries que no hagen presentat la documentació requerida en els terminis i en les condicions descrites en aquestes bases.

En cas que es produïsca alguna renúncia, o que no es lliure la documentació en les condicions i el termini previstos, es podrà adjudicar la mobilitat, si escau, als integrants de la llista de reserva o, una vegada esgotada aquesta, als integrants de la borsa de sol·licitants.

Si les renúncies es produeixen fora de termini, la penalització s'aplicarà, segons Barem, en la pròxima sol·licitud que realitze.

9. UNITAT COMPETENT EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT

La gestió del procés correspondrà a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS del Servei de Relacions Internacionals. Els dubtes que puguen sorgir es plantejaran al correu electrònic staffmobility@ua.es

La persona beneficiària serà responsable dels contactes amb la institució sòcia, de l'organització del programa d'ensenyament, de la gestió de la documentació, del transport, de l'allotjament, del segur d'assistència sanitària i de qualsevol altre tràmit necessari per a la seua estada docent.

10. FINANÇAMENT, FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

La durada màxima finançada serà de 5 dies de docència, als quals se sumarà fins a dos dies per viatge si l'activitat és fora d'Europa. Els dies concrets en els quals es realitzarà l'activitat es faran constar tant en l'Acord de Mobilitat per a Docència com en el Certificat d'Estada, sent aquests els que s'utilitzen per al càlcul de la quantia a percebre.

Les activitats de mobilitat per a docència Erasmus+ KA103 i KA107 estan cofinançades per la Comissió Europea, a través del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), i per la pròpia UA.

L'ajuda té per objecte contribuir a cobrir les despeses de viatge i subsistència de la mobilitat per a impartir docència en el país d'acolliment. No es podran utilitzar aquestes ajudes per a cobrir partides de despeses ja finançades amb altres fons o per a realitzar activitats docents o investigadores vinculades a altres programes pels quals es perceba qualsevol altra beca, ajuda, sou o salari.

10.1. Finançament

El personal rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seues despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:

 • Viatge (anada i volta): Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en el qual es desenvolupe l'activitat corresponent, segons la quantitat que s'indica a continuació:
 1. Erasmus+ KA103 i KA107:
Entre 10 i 99 km 20 €
Entre 100 i 499 km 180 €
Entre 500 i 1.999 km 275 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 €
8.000 km o més 1.500 €

Per a calcular la distància en quilòmetres des del lloc de treball fins a la ciutat de destinació, s'utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea, que es podrà trobar en el següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

2. Internacionalització:

Cost real del viatge d'anada i volta fins a la ciutat de destinació fins al màxim indicat en la taula de distàncies

 • Subsistència: Costos directament relacionats amb l'estada dels participants durant l'activitat. Les quantitats diàries dependran del país de destinació (en funció del grup indicat en el requadre):
 1.  Erasmus+ KA103:
Grup A (Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia) 120 €
Grup B (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal) 105 €
Grup C (Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia) 90 €

2. Erasmus+ KA107:

- Països associats: 180 €

3. Internacionalització: 180 €

Si hi ha disponibilitat pressupostària i les despeses incorregudes superen les ajudes de viatge i subsistència, la UA podrà complementar les ajudes amb un màxim de 40 € per dia de docència (màxim 200 €).
10.2 Justificació de les despeses d'allotjament, estada i viatge:

Es tindran en compte exclusivament els costos de viatge, allotjament i manutenció, assegurances, visat i transports locals corresponents als dies de docència (màxim 5). En cap cas es podran superar els imports establits en la normativa de gestió econòmica de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant per a aquest tipus de despeses.

Allotjament: s'aportarà factura original d'acord amb les despeses reals ocasionades, tenint en compte que no podran superar les quantitats màximes establides per a allotjament en la normativa de gestió econòmica. Si l'allotjament correspon a més d'una persona s'abonarà únicament la part proporcional corresponent a la persona beneficiària.

La factura haurà d'incloure: nom de la persona beneficiària de l'ajuda, data d'entrada i data d'eixida, nombre de nits, preu per nit i preu total de l'allotjament. Si durant l'estada es resideix en una casa particular, haurà d'aportar: justificant del pagament (càrrec en compte o justificant de transferència) i rebut en el qual conste: nom, cognoms i nombre de document d'identitat o passaport tant de la persona arrendadora com de la persona arrendatària (serà imprescindible adjuntar fotocòpia d'aquests documents), adreça de l'habitatge, dates d'estada, preu de l'allotjament i signatura d'ambdues persones.

Despeses de viatge: es cofinançaran amb ajuda de la UA en cas de superar les quantitats marcades per la Comissió Europea amb les següents condicions:

 • Les persones beneficiàries hauran de tractar de contractar el mitjà més econòmic per a viatjar.
 • Si el viatge s'haguera de realitzar en vehicle propi, per causes justificades i prèvia petició per escrit, l'import màxim permès serà l'equivalent a l'import més econòmic, si ho hi haguera, d'altres mitjans de transport amb el límit de 300 euros. Les persones beneficiàries que utilitzen aquest sistema de desplaçament hauran de justificar la utilització d'aquest mitjà de transport mitjançant presentació de tiquets d'autopista i de repostajes.
 • No s'autoritza en cap cas indemnització per ús de vehicle de lloguer.
 • No es finançaran despeses de cancel·lació ni altres despeses addicionals al marge dels assenyalats en els apartats anteriors.
10.3 Abonament de les ajudes

L'ajuda s'abonarà mitjançant una Comissió de Serveis. Es podrà fer en dos pagaments: un primer pagament equivalent al 70% de l'ajuda prevista de viatge i subsistència, i un segon pagament corresponent a la liquidació una vegada realitzada l'activitat. És requisit indispensable per a iniciar els tràmits de gestió dels pagaments la presentació de la següent documentació en els terminis establits. Els documents poden trobar-se en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/es/movilidad/sta/profesorado.html

Per a la tramitació del pagament inicial s'haurà de presentar almenys un mes abans de l'eixida:

- Acord de Mobilitat per a Docència (Mobility Agreement) de les classes a impartir aprovat formalment tant per la institució d'origen com per la institució d'acolliment.

- Conveni de Subvenció de Mobilitat de Personal per a Docència; es presentarà per duplicat.

- Comissió de Serveis sense retribució autoritzada.

Per a la tramitació de la liquidació i, si escau, de l'ajuda complementària s'haurà de presentar en el termini de 15 dies després de la realització de l'estada:

- Certificat d'Estada Docent (Certificate of Attendance) original, sense ratllades ni esmenes, expedit (signat i segellat) per l'adreça de departament o de centre de la institució d'acolliment, en el qual s'especifiquen les dates de docència i es confirme que s'ha impartit la planificació docent prevista, tenint en compte que la data de la certificació ha de ser igual o posterior a la data de finalització de l'estada docent.

- Per a les accions Erasmus+ KA103 i KA107, Qüestionari UE sobre els principals resultats obtinguts. Es tracta d'un formulari on-line facilitat per la Comissió Europea (en finalitzar l'estada, la persona participant rebrà automàticament un e-mail informant-li del procediment a seguir per a accedir a aquest qüestionari).

- Justificants originals de les despeses de viatge: factures, rebuts, bitllets de viatge usats, visats, targetes d'embarque, confirmació electrònica del vol, proves de transferència, etc.

- Justificants originals de les despeses d'allotjament.

- Memòria final on s'explique l'impacte de l'estada docent en la internacionalització de la UA. Es realitzarà a través d'un formulari.

L'incompliment de les bases de la convocatòria, així com l'ocultació de dades, la seua alteració o manipulació podran ser causa de desestimació o anul·lació de l'ajuda i, si escau, de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

La persona beneficiària és responsable de la tramitació i abonament, si escau, de les assegurances de malaltia, accidents i contingències comunes o qualsevol un altre que s'exigisca amb caràcter obligatori per la institució receptora.

11. SEGUR MÈDIC

És imprescindible estar cobert per un Segur Metge durant l'estada en el país estranger.

Targeta Sanitària Europea de l'Institut Nacional de la Seguretat Social

Si la persona beneficiària està afiliada al règim general de la Seguretat Social, pot dirigir-se a l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i obtenir la Targeta Sanitària Europea (TSE). La TSE és el document acreditatiu del dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant la seua estada temporal per motius d'estudis, treball, turisme..., en el territori d'un altre Estat Membre (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa).

Per a sol·licitar la TSE o obtenir més informació ha d'entrar en la pàgina web de la Seguretat Social.

Segur de viatge

En qualsevol cas, i donada la importància de disposar d'altres cobertures a més del segur metge bàsic, la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant ha contractat una pòlissa col·lectiva d'assistència en viatge, que inclou, per una durada màxima de 10 dies, assistència sanitària, assegurança d'accidents, responsabilitat civil, repatriació i transport de ferits o malalts, durant l'estada en l'estranger. L'import individual serà abonat per la UA i el certificat li arribarà a l'adreça electrònica de la UA de la persona participant.

12. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

Els qui siguen seleccionats a l'empara de la present convocatòria queden obligats a:

1. Complir amb la normativa vigent en matèria de regularització de la seua estada en l'estranger, en general, i de la comunicació de la seua arribada en la missió Consular espanyola en el país de destinació, si fóra necessari.

2. No rebre cap altre ingrés per a la mateixa activitat.

3. Trobar-se en servei actiu i efectiu durant el curs acadèmic que desenvolupe la seua estada docent en la universitat d'acolliment.

4. Impartir les hores de docència estipulades en l'Acord de Mobilitat dins dels cursos regulars de la institució de destinació.

5. Comunicar immediatament a la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS tot canvi en la sol·licitud inicial (renúncia, calendari, planificació docent, etc.).

6. Lliurar, en els terminis establits, en la Unitat de Mobilitat del PDI i del PAS la següent documentació emplenada adequadament:

- Acord de Mobilitat per a Docència (signat per la persona beneficiària, per la institució d'origen i la de destinació).

- Conveni de Subvenció (dos originals signats, en cas de mobilitat Erasmus+ KA103 i KA107).

- Còpia de la Comissió de Servei sense retribució.

- Certificat d'Estada Docent (original).

- Qüestionari UE (en cas de mobilitat Erasmus+ KA103 i KA107).

- Memòria final.

- Justificants de viatge i allotjament.

7. Procurar-se la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació, si escau, i les vacunes necessàries.

8. Responsabilitzar-se dels tràmits de visat, la cerca i localització d'allotjament i qualsevol altre tràmit necessari per a la seua estada en la institució d'acolliment.

9. Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi.

 

L'incompliment d'alguns dels requisits i les obligacions establides en la present convocatòria i en la resta de la normativa podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajuda i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

13. RECONEIXEMENT

 A l'efecte de reconeixement docent en la UA, es comptabilitzarà com a docència impartida en el mateix curs el 50% de les hores impartides en la universitat de destinació fins a un màxim de 10.

14. NORMA FINAL

Contra aquesta convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de 2 mesos, a computar des de l'endemà a la seua publicació d'acord amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions de la Comissió de Selecció, podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de les seues publicacions o notificacions.

El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre-ho.

 

 

Alacant, 6 de setembre de 2019

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS

Juan Llopis Taverner

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464