Resolució definitiva d'adjudicació de places

SICUE

Convocatòria 2021-22

Resolució de 14 de maig de 2021 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'adjudicació de places del Programa SICUE per al curs acadèmic 2021-22.

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per titulació i universitat, en l'Annex 1. L'alumnat "sense plaça" reuneix els requisits de la convocatòria, però no ha obtingut plaça segons la puntuació total del barem. En el cas que es produïsquen renúncies, els qui hagen quedat sense plaça seran cridats per rigorós ordre de puntuació segons el barem, conforme estableix la convocatòria en el seu apartat 2.8.
  • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places amb inclusió del període d'intercanvi, en l'Annex 2.
  • TERCER.- L'alumnat beneficiari que desitge renunciar disposarà fins al 28 de maig per a presentar aquestes renúncies, sense que aquestes penalitzen en convocatòries posteriors. Les renúncies es formularan per escrit a través d'UACloud ⇾ eAdministración ⇾ Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).
  • QUART.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tota persona interessada.

Alacant, 14 de maig de 2021.

Signat Rosa María Martínez Espinosa
Vicerectora de Relacions Internacionals Cooperació per al Desenvolupament