Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places

SICUE - CURSO 2020/21

Resolució de 18 de juny de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'assignació de places del Programa SICUE per al curs acadèmic 2020/21.

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per titulació i universitat, en l'Annex 1. Els/les estudiants "sense plaça" reuneixen els requisits de la convocatòria però no han obtingut plaça segons la puntuació total del barem.
  • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places amb inclusió del període d'intercanvi, en l'Annex 2.
  • TERCER.- L'alumnat beneficiari que desitge renunciar haurà de fer-ho per escrit a través d'UA Cloud --> eAdministració --> Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).
  • QUART.- Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 18 de juny de 2020

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464