Saltar apartados

Llistes definitives de sol·licituds admeses, excloses i puntuació per sol·licitant

Resolució de la Universitat d'Alacant de 08 de juny de 2020 del Programa de Mobilitat SICUE durant el curs acadèmic 2020/21, per la qual:

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitant i, si escau, els motius d'exclusió en l'annex 1:

Universitat prèviament concedida

El/la estudiant ja va ser beneficiari/a d'un intercanvi SICUE en la mateixa universitat.

Crèdits matriculats

El/la estudiant no està matriculat d'un mínim de 30 crèdits en el present curs.

Crèdits superats

El/la estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats (45 crèdits).

Penalització per renúncia

El/la estudiant va ser seleccionat/a en una convocatòria anterior del mateix o un altre programa de mobilitat i finalment no es va incorporar a la destinació, sense haver comunicat la renúncia dins del termini establit.

Mobilitat mateix període

El/la estudiant té assignada de manera definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat per al mateix període sol·licitat.

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'artícle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 08 de juny de 2020

Signat. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464