Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places

SICUE - CURS 2019/20

Resolució de 21 de maig de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'assignació de places del Programa SICUE per al curs acadèmic 2019/20.

ES RESOL:

    • PRIMER.- Es corregeix d'ofici error detectat en la disponibilitat d'una de les places oferides en la Universitat de Granada per al Grau en Geologia.
    • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per titulació i universitat, en l'Annex 1. Els/les estudiants "sense plaça" reuneixen els requisits de la convocatòria però no han obtingut plaça segons la puntuació total del barem. En el cas que es produïsquen renúncies, els/les estudiants que han quedat sense plaça seran cridats per rigorós ordre de puntuació segons el barem, conforme estableix la normativa en l'apartat 6.
    • TERCER.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places amb inclusió del període d'intercanvi, en l'Annex 2.
    • QUART.- L'alumnat beneficiari que desitge renunciar disposarà fins al 4 de juny de 2019 per a presentar aquestes renúncies, sense que aquestes penalitzen en convocatòries posteriors. Les renúncies es formularan per escrit a través d'UA Cloud --> eAdministració --> Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).
    • CINQUÈ.- Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 21 de maig de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464