Saltar apartados

Llistes definitives sol·licituds admeses i excloses i puntuació per sol·licitant

Resolució de la Universitat d'Alacant de 15 d'abril de 2019 del Programa de Mobilitat SICUE durant el curs acadèmic 2019/20, per la qual:


ES RESOL:

 • PRIMER.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitanti, i si escau, els motius d'exclusió en l'ANNEX 1:
Universitat prèviament concedida El/l'estudiant ja va ser beneficiari/a de un intercanvi SICUE en la mateixa universitat.
Crèdits matriculats El/l'estudiant no està matriculat d'un mínim de 30 crèdits en el present curs.
Crèdits superats El/l'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats (45 crèdits).
Penalització per renúncia El/l'estudiant va ser seleccionat/a en una convocatòria anterior del mateix o un altre programa de mobilitat i finalment no es va incorporar a la destinació, sense haver comunicat la renúncia dins del termini establit.
Mobilitat mateix període El/l'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat per al mateix període sol·licitat.
 • SEGON.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'ANNEX 2.
 • TERCER.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


  Alacant, 15 d'abril de 2019

  Fdo. Juan Llopis Taverner

  Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464