Saltar apartados

Llistat i puntuació definitiva termini 1

PROGRAMA PROPI PER AL FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS 2020

Resolució de 12 de maig de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica les llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses per a les activitats tipus A, B i C; així com la puntuació definitiva per sol·licitant de l'activitat tipus A del primer termini del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals (PPI 2020).

ES RESOL: 

PRIMER.- Activitat Tipus A: publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses que figuren en l'ANNEX I d'aquesta resolució; així com la puntuació definitiva per sol·licitant en l'ANNEX II d'aquesta resolució.

SEGON.- Activitat Tipus B: publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses per a la participació en Setmanes Internacionals que figuren en l'ANNEX III.

TERCER.-Activitat Tipus C: publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses per a la participació en Dobles Graus Internacionals que figuren en l'ANNEX IV.

QUART.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot l'interessat interposar recurs davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos, previst en l'art. 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, a computar des de l'endemà al de la publicació de la present; i potestativament podrà interposar recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.

 

Alacant, 12 de maig de 2020

 

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464