Saltar apartados

Convocatòria

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PROPI PER Al FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS (PPI) DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DURANT L'ANY 2020.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la present convocatòria amb l'objecte de recolzar la projecció internacional de la Universitat d'Alacant i afavorir la participació en congressos internacionals fóra del territori nacional.

1. Activitats finançades

Les activitats financiables seran les següents:

A. La participació del col·lectiu docent i investigador a temps complet en congressos internacionals fóra del territori nacional.

B. L'organització, per part de les facultats i Escola Politècnica Superior de setmanes internacionals (cursos, tallers i conferències dirigits a l'alumnat, impartits tant per personal docent de la UA com per personal visitant d'institucions sòcies estrangeres).

C. L'execució, per part de les Facultats i Escola Politècnica Superior de les activitats de mobilitat derivades de l'engegada dels dobles graus internacionals.

 

2. Finançament

2.1. Els crèdits destinats a la present convocatòria s'executaran amb càrrec a la clau orgànica 51602E0004 del Servei de Relacions Internacionals, assignats des del pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UA.

 

2.2. La dotació a assignar durant l'any 2020 és de cent mil euros (100.000 €) per a l'activitat tipus A, de deu mil euros (10.000 €) per a l'activitat tipus B, i de quaranta mil euros (40.000 €) per a l'activitat tipus C. Aquesta dotació podrà incrementar-se com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 58.2 a) del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

 

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedente de l'ajuda després de presentar la memòria econòmica justificativa en finalitzar l'activitat. Els diners romanent en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a la mateixa aplicació d'origen del centre de despesa 5160.

 

2.3. La dotació disponible, en funció del nombre de sol·licituds seleccionades, es repartirà segons el barem i els criteris que establisca la Comissió d'Avaluació.

 

2.4. És incompatible rebre altres ajudes per a la mateixa activitat d'internacionalització. No es podran utilitzar aquestes ajudes per a cobrir partides de despeses ja finançades amb altres fons o per a realitzar activitats docents o investigadores vinculades a altres programes pels quals es perceba qualsevol altra beca, ajuda, sou o salari.

 

2.5. No es finançarà més d'una acció de tipus A per persona i convocatòria.

 

2.6. Si un mateix treball és presentat per diverses persones en un congrés, la quantia serà dividida a parts iguals entre el nombre de sol·licitants per a la mateixa activitat.

 

2.7. La Comissió fixarà en funció del nombre de sol·licituds un percentatge d'ajudes destinades a la participació en congressos del personal investigador en formació.

 

2.8. Es percebrà exclusivament la part justificada de la quantitat assignada.

 

2.9. Les ajudes es faran efectives a les persones o centres beneficiaris posteriorment a la realització de l'activitat.

 

2.10. L'ajuda econòmica per a la participació en congressos, serà la següent:

 

- Europa i Magrib (el Marroc, Tunísia i Algèria): fins a un màxim de 400 €

- Resta del món: fins a un màxim de 800 €

 

L'ajuda és una contribució per a cobrir les despeses de desplaçament i/o d'allotjament durant el període de realització de l'activitat. En cap cas es podran superar els imports establits en la normativa de Gestió Econòmica de la Universitat d'Alacant per a aquest tipus de despeses. S'exclouen expressament les dietes, les inscripcions als congressos i qualsevol altra despesa diferent als esmentats anteriorment.

 

2.11. En el cas d’organització de setmanes internacionals, els diners pressupostats es dividiran entre aquells centres que hajen obtingut acceptació de la sol·licitud.

 

2.12. En el cas d'organització de dobles graus internacionals, els diners pressupostats es distribuirà entre els Centres en funció del nombre d'estudiants seleccionats per aquests. Les quantitats màximes segons el país de destinació, així com les condicions, seran les mateixes que les establides per a l'alumnat inclòs en la convocatòria de Mobilitat Global 2020-21, amb un màxim de 5 mesos.

 

3. Participació en congressos internacionals fóra del territori nacional

3.1. Les condicions i requisits de participació seran els següents:

 

a) Podran ser finançades les activitats realitzades de l'1 de setembre de 2019 al 31 de desembre de 2020. La realització de l'estada en data anterior o posterior generarà la pèrdua automàtica de l'ajuda concedida.

 

b) Es finançarà la presentació de ponències i comunicacions en congressos de caràcter internacional fóra del territori nacional.

 

Les persones beneficiàries hauran d'incloure el logotip de la Universitat d'Alacant en la presentació.

 

c) Podrà sol·licitar aquestes ajudes, que tenen caràcter nominatiu, el personal docent i investigador a temps complet de la UA.

 

d) Les persones sol·licitants hauran de complir amb els requisits establits tant en el moment de la sol·licitud com durant la realització de l'activitat. 

 

3.2. Termini, procediment i documents de sol·licitud:

 

a) Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

 

b) S'obriran dos terminis de sol·licitud:

El primer termini de presentació de sol·licituds serà del 13 al 31 de gener de 2020.

El segon termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 19 de juny de 2020.

 

c) El formulari de sol·licitud es formalitzarà única i exclusivament a través del formulari publicat en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/ppi/professorat-ua.html

 

d) La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

 

e) Qualsevol modificació sobre les dates previstes haurà de comunicar-se, amb caràcter urgent, enviant un correu electrònic a l'adreça staffmobility@ua.es, indicant la nova data de realització de l'activitat.

 

3.3. Els criteris d'adjudicació de les ajudes seran els següents:

 

a) L'assignació d'ajudes es farà seguint l'ordre de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitant en aplicació del barem de la convocatòria.

 

b) El barem a aplicar consta dels següents apartats:

 

A. Suport a la mobilitat d'estudiants

Docents que formen part del PAT-Mobilitat: ................................................10 punts

 

B. Participació en cursos anteriors

Nombre de participacions realitzades en els 3 últims anys:

Cap ..............................................................................................................10 punts

Haver rebut l'última ajuda en la convocatòria 2017 ........................................5 punts

Haver rebut l'última ajuda en la convocatòria 2018 ........................................3 punts

Haver rebut l'última ajuda en la convocatòria 2019 ........................................0 punts

 

C. Impartir docència en anglès durant els cursos 2018-19 o 2019-20 en assignatures oficials exceptuant les titulacions de llengües estrangeres i traducció

Docència en anglès.......................................................................................... 5 punts

 

D. Renúncies

Excepte en els casos de força major degudament justificada, es puntuarà negativament la no realització de l'activitat, prèviament acceptada en les tres últimes edicions:

..........................................................................................................................-2 punts per renúncia fins a un màxim de -6 punts

 

c) Els punts del barem s'assignaran segons la informació disponible en la Unitat de Mobilitat (en relació amb els punts A, B, i D, coordinació acadèmica, participacions anteriors i renúncies, respectivament); i facilitada pels centres o departaments corresponents (en relació al punt C, docència impartida en anglès).

 

d) En cas que hi haja empat en la puntuació total, s'atendrà a la major puntuació obtinguda en els apartats que s'indiquen a continuació: 1º) menor nombre de participacions; 2º) impartir docència en anglès; 3º) major antiguitat com a PDI en la UA. Si així i tot persisteix l'empat, es resoldrà a favor del sexe menys representat en la resolució final.

 

3.4. La forma de justificació de les despeses i la forma de pagament seguirà les següents condicions:

 

a) La persona beneficiària indicarà en el moment de la sol·licitud si assumeix personalment les despeses de l'activitat o si ho farà el seu departament. En el primer cas, la Unitat de Mobilitat tramitarà el pagament a la persona beneficiària mitjançant Comissió de Serveis; mentre que en el segon cas, la Unitat de Mobilitat realitzarà el traspàs al departament, amb posterioritat a que aquest tramite el pagament a la persona beneficiària mitjançant Comissió de Serveis.

 

En cap cas podran tramitar-se dues comissions de servei per a la mateixa activitat; és a dir, no podrà tramitar-se part de l'ajuda a través de la Unitat de Mobilitat i part a través del departament.

 

b) En el cas d'assumir les despeses de l'activitat i ser La Unitat de Mobilitat qui gestiona la Comissió de Serveis, en les factures de la persona beneficiària haurà de constar el seu nom.

 

c) En el cas que la persona beneficiària indique que serà el seu departament el que tramite la Comissió de Serveis, la Unitat de Mobilitat només podrà realitzar el traspàs a aquelles aplicacions corresponents al capítol 2 des d'on s'haja liquidat l'expedient corresponent.

 

En aquest cas, es tramitarà el traspàs després de rebre còpia de la liquidació de la comissió de servei i de la documentació justificativa.

 

d) Els justificants de viatge i d'allotjament han de ser originals.

 

e) Els justificants de viatge estaran formats pels bitllets on s'incloga el preu del mateix i, en cas de viatjar amb avió, les targetes d'embarque. Les despeses de viatge han de complir les següents condicions:

 

- Les persones beneficiàries hauran de tractar de contractar el mitjà més econòmic per a viatjar.

- Si per causes justificades i prèvia petició per escrit, el viatge s'haguera de realitzar en vehicle propi, l'import màxim permès serà l'equivalent a l'import més econòmic, si ho hi haguera, d'altres mitjans de transport amb el límit de 300 euros. Les persones beneficiàries que utilitzen aquest sistema de desplaçament hauran de justificar les despeses derivades de la utilització d'aquest mitjà de transport mitjançant presentació de tiquets d'autopista i de repostajes.

- No es finançaran despeses de cancel·lació ni altres despeses addicionals al marge dels assenyalats en els apartats anteriors.

 

f) Per a justificar l'allotjament s'aportarà factura original d'acord amb les despeses reals ocasionades, tenint en compte que no podran superar les quantitats màximes establides per a allotjament en la normativa vigent de gestió econòmica. Si l'allotjament correspon a més d'una persona s'abonarà únicament la part proporcional corresponent a la persona beneficiària.

 

g) La factura d'allotjament haurà d'incloure: nom de la persona beneficiària de l'ajuda, data d'entrada i data d'eixida, nombre de nits, preu per nit i preu total de l'allotjament. Si durant l'estada es resideix en una casa particular, haurà d'aportar: justificant del pagament (càrrec en compte o justificant de transferència) i rebut en el qual conste: nom, cognoms i nombre de document d'identitat o passaport tant de la persona arrendadora com de la persona arrendatària (serà imprescindible adjuntar fotocòpia d'aquests documents), adreça de l'habitatge, dates d'estada, preu de l'allotjament i signatura d'ambdues persones.

 

3.5. Segur mèdic

 

a) Donada la importància de disposar de cobertura mèdica en viatge, la Universitat d'Alacant ha contractat una pòlissa col·lectiva d'assistència en viatge durant l'estada en l'estranger, que inclou entre uns altres, assistència sanitària, assegurança d'accidents, responsabilitat civil, repatriació i transport de ferits o malalts.

 

b) La pòlissa col·lectiva d'assistència en viatge contractada per la UA cobrirà les possibles incidències patides per les persones beneficiàries. L'import de la pòlissa assenyalada serà abonat per la UA i el certificat amb la cobertura individual s'enviarà a l'adreça electrònica de la UA de la persona participant.

 

c) La cobertura no superarà els 10 dies de durada.

 

4. Organització de setmanes internacionals per part dels centres

4.1. Les condicions i requisits de participació seran els següents:

 

a) Podran ser finançades les setmanes internacionals realitzades de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020.

 

b) Haurà de sol·licitar aquesta ajuda el representant de cada Centre.

 

c) Per a aquesta activitat de projecció internacional de la UA, els centres han d'incloure el logotip de la Universitat d'Alacant amb la descripció del Vicerectorat de Relacions Internacionals més el logotip del Programa Erasmus+, en qualsevol mitjà de difusió de la Setmana Internacional.

 

4.2. Termini, procediment i documents de sol·licitud:

 

a) Només s'admetrà una sol·licitud per Centre.

 

b) El termini de sol·licitud serà del 13 al 31 de gener de 2020.

 

 

c) S'haurà de presentar una memòria amb la següent informació:

 

- programa d'activitats de la Setmana Internacional i dates de realització.

 

- mesurades de difusió (que han d'incloure el logotip de la Universitat d'Alacant amb la descripció del Vicerectorat de Relacions Internacionals més el logotip del Programa Erasmus+).

 

- mecanismes per a involucrar al professorat del Centre i al d'institucions estrangeres sòcies, igual que a l'alumnat d'aquest Centre.

 

- pressupost (les despeses han de ser elegibles per la UA)

 

d) La memòria haurà de presentar-se en la UA per les següents vies: eAdministració d'UACloud; o bé una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la UA o en els registres auxiliars situats en les Secretaries de Centre.

 

e) La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

 

4.3. Criteris d'adjudicació de les ajudes: seran acceptades i susceptibles de rebre una ajuda totes les sol·licituds dels centres que hagen presentat la memòria completa (pla de treball, dates, mesures de difusió, formes d'involucrar a personal intern, extern i alumnat, així com el pressupost de la Setmana Internacional).

 

4.4. Forma de pagament i justificació de les despeses. En primer lloc, el Centre ha d'haver gestionat tots els pagaments, havent d'haurà de presentar còpia dels justificants de despesa abonats (i que formen part del pressupost presentat en la memòria de sol·licitud). En aquest cas, el pagament de l'ajuda es realitzarà mitjançant un traspàs des de la Unitat de Mobilitat a alguna de les aplicacions del capítol 2 del Centre.

 

 

5. Mobilitats de dobles graus internacionals per part dels Centres

 

5.1. Les condicions i requisits de participació seran els següents:

 

a) Podran ser finançades les mobilitats de dobles graus internacionals realitzades durant el curs 2020-21.

 

b) Haurà de sol·licitar aquesta ajuda el representant de cada Centre.

 

c) Per a aquesta activitat, els centres han d'incloure en les seues corresponents convocatòries l'esment del finançament del Vicerectorat de Relacions Internacionals o del cofinançament, si escau.

 

5.2. Termini, procediment i documents de sol·licitud:

 

a) Només s'admetrà una sol·licitud per Centre.

 

b) El termini de sol·licitud serà del 13 al 31 de gener de 2020.

 

c) S'haurà de presentar una memòria amb la següent informació:

 

- Convocatòria del Centre i Resolució amb llistat de l'alumnat seleccionat

 

d) La memòria haurà de presentar-se en la UA per les següents vies: eAdministració d'UACloud; o una sol·licitud genèrica presentada a través del Registre General de la UA o en els registres auxiliars situats en les Secretaries de Centre.

 

e) La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

 

5.3. Criteris d'adjudicació de les ajudes: seran acceptades i susceptibles de rebre una ajuda totes les sol·licituds dels centres que hagen presentat la memòria completa.

 

5.4. Forma de pagament i justificació de les despeses. En primer lloc, el Centre ha d'haver gestionat tots els pagaments, havent de presentar còpia dels justificants de despesa abonats. En aquest cas, el pagament de l'ajuda es realitzarà mitjançant un traspàs des de la Unitat de Mobilitat a alguna de les aplicacions del capítol 4 del Centre.

 

 

6. Exclusió de sol·licituds

Seran excloses d'aquesta convocatòria les següents sol·licituds:

 

a) Les realitzades pels qui no complisquen amb els requisits establits en els punts 3.1, 4.1 i 5.1 d'aquesta convocatòria.

b) Les presentades fora del termini establit.

c) Les que no aporten la documentació exigida.

d) Les que hagen sigut afavorides amb altres ajudes destinades a les mateixes finalitats.

e) Les d'els qui ja hagen rebut una ajuda en aquesta convocatòria.

 

7. Comissió d'Avaluació

7.1. L'estudi i selecció de les sol·licituds presentades correspon a la Comissió d'Avaluació que podrà requerir de les persones sol·licitants quants dades i acreditacions jutge necessaris per a valorar les mateixes.

 

7.2. La Comissió d'Avaluació estarà presidida pel Rector de la Universitat d'Alacant, qui podrà delegar en el Vicerector o Vicerectora amb competències en Relacions Internacionals. La componen: la Vicerectora o Vicerector amb competències en Recerca o persona en qui delegue, la Vicerectora o Vicerector amb competències en Estudis i Formació o persona en qui delegue, el Director o Directora del Secretariat de Mobilitat, el Director o Directora del Servei de Relacions Internacionals, el Subdirector o la Subdirectora de Gestió de Programes de Mobilitat i el Gestor o la Gestora en cap de Mobilitat de PDI i PAS, que actuarà de Secretari o Secretària, amb veu però sense vot.

 

8. Finalització del projecte i presentació d'informes

8.1. En el termini màxim de 20 dies després de la finalització de l'activitat, s'haurà de lliurar en la Unitat de Mobilitat la documentació justificativa d'haver realitzat l'activitat tal com s'indica en els punts 3.4, 4.4 i 5.4. A més, per a la participació en congressos, s'ha de lliurar l'original i còpia del certificat de participació (aquesta fotocòpia s'acararà en la Unitat de Mobilitat).

 

8.2. Es considerarà que renuncien tàcitament a l'ajuda les persones beneficiàries que no presenten la documentació requerida en els terminis i en les condicions descrites en les bases de la convocatòria. A aquests efectes no es consideraran hàbils ni el mes d'agost ni els períodes d'atenció administrativa atenuada.

 

9. Acceptació i seguiment

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases, per la qual cosa les persones i centres beneficiaris de les ajudes quedaran obligades al seu estricte compliment. En cas contrari s'exigirà la devolució total o parcial de l'ajuda.

 

En aquells casos en els quals s'estime convenient, la Comissió Avaluadora podrà recaptar la presentació de la informació complementària que considere oportuna o delegar en una o diverses persones les accions necessàries a l'efecte del seguiment de les ajudes concedides.

 

 

10. Resolució i procediment

10.1. La Comissió d'Avaluació resoldrà sobre la concessió o denegació de cadascuna de les sol·licituds presentades en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

10.2. La Resolució es publicarà en la pàgina Web del Secretariat de Mobilitat https://sri.ua.es/va/movilidad/ppi/professorat-ua.html

 

10.3. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja produït resolució expressa, les persones interessades entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

 

Contra aquesta convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de 2 mesos, a computar des de l'endemà a la seua publicació d'acord amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

 

El Vicerector de Relacions Internacionals

 

Juan Llopis Taverner

Alacant, 9 de gener de 2020

 

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464