Saltar apartados

Resolució Definitiva termini 2

PROGRAMA PROPI PER Al FOMENT DE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Resolució de 16 de setembre de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant per la qual es publica l'assignació definitiva d'ajudes de la convocatòria Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals durant l'any 2019.
Reunida la Comissió d'Avaluació encarregada d'estudiar les sol·licituds i establir els criteris de distribució econòmica de la convocatòria per a finançar accions del Programa Propi per al Foment de les Relacions Internacionals durant l'any 2019, el Vicerectorat de Relacions Internacionals resol:

PRIMER.- Publicar l'assignació definitiva d'ajudes que figura en l'ANNEX d'aquesta resolució.

TERCER.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot l'interessat interposar recurs davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos, previst en l'art. 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, a computar des de l'endemà al de la publicació de la present; i potestativament podrà interposar recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.Alacant, 16 de setembre de 2019.

Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464