Saltar apartados

Resolució definitiva d'acceptació de pròrrogues

Resolució de 9 de desembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'estudiants acollits les sol·licituds dels pròrroga d'estadade  quals  han sigut admeses per al segon semestre del curs acadèmic 2019/2020.

Es resol:

 • PRIMER.- Publicar la llista definitiva de sol.licituds admeses.
 • SEGON.-Els estudiants admesos hauran de modificar el seu acord d'aprenentatge i matrícula  amb les assignatures del 2on semestre. Aquesta modificació es realitzarà a la fi del mes gener. Els dies exactes es comunicaran per correu electrònic. A més, s'ha de tenir en compte els següents punts:
  • Les modificacions es realitzaran a l'Oficina de Mobilitat.
  • Només es podran incloure les assignatures de l'àrea d'estudis establida en el conveni bilateral signat entre la UA i la universitat d'origen de l'estudiant.
  • No es poden eliminar assignatures del 1er semestre.
  • El curs d'espanyol per a estudiants d'intercanvi només es pot incloure una sóla vegada en l'acord d'aprenentatge.
 • TERCER.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos, i potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.


  Alacant, 9 de desembre de 2019
  Fdo. Juan Llopis Taverner
  Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464