Saltar apartados

Resolució Definitiva Ajudes d'Idiomes UA

AJUDES D'IDIOMES - Primer termini de sol·licitud curs 2019/20

Resolució de 22 d'abril de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses de cursos d'idiomes d'AULAS o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 17 de gener de 2020.

Es resol:

  • PRIMER.- Publicar la llista definitiva d'ajudes concedides, en l'Annex 1.
    • La columna documentació pendent indica les persones que encara no han lliurat la documentació necessària per a poder percebre l'ajuda. Hauran de lliurar-la a través: UACloud --> eAdministració --> Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).
    • Les persones que en la columna documentació pendent tenen la casella en blanc, no han de lliurar res. Es procedirà al pagament de l'ajuda tan prompte com la situació ho permeta.
  • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'ajudes concedides sol·licitades per la Facultats, d'acord amb l'indicat en el punt 3.5 de la Convocatòria.
  • TERCER.- Publicar la llista definitiva de sol·licituds descartades juntament amb el motiu de la seua denegació, en l'Annex 2. 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'artícle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 22 d'abril de 2020

Signat. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464