Saltar apartados

Bases

AJUDES PER A la FORMACIÓ EN IDIOMES

CONVOCATÒRIA CURS 2019-20

 

 

El coneixement d'idiomes contribueix de forma essencial a la formació integral de l'alumnat. El seu aprenentatge s'ha convertit en un objectiu fonamental de les polítiques de formació perquè afavoreix la lliure circulació i comunicació i l'ampliació de les oportunitats laborals. El Vicerectorat de Relacions Internacionals, conscient d'això, convoca ajudes per a la realització de cursos d'idiomes en AULAS o en l'Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic (APRO) i de proves oficials d'idiomes.

Aquestes ajudes tenen com objecte fomentar l'aprenentatge d'idiomes entre l'alumnat de la UA, especialment entre estudiants de primer i segon any d'estudis de Grau, amb l'objectiu que puguen realitzar en els seus últims anys d'estudis universitaris un intercanvi acadèmic internacional en les millors condicions de formació lingüística.

 

1. ACTIVITATS SUBVENCIONADES

Es concediran ajudes per als següents cursos o proves d'idiomes:.

a) Ajudes Tipus 1, per a subvencionar els següents cursos:

- Cursos d'AULAS de llengües estrangeres que tinguen una duració mínima de 50 hores lectives presencials.

       Cursos d'AULAS Llengua General Quadrimestral

       Cursos d'AULAS Cursos Especials

       Cursos d'AULAS Exàmens Oficials Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE)

- Cursos d'APRO: llengua xinesa i llengua japonesa que tinguen una duració mínima de 45 hores lectives presencials i la finalització de les quals atorgue un dels següents nivells: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

b) Ajudes Tipus 2, per a subvencionar els següents cursos o proves:

- Cursos d'AULAS de menys de 50 hores lectives presencials:

       Preparació Exàmens Oficials (TOEFL, IELTS o DELF)

- Proves oficials d'idiomes contemplades en el Pla d'Acreditació Lingüística de la UA:

Prova d'acreditació ACLES UA (anglès, francès, alemany, italià)

Inglés: Cambridge English, IELTS, TOEFL, PTE, ISE, Oxford Test of English

Francès: DELF-DALF, TCF, DFP, TEF

Alemany: Goethe Zertifikat, TestDaF

Italià: CELI, CILS, PLIDA

Xinès: HSK

Coreà: TOPIK

Grec: CGL

Japonès: JLPT

Portuguès: CAPLE (CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE)

Romanès: ACLro

Rus: TORFL

 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

2.1. Estar matriculat/da en la Universitat d'Alacant durant el curs 2019/2020 en estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial de Grau.

2.2. Haver superat la prova oficial o el curs d'idiomes d'AULAS o d'APRO per al qual se sol·licita l'ajuda, en el període comprès entre setembre de 2019 i agost de 2020.

 

3. TERMINIS I PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

3.1. S'obriran dos períodes de sol·licitud:

El primer termini de sol·licitud serà del 3 al 21 de febrer de 2020, per als cursos o proves superats des de l'1 de setembre de 2019 al 18 de gener de 2020.

El segon termini de sol·licitud serà del 7 al 25 de setembre de 2020, per als cursos o proves superats des de l'1 de gener al 31 agost de 2020.

3.2. L'alumnat interessat a sol·licitar l'ajuda haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud publicat en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/ajudes-per-a-formacio-i-acreditacio-d-idiomes.html

Una vegada emplenat el formulari, caldrà prémer el botó acceptar i s'obtindrà un número de registre que s'ha de conservar.

3.3. El formulari de sol·licitud haurà d'emplenar-se tantes vegades com ajudes se sol·liciten.

3.4. En tractar-se d'una ajuda que no està exempta de tributar per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a poder rebre-la serà necessari lliurar degudament emplenat i signat, durant el termini de sol·licitud corresponent, el document de Comunicació de dades al pagador a l'efecte de l'IRPF (Model 145), disponible en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/ajudes-per-a-formacio-i-acreditacio-d-idiomes.html

3.5. Les Facultats i l'Escola  Politècnica Superior de la UA podràn sol·licitar l'ajuda d'idiomes en representació de l’alumnat que prèviament li haja autoritzat a fer-ho. En tal cas, el Vicerectorat de Relacions Internacionals traslladarà l'import de l'ajuda corresponent als seus estudiants directament al centre sol·licitant i organitzador del curs, sempre que el centre haja finançat aquest curs d'AULAS i l'alumnat ho haja superat.

 

4. ASSIGNACIÓ DE LES AJUDES

4.1. Les ajudes s'assignaran a aquells/es estudiants que, reunint els requisits, tinguen la puntuació més alta en la baremació dels seus mèrits, en aplicació del barem de la convocatòria. Tindran prioritat per a la percepció de l'ajuda les sol·licituds d'ajuda tipus 1 sobre les de tipus 2.

4.2. El barem a aplicar serà el següent:

a) Curs acadèmic de la titulació en què estiga matriculat l'estudiant en la UA en el moment de la sol·licitud:

Primer curs.............................................3 punts

Segon curs..........................................2,5 punts

Tercer curs..............................................2 punts

Quart curs.............................................1,5 punts

Cinquè curs..............................................1 punt

b) La continuïtat en la formació lingüística, prioritzant els nivells més alts, segons la següent taula:

Ajudes tipus 1

-Superar, en el període que s'indica en aquesta convocatòria, algun d'aquests nivells d'AULAS:

C2 (segona part) ........3 punts

C1 (segona part) ........2 punts

B2 (segona part) …….1,5 punts

B1 (segona part) …….1 punt

-Superar, en el període que s'indica en aquesta convocatòria, algun d'aquests nivells d'APRO:

7 ……3 punts

6 ……2 punts

4……1,5 punts

2……1 punt

Ajudes tipus 2

-Superar proves oficials de nivell B2, C1 o C2 o equivalents segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a l'acreditació interna de competències lingüístiques.

C2….....2 punts

C1…….1,5 punts

B2…….1 punt

4.3. En cas d'empat, s'atendrà a la major puntuació obtinguda en els apartats del barem que s'indiquen, segons el següent ordre de prelació: 1º: apt. a); 2º: apt. b). Si persistira l'empat, es decidirà per sorteig.

4.4. Atenent al principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'adreça de la pàgina web de la Unitat de Mobilitat següent:

https://sri.ua.es/va/movilidad/ajudes-per-a-formacio-i-acreditacio-d-idiomes.html

substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes. En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en la mateixa.

4.5. Resolucions. Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Mobilitat publicarà la relació provisional de candidats/es que han obtingut l'ajuda i, si escau, les sol·licituds excloses provisionalment i els motius d'exclusió. Es concedirà un termini perquè esmenen el defecte que haja motivat la seua exclusió o al·leguen el que estimen convenient per a corregir qualsevol error que s'haja pogut produir. Transcorregut aquest termini i una vegada revisades les al·legacions, l'Oficina de Mobilitat publicarà la relació definitiva de candidats/es que han obtingut l'ajuda i, si escau, les sol·licituds excloses de forma definitiva.

4.6. Així mateix, es publicarà la llista d'espera, per si es produïren renúncies, d'aquells/es candidats/es que complint els requisits no han aconseguit l'ajuda per falta de pressupost.

4.7. En la Resolució Provisional s'indicaran las persones beneficiàries de l'ajuda tipus 2 per superació d'una prova oficial d'idiomes que hauran de presentar en l'Oficina de Mobilitat, tant el rebut de les taxes abonades com l'original del títol i còpia per al seu acarament en el termini que s'indique en la mateixa; així com les persones que encara no hagen lliurat el Model 145 esmentat a l'apartat 3.4.

Aquells/es estudiants que no lliuren aquesta documentació en el termini establit s'entendrà que renuncien a l'Ajuda i es disposarà de la mateixa per a nous/ves beneficiaris/es.

 

5. INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

Les Ajudes d'Idiomes NO seran compatibles amb altres ajudes o formes de finançament que puga obtenir o rebre l'alumnat per a aquests cursos/proves, inclosa l'exempció de les taxes de matrícula.

 

6. FINANÇAMENT

6.1. La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 200.000 € i es troba consignada en el Capítol 4 de crèdits del pressupost del Servei de Relacions Internacionals. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA. En cas d'esgotar el pressupost, s'adjudicaran les ajudes per la prioritat establida en el barem fins a esgotar aquesta quantia.

6.2. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

6.3. La quantia de l'ajuda serà la següent:

a) Ajuda Tipus 1: fins a un màxim de 200 €

b) Ajuda Tipus 2: fins a un màxim de 100 €

6.4. Només es tindrà dret a percebre, com a màxim:

- En el primer període de sol·licitud: una ajuda de tipus 1 i una de tipus 2; o dos ajudes de tipus 2.

- En el segon període de sol·licitud: dos ajudes de tipus 1 (un curs de 2º quadrimestre + un curs intensiu d'estiu); o una ajuda de tipus 1 i una de tipus 2; o dos ajudes de tipus 2.

6.5. L'import de l'ajuda adjudicada no podrà superar el cost real de les taxes abonades per l'alumnat sol·licitant.

6.6. Si no s'esgotara el crèdit disponible, es podrà completar l'ajuda adjudicada inicialment, de forma lineal, sempre que no se supere el cost real de les taxes abonades.

Igualment, es podrà completar l'ajuda adjudicada inicialment si es rep algun altre finançament extern a la UA destinat per al mateix fi. En aquest cas, l'ajuda es completarà segons els requisits establits per l'Organisme corresponent.

6.7. En el cas descrit en l'apartat 3.5, i una vegada comprovat que el curs ha sigut superat per l'alumnat del Centre i que ha sigut prèviament abonat al Centre Superior d'Idiomes, es podrà efectuar directament el pagament al Centre corresponent, que haurà d'expedir la certificació acreditativa del pagament.

 

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Tribunals corresponents d'aquest ordre jurisdiccional, d'acord amb el que es disposa en l'art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en el termini de 2 mesos, a computar des de l'endemà a la seua publicació.

 

Alacant, 17 de gener de 2020

El Vicerector de Relacions Internacionals

Juan Llopis Taverner

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464