Saltar apartados

Resolució Definitiva Ajudes d'Idiomes UA segon termini 2019

AJUDES D'IDIOMES - Curs 2018/19

Resolució de 5 de novembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses de cursos d'idiomes d'AULAS o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 18 de gener de 2019.

 

Es resol:

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 5 de novembre de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464