Saltar apartados

Correcció d'errors Resolució Definitiva Ajudes d'Idiomes UA primer termini 2019

 

Detectat error en la resolució de 27 de març de 2019, per la qual es publicava la llista definitiva d'ajudes concedides per a finançar les despeses de cursos i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 18 de gener de 2019:

 

ES RESOL:

PRIMER.- L'alumna Laura Paños Veza apareix en les dues llistes d'ajudes concedides publicades, havent d'aparèixer únicament en la llista definitiva d'ajudes concedides sol·licitades per la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb l'indicat en el punt 3.5 de la Convocatòria.

 

SEGON.- Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 10 de maig de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464