Saltar apartados

Resolució definitiva beca idiomes 2018 UA - Segon termini

BEQUES D'IDIOMES

Resolució de 22 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses dels cursos d'idiomes d'AULES o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 20 de febrer de 2018.

Es resol:

  • PRIMER.- Publicar la llista definitiva de sol·licituds concedides.
  • SEGON.- Publicar la llista definitiva de sol·licituds denegades juntament amb el motiu de la seua denegació.
  • TERCER.-Publicar el llistat d'estudiants que encara no han lliurat el Model 145. Els i les estudiants que apareixen en aquest llistat tindran per a lliurar aquest document degudament emplenat en l'Oficina de Mobilitat fins al 29 d'octubre de 2018. També es pot enviar com a document adjunt pdf a la següent adreça electrònica: s.mobilitat@ua.es.  A qui no lliure aquest document no se li podrà realitzar el pagament. Descàrrega del Model 145.
  • QUART.- Les i els estudiants que apareixen ressaltats en groc en la llista definitiva de sol·licituds concedides, ajudes Tipus 2, hauran de presentar en l'Oficina de Mobilitat, fins al 29 d'octubre de 2018, la següent documentació:
    • el rebut de les taxes abonades
    • l'original del títol i còpia per al seu acarament
  • CINQUÈ.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 22 d'octubre de 2018

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464