Resolució provisional d'assignació directa de places

Mobilitat Global
Convocatòria 2021-22
Segon període de sol·licitud

Resolució de 15 de juny de 2021 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista provisional d'adjudicació de places per assignació directa per a participar en el Programa de Mobilitat Global durant el curs acadèmic 2021-22.

ES RESOL:

  • PRIMER.- Assignar les places publicades en l'Annex 1.
  • SEGON.- Fins al 18 de juny de 2021 inclòs, l'alumnat podrà presentar al·legacions contra aquesta resolució i les dades incloses en ella. Aquestes al·legacions es formularan per escrit a través d'UACloud ⇾ eAdministración ⇾ Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).
  • TERCER.- L'alumnat que desitge renunciar, disposarà fins a la finalització del termini d'al·legacions per a presentar aquestes renúncies, sense que aquestes afecten la participació en convocatòries posteriors i d'altres programes. Les renúncies es formularan per escrit a través d'UACloud eAdministración ⇾ Instància genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.

Alacant, 15 de juny de 2021

Mª Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals