Llistes definitives de sol.licituds admeses i excloses i puntuació definitiva per sol.licitant

Mobilitat Global
Convocatòria 2021-22
Segon termini de sol·licitud

Resolució de la Universitat d'Alacant a 6 de maig de 2021 del segon termini de sol·licituds del programa de Mobilitat Global per al curs acadèmic 2021-22, per la qual:

ES RESOL:

PRIMER.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitant i, si escau, els motius d'exclusió en l'ANNEX 1:

Crèdits L'alumnat no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Idiomes L'alumnat no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Penalització per renúncia L'alumnat va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'alumnat té assignada de manera definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, Global, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Incompatibilitat per destinació

L'alumnat ja ha gaudit de beca Global anteriorment per a la destinació sol·licitada.

Per superar el temps màxim d'estada

L'alumnat ja ha gaudit de Mobilitat Global pel període màxim permès.

 

SEGON.- En compliment de l'apartat 5.3 de la Convocatòria, publicar la relació definitiva d'estudiants que tindran preferència per haver obtingut plaça en convocatòries anteriors, però la mobilitat es va haver de cancel·lar a causa de la crisi sanitària per coronavirus en l'ANNEX 2.

TERCER.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats segons l'apartat 7.4 de la Convocatòria per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'ANNEX 3.

QUART.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de dos mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb el que s'estableix en la Convocatòria, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 6 de maig de 2021

Signat. Rosa María Martínez Espinosa
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament