Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places

MOBILITAT GLOBAL - CURS 2020/2021

ATENCIÓ: Els contactes amb els estudiants es duran a terme a través del correu electrònic de la Universitat d'Alacant.

Resolució de 05 de febrer de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'assignació de places per a participar en el Programa de Mobilitat Global durant el curs acadèmic 2020/2021.

Una vegada vistes les al·legacions i renúncies presentades, ES RESOL:

  • PRIMER.- Informar sobre la penalització aplicada a les sol·licituds que no tenen prioritat segons l'establit en els punts 5.3 i 7 de la convocatòria:
  • Estudiants les sol·licituds dels quals no tenen prioritat a causa de renúncies anteriors en el mateix o en un altre programa de mobilitat (se'ls resta 10 punts).
  • Estudiants que ja han participat en el programa de Mobilitat Global (No Europea) en edicions anteriors (se'ls resta 100 punts).

  • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per universitat de destinació segons la puntuació obtinguda per els/les aspirants. Els/les estudiants "en espera" reuneixen els requisits de la convocatòria però no han obtingut plaça segons la puntuació total del barem.
  • QUART.- Convocar a les i els ESTUDIANTS EN ESPERA interessats a la sessió d'assignació directa de places que han quedat vacants, de la forma que estableix el punt 5.5 de les bases de la convocatòria. Els i les estudiants interessats queden convocats el 11 de febrer a les 12:00 hores en la Oficina de Mobilitat, Pavelló de Relacions Internacionals, edifici número 23 del plànol del campus
  • CINQUÈ.- Les i els ESTUDIANTS QUE HAN OBTINGUT PLAZA seran convocats a sessions informatives a través del seu correu electrònic de la UA.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 05 de febrer de 2020

Signat. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464