Saltar apartados

Resolució d'assignació directa

MOBILITAT GLOBAL - CURS 2020/2021

ATENCIÓ: Els contactes amb els estudiants es duran a terme a través del correu electrònic de la Universitat d'Alacant.

Resolució de 12 de febrer de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista d'assignació directa de places per a participar en el Programa de Mobilitat Global durant el curs acadèmic 2020/2021.

Conforme al que es disposa en les bases de la convocatòria de Mobilitat Global 2020-21 i en la resolució definitiva d'adjudicació de places de 5 de febrer de 2020, per les quals es convocava als i les estudiants que havien quedat sense plaça a l'assignació directa de les places vacants, una vegada vistes les renúncies presentades i celebrada la sessió l'acord de la qual s'arreplega en l'acta d'11 de febrer de 2020.

AQUEST RECTORAT RESOL ASSIGNAR LES SEGÜENTS PLACES:

ESTUDIANT UNIVERSITAT
Blay Luzón, Alejandra Universidad de Antioquia
(CO MEDELLIN03)
Maza Orellana, Franco Daniel Universidad Central de Ecuador
(EC QUITO02)
Moncho Cámara, Anna María Universdad Autónoma de Chile
(RCH SANTIAG04)

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 12 de febrer de 2020

Signat Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464