Saltar apartados

Bases

PROGRAMA DE MOBILITAT GLOBAL

CONVOCATÒRIA CURS 2020-21

 

Per mitjà d'aquesta convocatòria, l’alumnat de la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante pot realitzar una part dels seus estudis en universitats de tot el món amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Les places d'intercanvi es concediran exclusivament per a realitzar estudis a temps complet en la Universitat per a la qual l'alumnat haja sigut seleccionat, conduents a l'obtenció d'un títol o diploma reconegut en el centre d'acolliment.

Tot això que aquestes bases de la convocatòria no regulen es regirà per la Normativa General de Mobilitat de la UA.

1. Terminis i requisits:

1.1. S'obriran dos períodes de sol·licitud:

- El primer serà de l'11 al 29 de novembre de 2019, a les 12:00 hores del migdia, per a l'alumnat que sol·licite com a període d'estudis anual, semestre 1 o semestre 2 (que seria el semestre de la universitat de destinació equivalent al primer o al segon quadrimestre de la UA).

- El segon termini serà del 9 al 20 de març de 2020, a les 12:00 hores del migdia, l'oferta de places serà diferent a la del primer termini. Aquestes places seran vacants del primer termini de la convocatòria més aquelles places que es pogueren incloure per establiment de nous convenis. Solament s'oferiran places del període d'estudis 2 (2º quadrimestre de la UA).

1.2. Matrícula. L’alumnat ha d'estar degudament matriculat en la UA en un programa d'estudis conduent a l'obtenció d'un mateix títol oficialment reconegut de Grau (s'exceptuen, per tant, els estudis de postgrau), tant en el moment de la inscripció en el programa de mobilitat com durant l'intercanvi.

Els programes d'estudi esmentats han de tenir docència durant el curs 2019-20.

1.3. Crèdits en els estudis des dels quals sol·licita l'intercanvi. El nombre mínim de crèdits superats ha de ser 60. Depenent del període de sol·licitud, els crèdits superats es comptabilitzaran de la següent manera:

- Si la sol·licitud es realitza en el primer termini: fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament.

 - Si la sol·licitud es realitza en el segon termini: fins a la convocatòria C2 del curs 2019-20 inclusivament.

1.4. Idiomes.

1.4.1. Requisit Lingüístic de la UA. S'ha de tenir acreditat el nivell d'idiomes mínim associat a cada destinació, segons l'oferta de places de cada període de sol·licitud. Només podran ser considerats aquells documents obtinguts o computats fins la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

1.4.2. Cada estudiant haurà de justificar el requisit lingüístic de la UA mitjançant la presentació d'un document oficial que acredite el nivell mínim d'idioma requerit. Els documents que es valoraran són exclusivament els continguts en la Normativa de la UA per a l'acreditació interna de competències lingüístiques en valencià i llengües estrangeres, que es pot trobar en la pàgina web del Servei de Llengües (Pla d'Acreditació Lingüística) i addicionalment, per al cas del portuguès, xinès i japonès, en la Taula d'Equivalències de l'Annex A .

Quant a l'acreditació d'idiomes per superació d'assignatures, si la sol·licitud es realitza en el primer període de sol·licituds únicament es podran admetre les superades fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament, i si la sol·licitud es realitza en el segon període de sol·licituds les superades fins a la convocatòria C2 del curs 2019-20 inclusivament.

1.4.3. Requisit Lingüístic de la Universitat de Destinació. Si les universitats de destinació requereixen una documentació específica que demostre el requisit lingüístic (és a dir, Diploma TOEFL, IELTS, DELF, etc.) l’alumnat ha d'adjuntar-la en el moment d'enviar la documentació de sol·licitud d'inscripció com a estudiant d'intercanvi a aquestes institucions. En cas contrari, la seua participació en el Programa serà cancel·lada d'ofici.

El requisit lingüístic de la Universitat de destinació es podrà consultar igualment en l'oferta de places de cada període de sol·licitud.

1.4.4. En el cas d'institucions que no posseïsquen requisit lingüístic, la UA requerirà un nivell B1 de l'idioma anglés o un A2 de l'idioma de docència. No s'aplicarà en les universitats de parla hispana.

1.5. Participacions anteriors.

1.5.1. A els qui hagen gaudit d'un semestre d'intercanvi Global en cursos acadèmics anteriors se'ls podrà adjudicar un segon semestre. No tindran prioritat i no podran repetir institució de destinació.

1.5.2. Les i els estudiants que tenen plaça definitiva en el primer període, no podran sol·licitar de nou la seua participació en el segon termini de sol·licituds.

1.6. Participació en altres programes de mobilitat.

1.6.1. No haver obtingut plaça definitiva en un altre programa de mobilitat per al mateix semestre sol·licitat.

1.6.2. Els qui obtinguen una plaça definitiva en aquesta convocatòria i, posteriorment, sol·liciten la seua participació en altres programes d'intercanvi per al mateix semestre, seran donats de baixa automàticament en aquests.

2.-Durada i oferta de places.

2.1. Les places d'intercanvi es concediran per a estudiar durant un període lectiu en el curs acadèmic 2020-21. El període lectiu pot ser un trimestre (un dels tres períodes lectius en els quals es divideix el curs acadèmic); o un semestre (un dels dos períodes lectius quan el curs acadèmic està així dividit). Amb l'excepción de certes places específiques de la Facultat d'Econòmiques que s'ofereixen també de forma anual.

2.2. Les dates d'intercanvi dependran del calendari acadèmic de la universitat de destinació.

2.3. L'oferta de places -institucions de destinació, període i nombre de places disponibles- es pot consultar en la pàgina web de cada període de sol·licitud, accessible des de la següent adreça web:

https://cvnet.cpd.ua.es/convenios_movilidadnet/oferta?prg=8

Així mateix, en la pàgina web de l'oferta pot trobar-se més informació sobre cada institució així com els enllaços a les universitats sòcies.

2.4. L'alumnat podrà sol·licitar prorrogar la seua estada durant un altre període lectiu, sempre dins del mateix curs acadèmic. La pròrroga haurà de ser acceptada formalment per les dues institucions. L'acceptació de la UA dependrà que existisquen places vacants. La pròrroga de l'ajuda econòmica no està garantida.

3.-Dotació

3.1. La UA promou aquest Programa de Mobilitat amb la concessió d'ajudes econòmiques o beques, que en cap cas es destinaran a cobrir la totalitat dels costos dels estudis en l'estranger.

3.2. L'import de l'ajuda concedida serà el que figura en el següent enllaç: Annex B, i que vindrà determinat pel tipus de plaça i país de destinació. Aquestes quanties podran variar fins a en un 10% com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 58.2 a) del Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, o bé per la no assignació de l'import total de la dotació de la convocatòria.

3.3. La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 500.000 € i es troba consignada en les aplicacions del concepte 4M del pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals i dels Centres corresponents, responsables de les places específiques. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

3.4. La subvenció assignada a cada estudiant s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedente de l'ajuda després de presentar la memòria econòmica justificativa en finalitzar l'activitat. La quantitat romanent en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a les mateixes aplicacions d'origen del centre de despesa 5160.

3.5. L'alumnat seleccionat per a un semestre acadèmic amb destinació a Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú i Uruguai, que no haja obtingut anteriorment la “Beca Iberoamèrica. Santander Grau” i que haja superat almenys 120 crèdits ECTS dels estudis de grau que estiga cursant, podrà sol·licitar aquesta beca. Per això, haurà d'inscriure's de manera obligatòria en la pàgina www.beques-santander.com.

Si finalment resulta seleccionat pel Banc Santander, la dotació econòmica de la seua ajuda serà conforme al punt 4 de l'Annex B.

4.- Procediment de Sol·licitud

4.1. S'haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud a través de UA Cloud, aplicació Programes de Mobilitat, pestanya Inscripció, seleccionem l'estudi corresponent i posteriorment Global. Una vegada s'emplena el formulari s'ha de prémer el botó acceptar i s'obté un número de registre que s'ha de conservar.

S'hauran d'indicar per ordre de preferència les destinacions als quals opta, podent sol·licitar fins a 15 destinacions.

Les universitats de destinació seleccionades i la seua ordre de prioritat no podran ser modificats per l’alumnat una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i no seran motiu d'al·legació.

4.2. Documentació acreditativa de coneixement d'idiomes.

La Unitat de Mobilitat consultarà la formació lingüística acreditada en la UA per a comprovar si compleix amb els requisits exigits per les universitats de destinació seleccionades.

L'alumnat interessat en programes de mobilitat haurà de comprovar, per tant, els assoliments obtinguts en matèria lingüística que apareixen en UA Cloud, Expedient acadèmic, Consultar, Expedients, Acreditació i capacitació docent en llengües i, si escau, sol·licitar l'acreditació d'aquells que no estiguen arreplegats en el seu perfil lingüístic seguint el procediment establit pel Servei de Llengües i Cultura (Pla d'Acreditació Lingüística).

5.-Selecció

5.1. La selecció es resoldrà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats per cada estudiant atenent al barem que es detalla en l'Annex C.

Tots els mèrits presentats hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditant-se en la forma que s'estableix en cada cas.

El barem comprendrà dos apartats i la puntuació total resultarà de la suma dels dos: a+b.

a) Expedient acadèmic

b) Coneixement d'idiomes

5.2. Atenent al principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les publicacions detallades en aquestes bases, es realitzaran en l'adreça de la pàgina web de la Unitat de Mobilitat següent:

https://sri.ua.es/va/movilidad/convocatories-global.html

substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes. En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria, els annexos, i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en la mateixa.

5.3. Prioritats. La selecció es realitzarà tenint en compte les següents prioritats:

- Prioritat 1: estudiants que no hagen realitzat mai una estada de Mobilitat Global (denominació anterior Mobilitat No Europea) ni una estada del Programa “Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats”.

- Prioritat 2: estudiants penalitzats en convocatòries anteriors de programes de mobilitat.

- Prioritat 3: estudiants que hagen realitzat una estada de Mobilitat Global o No Europea o una estada del Programa “Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats”.

La prioritat 1 preval sobre la 2 i la 3, i la 2 sobre la 3

Les places es distribuiran per ordre de puntuació total, no adjudicant més places que les oferides. En cas d'estudiants que obtinguen la mateixa puntuació, tindrà prioritat qui tinga major nombre de crèdits superats. Si persistira l'empat es decidirà mitjançant un sorteig.

5.4. Publicacions. Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Mobilitat publicarà la baremació provisional de cada sol·licitant i, si escau, les sol·licituds excloses provisionalment i els motius d'exclusió. Es concedirà un termini perquè esmenen el defecte que haja motivat la seua exclusió o al·leguen el que estimen convenient per a corregir qualsevol error que s'haja pogut produir respecte a la baremació (idioma acreditat, nota mitjana i crèdits superats). Transcorregut aquest termini i una vegada revisades les al·legacions, la Unitat de Mobilitat publicarà la baremació definitiva de cada sol·licitant i, si escau, les sol·licituds excloses de forma definitiva. Seguidament publicarà la Resolució Provisional d'assignació de places i la llista d'espera, concedint un termini per a presentar renúncies sense que aquestes penalitzen (veure punt 7) o presentar al·legacions sobre el que estimen oportú respecte a l'adjudicació de places. Les renúncies presentades en el termini esmentat donaran lloc al corresponent moviment en la llista d'espera, seguint l'ordre de baremació. El resultat d'aquest moviment es publicarà en la Resolució Definitiva. Amb posterioritat a la Resolució Definitiva no hi haurà més moviment de places per renúncies.

5.5. Assignació directa. Posteriorment a la Resolució Definitiva, la Unitat de Mobilitat convocarà a els qui no hagen obtingut plaça per a oferir-los les destinacions que hagen quedat vacants (ben perquè han quedat sense cobrir com perquè han quedat vacants per renúncies fora de termini), de la forma que es detalla a continuació.

- Per ordre de nota mitjana (punt ‘a’ del Barem) se'ls oferiran les places vacants en els seus estudis per a les quals compliscan el requisit d'idioma de la Universitat de destinació.

- L'alumnat triarà, en aquest moment, la Universitat de destinació i signarà un document d'acceptació de la plaça.

Una vegada finalitzat aquest procés, la Unitat de Mobilitat publicarà en la seua pàgina web aquestes noves assignacions i el llistat d'estudiantes i estudiants sense plaça definitiva, bé per no haver comparegut a la assignació o bé per haver desistit en el seu dret de triar destinació.

5.6. Reassignació per renúncies. Amb posterioritat a l'assignació directa, les places vacants a causa de renúncies que tinguen llesta d'estudiantes i estudiants sense plaça, es reasignarán seguint aquest procediment:

- Solament es reasignarán les places de les universitats que les seues dates límit per a realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció permeten aquesta reassignació.

- S'adjudicaran les places únicament a l’alumnat que va quedar sense plaça, en la resolució definitiva i en l'assignació directa, per rigorós ordre de puntuació segons el barem definitiu.

- El o la estudiant rebrà un correu electrònic en la seua adreça de la UA xxxx@alu.ua.és comunicant-li l'adjudicació de la plaça.

- El o la estudiant disposarà de 3 dies naturals per a acceptar la plaça; en cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteix del seu dret i s'avisarà al següent estudiant per ordre de puntuació.

5.7. Reassignació per causa justificada. L'Oficina de Mobilitat podrà reasignar una destinació diferent a la concedida per causes justificades, tals com no obtenir l'acceptació de la Universitat de destinació o qualsevol altra situació sobrevinguda que motive que l'alumnat no es puga incorporar a la destinació concedida.

6.-Acceptació per part de la Universitat de destinació

El Programa d'Intercanvi Global està basat en Convenis Bilaterals signats entre la UA i diferents institucions d'Educació Superior que conformen l'oferta. Això implica que la mobilitat ha de ser acceptada per part de les dues institucions.

Una vegada assignades les places per part de la UA, l’alumnat ha de realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció en la Institució de destinació (Application Procedure), amb l'objectiu de ser acceptat per aquesta Institució; aquesta pot rebutjar a l'alumnat per diferents raons, basades en l'acord bilateral, entre elles:

·Que no hi haja un flux equilibrat entre el total de l'alumnat rebut i enviat.

·Que l'alumnat no complisca els terminis per a inscriure's en la Universitat de destinació (deadlines).

·Que l’alumnat no complisca el requisit de coneixement d'idioma exigit per la Universitat de destinació (TOEFL, DELF, etc.).

·Que l’alumnat no complisca el requisit acadèmic exigit per la Universitat de destinació.

Etc.

Per tot això, l'assignació de places que realitza la UA no serà efectiva fins que l’alumnat siga acceptat per la Institució de destinació.

7.- Renúncies i Penalització

7.1. No es permeten renúncies parcials, per tant, no es podrà formalitzar la renúncia mantenint alguna de les destinacions sol·licitades sinó que l'alumnat renuncia a la seua participació en el programa.

7.2. La renúncia s'ha de notificar per escrit a la Unitat de Mobilitat a través de eAdministració: UACloud > eAdministració > Instància Genèrica (dirigida a l'Oficina de Mobilitat).

7.3. Les renúncies no penalitzaran mentre siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional.

7.4. Si les renúncies són presentades fora d'aquest termini, l'alumnat tindrà penalització en tots els programes d'intercanvi que gestiona la Unitat de Mobilitat. La penalització consistirà a perdre la preferència en la pròxima sol·licitud que realitze durant el present curs acadèmic i els dos següents, donant prioritat a la resta d'estudiantes i estudiants.

7.5. En cas d'haver obtingut plaça i no incorporar-se a l'intercanvi sense haver presentat renúncia amb anterioritat a l'inici del curs, la participació serà cancel·lada d'ofici. A més, se li podrà penalitzar amb l'exclusió en la pròxima sol·licitud que realitze en qualsevol de les convocatòries de mobilitat que gestiona la Unitat de Mobilitat durant el present curs acadèmic i els dos següents.

8.-Reconeixement Acadèmic i Aprofitament

8.1. Matrícula. En el curs acadèmic de l'intercanvi, l’alumnat ha d'estar matriculat en la mateixa titulació que en el moment de la sol·licitud en el programa. A més, la matrícula ha de contenir un mínim de 12 crèdits que, al seu torn, han de poder ser reconeguts en l'intercanvi; és a dir, han de formar part de l'Acord d'Aprenentatge.

En cap cas entraran a formar part dels mínims, al fet que es refereix el paràgraf anterior, crèdits corresponents a diferents especialitats o que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, és a dir, els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els seus estudis.

8.2. Acord d'Aprenentatge. L’alumnat rebrà ple reconeixement acadèmic dels seus estudis superats en el centre d'acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge) com a part plenament reconeguda de la seua titulació en la UA.

Per això, cada estudiant haurà de subscriure un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprendizaje se celebrarà entre la Institució d'origen, la  Institució d'acolliment i el o l'estudiant.

La càrrega lectiva en la Institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits per semestre, llevat que la normativa de la Universitat de destinació indique un nombre major.

8.3. Modificació de l'Acord d'Aprenentatge. Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es considere necessària a l'arribada a la Institució d'acolliment haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d'un mes des de l'inici de les classes. Qualsevol modificació posterior de l'Acord d'Aprenentatge que resulte necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

8.4. El reconeixement de la mobilitat en la Institució d'acolliment únicament podrà ser denegat si no s'ha aconseguit el nivel acadèmic requerit per la Institució d'acolliment o bé s'incompleixen les condicions relatives al reconeixement acordades per les institucions participants.

Així mateix, a qui es negara a complir les exigències del seu programa d'estudis en l'estranger, se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual.

8.5. Aprofitament. Cada estudiant ha d'aprovar en la Universitat de destinació almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la UA per, almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits. De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

9.-Taxes Acadèmiques i Capacitat Econòmica

9.1. Els convenis d'intercanvi d'estudiants estableixen la gratuïtat de les taxes acadèmiques en les universitats de destinació durant el període en el qual es produeix la mobilitat. No obstant això, la  Institució de destinació pot demanar que l’alumnat pague taxes complementàries per a cobrir les despeses del segur, la formació d'idiomes, la utilització de materials diversos (tals com a llibres, fotocòpies, productes de laboratori), etc.

9.2. Cada estudiant haurà de seguir abonant les taxes acadèmiques corresponents a la matrícula de la UA durant el període d'estudis en l'estranger.

9.3. Dins del procés de sol·licitud de visat (permís d'estada per estudis) en el país de la Universitat de destinació, pot requerir-se que l’alumnat demostre capacitat econòmica; és a dir, acreditar fons econòmics suficients per a romandre en el país durant l'intercanvi acadèmic (atès que l'esmentat tipus de visat no permet treballar). És necessari consultar la informació que referent a això faciliten les ambaixades dels diferents països. Especialment exigents en aquest aspecte són Corea, Estats Units i Suïssa.

10.-Obligacions de l'alumnat d'intercanvi

a) Comprovar que existeix oferta acadèmica adequada al seu perfil curricular d'entre els programes de grau (undergraduate) de les institucions que selecciona. Així mateix, informar-se prèviament sobre les condicions de la docència (idioma de docència, seus disponibles en cada institució, etc.).

b) Matricular-se en la UA i en la Universitat d'acolliment, durant el període acadèmic que desenvolupe la seua estada, dels crèdits mínims exigits.

c) Cursar el període d'estudis establit en el centre per al qual va ser seleccionat i complir amb aprofitament les diferents etapes del procés de formació amb la dedicació requerida; en particular, assistir a totes les activitats lectives així com presentar-se a les proves i exàmens que corresponguen a la programació acadèmica de l'estada concedida i superar, almenys, el cinquanta per cent dels crèdits mínims de matrícula necessaris per a l'obtenció de la mobilitat.

d) Mantenir contacte i estar localitzable tant per la Unitat de Mobilitat com per la seua Coordinadora o Coordinador, que podran posar-se en contacte amb l'alumnat en qualsevol moment, tant durant tot el procés de selecció i nominació de la seua candidatura com durant l'intercanvi, a través del correu electrònic de la UA, així com facilitar les dades de contacte en cas d'emergència.

e) Comunicar immediatament tot canvi de la sol·licitud inicial; en concret a la Unitat de Mobilitat el referent a renúncia, canvis en el calendari, etc.; i al seu Coordinador o Coordinadora el referent a aspectes acadèmics.

f) Tenir uns coneixements de l'idioma suficients per a integrar-se en la Universitat de destinació. La UA no es fa responsable de les manques que en aquest sentit tinga l’alumnat ni de les conseqüències que d'això es puguen derivar, com, per exemple, la no acceptació per part de la Institució de destinació.

g) Lliurar en la Unitat de Mobilitat els següents documents emplenats adequadament:

I  Confirmació d'Estada

II Còpia Acord d'Aprenentatge (Proposta i Definitiu)

III Informe del/l'Estudiant

IV Documentació necessària per al pagament, si escau 

h) Responsabilitzar-se de procurar-se la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació.

i) Obtenir el visat d'estudis que tinga validesa durant tot el període d'estudis, així com qualsevol document requerit pel país d'acolliment.

j) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i els tràmits seguits per a la inscripció en la Universitat d'acolliment.

k) Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi.

l) Inscriure's en Registre de Viatgers del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació i consultar periòdicament les seues recomanacions de viatge específiques per al país on es realitzarà la mobilitat. En cas de situacions excepcionals en el país de destinació seguir en tot moment les indicacions de l'Ambaixada corresponent així com de la Universitat d'acolliment, i comunicar la seua situació a l'Oficina de Mobilitat.

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb l'establit en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Alacant, 04 de novembre 2019

El Vicerector de Relacions Internacionals

JUAN LLOPIS TAVERNER

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464