Saltar apartados

Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses i puntuació definitiva per sol·licitant

MOBILITAT GLOBAL (No Europea) - CURS 2019/2020

Resolució de la Universitat d'Alacant a 07 de maig de 2019 del Programa de Mobilitat Global (No Europea) del segon termini de sol·licituds del curs acadèmic 2019/2020, per la qual:


ES RESOL:

PRIMER.- Es corregeix d'ofici l'error detectat en el llistat de places oferides corresponent a la destinació University Of Ritsumeikan (JP KYOTO01),  eliminant l'oferta d'aquesta universitat per als estudis G19, G31 i G40.

SEGON.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitant i, si escau, els motius d'exclusió en l'annex 1:

Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Idiomes L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat o seleccionada en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, Erasmus+, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Incompatibilitat per destinació

L'estudiant ja ha gaudit de beca No europea anteriorment per a la destinació sol·licitada.

Haver gaudit de Mobilitat No Europea anteriorment

L'estudiant ja ha gaudit de dos semestres de Mobilitat No Europea.


TERCER.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'annex 2.

QUART.-Publicar la relació d'estudiants decartados per haver obtingut una plaça en el primer període de sol·licituds en l'annex 3.

CINQUÈ.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 07 de maig de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464