Saltar apartados

Bases

PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ KA107 ESTUDIS

CONVOCATÒRIA CURS 2019-20

Per mitjà d'aquest Programa l'alumnat de la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante pot realitzar una part dels seus estudis en universitats amb les quals la UA ha subscrit acords d'intercanvi d'estudiants en el marc del programa Erasmus+ KA107. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

 

La mobilitat Erasmus+ KA107 es concedirà exclusivament per a realitzar estudis de  grau o de postgrau a temps complet, inclosa la preparació d'una tesis (excepte les activitats de recerca que no formen part específicament d'un programa d'estudis).

 

Tot això que les bases d'aquesta convocatòria no regulen es regirà per las disposicions europees per al Programa Erasmus+ i la Normativa General de Mobilitat de la UA.

 

1. Terminis i requisits.

 

1.1.  Termini de sol·licitud:

 

- Primer període de sol·licitud: del 23 octubre al 6 de novembre de 2018 a les 12:00 hores del migdia, per a l'alumnat que sol·licite qualsevol període d'estudis (primer semestre o segon semestre).

 

- Segon període de sol·licitud: del 15 al 26 de juliol de 2019 a les 12:00 hores del migdia, l'oferta de places serà diferent a la del primer període. Aquestes places seran vacants del primer període de sol·licitud més aquelles places que es pogueren incloure per establiment de nous convenis. Solament s'oferiran places del segon semestre.

 

1.2 Matrícula: l'alumnat haurà d'estar degudament matriculat a la UA en un determinat programa d'estudis conduent a l'obtenció d'un títol oficialment reconegut de Grau, Màster Oficial o Doctorat, tant en el moment de la inscripció en el programa de mobilitat com durant l'intercanvi. Els programes d'estudi esmentats han de tenir docència durant el curs 2018-19.

 

1.3. Crèdits en els estudis des dels quals sol·licita l'intercanvi. Depenent del programa d'estudis de l'alumnat, el nombre mínim de crèdits superats ha de ser el següent:

 

a ) Per a Traducció i Interpretació, Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària: 48 crèdits. Aquest nombre de crèdits haurà d'haver-se superat fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19 inclusivament, i el requisit és aplicable per a tots dos períodes de sol·licitud.

 

b) Per a la resta de titulacions: 60 crèdits, superats segons el període de sol·licitud fins a les següents convocatòries:

 

- Si la sol·licitud es realitza en el primer termini: fins a la convocatòria C4 del curs 2017-18 inclusivament,

- Si la sol·licitud es realitza en el segon termini: fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19 inclusivament.

 

 

1.4 Idiomes: tenir el nivell d'idiomes mínim, establit per la UA, per a poder sol·licitar la seua participació en el Programa Erasmus+ KA107. Aquest nivell està associat a cada destinació, segons l'oferta de places de cada període de sol·licitud.

 

Cada estudiant haurà de justificar el requisit lingüístic de la UA mitjançant la presentació d'un document oficial que acredite el nivell mínim d'idioma requerit. Els documents que es valoraran són exclusivament els continguts en la Normativa de la UA per a l'acreditació interna de competències lingüístiques en valencià i llengües estrangeres, publicada en el BOUA el 27 de març de 2015.

 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_6_1_normativa_competencias_linguisticas_valenciano_lenguas_extranjeras.pdf

 

 

Només podran ser considerats aquells documents obtinguts fins a la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

 

Quant a l'acreditació d'idiomes per superació d'assignatures, si la sol·licitud es realitza en el primer període de sol·licituds únicament es podran admetre les superades fins a la convocatòria C4 del curs 2017-18 inclusivament, i si la sol·licitud es realitza en el segon període de sol·licituds les superades fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19 inclusivament.

 

 

1.5. Altres requisits:

 

- No haver obtingut plaça definitiva en un altre programa de mobilitat per al mateix semestre sol·licitat.

- No haver gaudit amb anterioritat de beca Erasmus d'estudis o pràctiques (LLP-Erasmus, Erasmus Mundus o Erasmus+) per un període anual o dos quadrimestres en el mateix nivell d'estudis (grau, màster i doctorat).

- Per a les i els estudiants que sol·liciten en el segon termini de sol·licituds, no haver obtingut plaça definitiva en el primer període.

- No haver incomplit la normativa de qualsevol programa gestionat per la Unitat de Mobilitat.

- Les i els estudiants que obtinguen una plaça definitiva en aquesta convocatòria i que, posteriorment, sol·liciten la seua participació en altres programes d'intercanvi per al mateix semestre, seran donats de baixa automàticament en la resta de programes sol·licitats per aquest semestre.

 

2. Mobilitat al país d'origen.

 

L'alumnat d'un país participant que residisca temporalment a Espanya a l'efecte d'estudis en la UA es considerarà elegible per a dur a terme una mobilitat Erasmus+ KA107 al seu país d'origen, encara que se li atorgarà el menor grau de prioritat possible en l'avaluació de sol·licituds.

 

3. Durada i places oferides.

 

3.1. El període de mobilitat Erasmus+ KA107 estarà comprès entre un mínim de tres i un màxim de cinc mesos.

 

3.2. Les places d'intercanvi es concediran per a estudiar en una de les universitats de països associats durant el curs acadèmic 2019-20. El període i dates d'intercanvi dependran del calendari acadèmic de la universitat de destinació.

 

3.3. L'oferta de places -institucions de destinació i nombre de places disponibles- es pot consultar en  la pàgina web de cada període de sol·licitud, accessible des de la següent adreça web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/convocatories-erasmus.html

 

 

4. Dotació.

 

4.1. L'ajuda econòmica que es rep està constituïda per les aportacions dels fons comunitaris europeus a través del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), pertanyent al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i de fons propis de la UA. La quantia total depèn de la consignació pressupostària d'aquests organismes.

 

La dotació màxima corresponent a la UA per aquesta convocatòria és de 5.000 € i es troba consignada en les aplicacions del concepte 4M del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions Internacionals. Aquesta dotació podrà incrementar-se com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 58.2 a) del Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, o bé per la no assignació de l'import total de la dotació de la convocatòria. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

 

La subvenció assignada a cada estudiant s'ajustarà al que es disposa en l'esmentada Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat concedent de l'ajuda en acabar l'any natural següent al de concessió de l'ajuda. Els diners romanents en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a les mateixes aplicacions d'origen del centre de despesa 5160.

 

4.2. L'alumnat seleccionat rebrà una ajuda de fons de la Unió Europea com a contribució a les seues despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:

 

- Viatge: Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre la UA i la destinació, segons la quantitat que s'indica a continuació:

 

Quantitat a percebre, en funció de la distància (en km):

 

- Entre 10 i 99 km …. . . . . . ... 20 €

- Entre 100 i 499 km . . . . . . . 180 €

- Entre 500 i 1.999 km . . . . .  275 €

- Entre 2.000 i 2.999 km . . . . 360 €

- Entre 3.000 i 3.999 km . . . . 530 €

- Entre 4.000 i 7.999 km  . . . .820 €

- 8.000 km o més . .. . . . . . . 1.500 €

 

Per a calcular la distància en quilòmetres des de la UA fins a la ciutat de destinació, s'utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea, que es troba en el següent enllaç:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.html

 

- Suport individual: Costos directament relacionats amb l'estada dels participants durant l'activitat:  700 € per mes d'estada real.

 

4.3. La UA complementarà aquestes ajudes amb una ajuda lineal de 250 € a la finalització de l'estada.

 

 

5. Procedimiento de sol·licitud.

 

5.1. S'haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud a través de UA Cloud Campus Virtual, aplicació Programes de Mobilitat, pestanya Inscripció, seleccionem l'estudi corresponent i posteriorment Erasmus. Una vegada s'emplena el formulari s'ha de prémer el botó acceptar i s'obté un número de registre que s'ha de conservar.

 

Es tindrà que indicar per ordre de preferència les destinacions als quals opta, podent sol·licitar fins a un màxim de 5 destinacions. Així mateix, és recomanable informar-se prèviament sobre les condicions de la docència en les destinacions sol·licitades (idioma de docència, programes d'estudis, etc.) en les pàgines web de cada universitat.

 

Les universitats de destinació seleccionades, el seu ordre de prioritat i el període triat no seran motiu d'al·legació ni podran ser modificats per l’alumnat una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

 

5.2. Documentació acreditativa de coneixement d'idiomes.

La Unitat de Mobilitat consultarà la formació lingüística acreditada en la UA per a comprovar si compleix amb els requisits exigits per les universitats de destinació seleccionades.

 

L'alumnat interessat en programes de mobilitat haurà de, per tant, comprovar els assoliments obtinguts en matèria lingüística que apareixen en UACloud Campus Virtual à Expedient acadèmic à Acreditació i capacitació docent en llengües i, si escau, sol·licitar l'acreditació d'aquells que no estiguen arreplegats en el seu perfil lingüístic seguint el procediment establit pel Servei de Llengües (Pla d'Acreditació Lingüística).

 

            https://sl.ua.es/va/secretaria/pla-d-acreditacio-linguistica.html

 

 

6. Selecció.

 

6.1. La selecció es resoldrà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats per cada estudiant atenent al barem que es detalla en l'Annex publicat en la següent pàgina web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/documentos/erasmus/19-20/ka107/baremo.pdf

 

Tots els mèrits presentats hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditant-se en la forma que s'estableix en cada cas.

 

El barem comprendrà tres apartats i la puntuació total resultarà de la suma dels mateixos: a+b+c:

 

a) Expedient acadèmic

b) Coneixement de l'idioma

c) Adequació al projecte UA

 

Atenent al principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic les publicacions detallades en aquestes bases, es realitzaran en l'adreça de la pàgina web de la Unitat de Mobilitat següent:

 

https://sri.ua.es/va/movilidad/convocatories-erasmus.html

 

substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes. En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria, els annexos, i l'accés a tota la normativa i legislació  esmentada en la mateixa

 

6.3. Prioritats. La selecció es realitzarà tenint en compte les següents prioritats

 

Prioritat 1: estudiants que no hagen sigut Erasmus anteriorment en el mateix nivell d'estudi.

Prioritat 2: estudiants penalitzats en convocatòries anteriors de programes de Mobilitat.

Prioritat 3: estudiants que ja hagen sigut Erasmus en cursos anteriors.

 

La prioritat 1 preval sobre la 2 i 3, i la 2 sobre la 3.

 

Les places es distribuiran per ordre de puntuació total, no adjudicant més places que les oferides: En cas d'estudiants que obtinguen la mateixa puntuació, tindrà prioritat qui tinga major nombre de crèdits superats.

 

6.4. Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Mobilitat publicarà en la seua pàgina web el barem provisional de cada sol·licitant i, si escau, les sol·licituds excloses provisionalment i els motius d'exclusió. Es concedirà un termini perquè esmenen el defecte que haja motivat la seua exclusió o al·leguen el que estimen convenient per a corregir qualsevol error que s'haja pogut produir respecte al barem (idioma acreditat, nota mitjana, crèdits superats i puntuació del Centre). Transcorregut aquest termini i una vegada revisades les al·legacions, la Unitat de Mobilitat publicarà el barem definitiu de cada sol·licitant i, si escau,  les sol·licituds excloses de forma definitiva. Seguidament publicarà la Resolució Provisional d'assignació de places i la llista d'espera, concedint-los un termini per a presentar renúncies sense que aquestes penalitzen (veure punt 7) o presentar al·legacions sobre el que estimen oportú respecte a l'adjudicació de places. Les renúncies presentades en el termini esmentat donaran lloc a la corresponent reassignació de places, seguint l'ordre del barem. El resultat d'aquesta reassignació es publicarà en la Resolució Definitiva. Amb posterioritat a la Resolució Definitiva no es reasignarán més places.

 

6.5. Posteriorment a la Resolució Definitiva, a els qui no hagen obtingut plaça se'ls oferiran les destinacions que hagen quedat vacants de la forma que es detalla a continuació. Es convocaran per la Unitat de Mobilitat segons el Centre al que pertanyen. Per ordre de nota mitjana (punt ‘a’ del Barem) se'ls oferiran les places vacants en els seus estudis i en aquest moment triaran la destinació. La Unitat de Mobilitat comprovarà que compleixen el requisit d'idioma de la universitat de destinació i, en el mateix moment, signaran un document d'acceptació de la plaça.

 

Una vegada finalitzat aquest procés, la Unitat de Mobilitat publicarà en la seua pàgina web aquestes noves assignacions i el llistat d'estudiants sense plaça definitiva, bé per no haver comparegut a la reassignació o bé per haver desistit en el seu dret de triar destinació.

 

7. Renúncia i penalització.

 

7.1. No es permeten renúncies parcials, per tant, no es podrà formalitzar la renúncia mantenint alguna de les destinacions sol·licitades sinó que l'estudiant renuncia a la seua participació en el programa.

 

7.2. La renúncia s'ha de notificar per escrit a la Unitat de Mobilitat a través de UACloud >eAdministració>Instància Genèrica o de qualsevol Registre de la UA.

 

7.3. Les renúncies únicament seran ateses i no penalitzaran mentre siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional.

 

7.4. Si les renúncies són presentades fora d'aquest termini, l'estudiant tindrà penalització en tots els programes d'intercanvi que gestiona la Unitat de Mobilitat. La penalització consistirà a perdre la preferència en la pròxima sol·licitud que realitze durant el present curs acadèmic i els dos següents, donant prioritat a la resta d'estudiants.

 

7.5. En cas d'haver obtingut plaça i no incorporar-se a l'intercanvi sense haver presentat renúncia amb anterioritat a l'inici del curs, la participació serà cancel·lada d'ofici. A més, se li penalitzarà amb l'exclusió en la pròxima sol·licitud que realitze en qualsevol de les convocatòries de mobilitat que gestiona la Unitat de Mobilitat durant el present curs acadèmic i els dos següents.

 

8. Requisits lingüístics de la universitat de destinació.

 

Normalment les universitats de destinació posseeixen un requisit lingüístic per a l'acceptació d'estudiants  d'intercanvi. Serà responsabilitat de cada estudiant informar-se i conèixer quins són els requisits lingüístics de les institucions que seleccione. La informació específica de cada universitat d'acolliment es pot trobar en la seua pàgina web, en l'apartat d'intercanvis internacionals.

 

De forma general, l'alumnat seleccionat en universitats que requerisquen un certificat lingüístic concret hauran de remetre’l a la institució de destinació.

 

Per això, han d'estar en possessió d'aquesta documentació abans de finalitzar el termini establit per cada institució per a la sol·licitud d'inscripció com a estudiant d'intercanvi (consultar el termini en la web de la universitat de destinació). Aquest termini pot variar en funció de la universitat i el semestre. En cas contrari, la universitat de destinació podrà rebutjar la seua sol·licitud i, per tant, no podrà realitzar l'intercanvi.

 

 

9. Acceptació per part de la universitat de destinació.

 

El Programa Erasmus+ KA107 està basat en Acords Bilaterals signats entre la UA i diferents institucions de educació superior estrangeres. Això implica l'acceptació de la mobilitat per part de les dues institucions.

 

Una vegada assignades les places per part de la UA, l'alumnat ha de realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció en la institució de destinació (Application Procedure) per a la seua acceptació per aquesta institució, podent aquesta rebutjar li per diferents raons basades en l'Acord Bilateral, entre elles:

 

- Que no hi haja un flux equilibrat entre el nombre d'estudiants rebut i enviat.

- Que no complisca els terminis per a inscriure's en la universitat de destinació.

- Que no complisca el requisit mínim de coneixement d'idioma de la universitat de destinació.

- Que no complisca el requisit acadèmic exigit per la universitat de destinació.

- Etcètera.

 

Per tot això, l'assignació de places que realitza la UA no serà efectiva fins a la seua acceptació per la institució de destinació.

 

10. Reconeixement acadèmic i aprofitament.

 

10.1. Matrícula. En el curs acadèmic de l'intercanvi, s'ha d'estar matriculada o matriculat almenys en segon curs de la mateixa titulació que en el moment de la inscripció en el Programa. A més, la matrícula ha de contenir un mínim de 24 crèdits en l'estada anual i de 12 crèdits en l'estada semestral que, al seu torn, han de poder ser reconeguts en l'intercanvi; és a dir, han de formar part de l'Acord d'Aprenentatge.

 

En cap cas entraran a formar part dels mínims al fet que es refereix el paràgraf anterior crèdits corresponents a diferents especialitats o que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent. Es a dir, els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els seus estudis.

 

10.2. Acord d'Aprenentatge. Es rebrà ple reconeixement acadèmic dels estudis superats en el centre d'acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge) com a part plenament reconeguda de la seua titulació en la UA.

 

Per això, cada estudiant haurà de subscriure un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge se celebrarà entre la institució d'origen, la institució d'acolliment i cada estudiant, i tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per a els qui signen.

 

La càrrega lectiva en la institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits per semestre, llevat que la normativa de la universitat de destinació indique un nombre major.

 

10.3. Modificació de l'Acord d'Aprenentatge. Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es considere necessària a l'arribada a la institució d'acolliment haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d'un mes. Qualsevol modificació posterior que excepcionalment resulte necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

 

10.4. El reconeixement de la mobilitat realitzada en la institució d'acolliment únicament podrà ser denegat si no s'ha aconsegueix el nivell acadèmic requerit per la institució d'acolliment o bé si incompleixen les condicions relatives al reconeixement acordades per les institucions participants.

 

Així mateix, a qui es negara a complir les exigències del seu programa d'estudis en l'estranger se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual.

 

10.5. Aprofitament. Cada estudiant ha d'aprovar en la universitat de destinació almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la UA per, almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits per semestre. De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

 

11. Taxes acadèmiques.

 

11.1. No s'haurà d'abonar cap taxa universitària (en concepte de matrícula, inscripció, exàmens, accés a instal·lacions de laboratoris i biblioteques, etc.) en la institució d'acolliment durant el període en el qual es produeix la mobilitat. No obstant això, és possible que es cobren petites quantitats per costos relacionats amb el segur, afiliació a sindicats d'estudiants i l'ús de material vari com a fotocòpies, productes de laboratori, etc. Aquestes quantitats seran equivalents a les cobrades als estudiants locals pel mateix concepte.

 

11.2. Cada estudiant haurà de seguir abonant les taxes acadèmiques habituals en la UA durant el seu període de mobilitat en el país de destinació.

 

12. Obligacions de l'alumnat d'intercanvi.

 

a) No acceptar cap altre ingrés incompatible amb la percepció de les dotacions de les ajudes.

 

b) Matricular-se en la UA i en la universitat d'acolliment durant el període acadèmic que desenvolupe la seua estada, almenys, dels crèdits mínims exigits.

 

c) Cursar el període d'estudis establit en el centre concedit i complir amb aprofitament les diferents etapes del procés de formació amb la dedicació requerida; en particular, assistir a totes les activitats lectives, així com presentar-se a les proves i exàmens que corresponguen a la programació acadèmica de l'estada concedida i superar, almenys, el cinquanta per cent dels crèdits mínims de matrícula necessaris per a l'obtenció de la mobilitat.

 

d) Mantenir contacte i estar localitzable tant per la Unitat de Mobilitat com pel seu Coordinadora o Coordinador, que podran posar-se en contacte amb l'alumnat en qualsevol moment, tant durant tot el procés de selecció i nominació de la seua candidatura com durant l'intercanvi, a través del correu electrònic de la UA, així com facilitar les dades de contacte en cas d'emergència.

 

i) Comunicar immediatament tant al seu Coordinadora o Coordinador de Centre com a la Unitat de Mobilitat tot canvi de la sol·licitud inicial (renúncia, calendari, pla d'estudis, etc.).

 

f) Tenir uns coneixements de l'idioma suficients per a integrar-se en la universitat de destinació.

 

g) Lliurar en la Unitat de Mobilitat els següents documents emplenats adequadament:

i) Contracte de Subvenció

ii) Confirmació d'Estada

iii) Còpia de l'Acord d'Aprenentatge (abans de l'inici de la mobilitat)

iv) Còpia de l'Acord d'Aprenentatge definitiu, en el cas que hi haja hagut modificacions posteriors

v) Còpia del certificat de notes (Transcript of Records)

 

h) Realitzar de forma on-line el Qüestionari UE al final de l'estada.

 

i) Responsabilitzar-se de procurar-se la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació.

 

j) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i dels tràmits seguits per a la inscripció en la universitat d'acolliment.

 

k) Acceptar totes les condicions del Programa.

 

l) Inscriure's en el registre informàtic de viatgers del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació i consultar periòdicament les seues recomanacions de viatge específiques per al país on es realitzarà la mobilitat.

 

El present projecte ha sigut finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de la UA. La Comissió no és responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací difosa.

 

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb l'establert en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Alacant, 16 d'octubre de 2018

El Vicerector de Relacions Internacionals

JUAN LLOPIS TAVERNER

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464