Saltar apartados

Reconeixement

ERASMUS

El reconeixement acadèmic es fa efectiu una vegada el/l'estudiant ha tornat del seu intercanvi. Però per a açò, s'han hagut d'emplenar una sèrie de procediments, de forma prèvia a la partida del/l'estudiant, durant la seua estada en la Universitat d'acolliment, i finalment després del seu retorn.

Els procediments al·ludits són la signatura de l'Acord d'Aprenentatge, i la matriculació en la Universitat d'Alacant.

Acord d'Aprenentatge/ Learning Agreement

El/l'estudiant rebrà ple reconeixement acadèmic dels seus estudis en el centre d'acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge) com a part plenament reconeguda de la seua titulació en la UA.

Per a açò, cada estudiant haurà d'estar proveït d'un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge se celebrarà entre la institució d'origen (Coordinador de Centre o, si escau Coordinador d'Estudis de la UA), la institució d'acolliment i el/l'estudiant.

La càrrega lectiva del/l'estudiant en la institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits ECTS o el seu equivalent, per semestre, llevat que la normativa de la universitat de destinació indique un nombre major.

Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es considere necessària a l'arribada del/l'estudiant a la institució d'acolliment haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d'un mes a partir de l'arribada de l'estudiant. Qualsevol modificació posterior de l'Acord d'Aprenentatge que resulte necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

El reconeixement de la mobilitat realitzada per el/l'estudiant en la institució d'acolliment únicament podrà ser denegat si el/l'estudiant no aconsegueix el nivell acadèmic requerit per la institució o bé si incompleix les condicions relatives al reconeixement acordades per les institucions participants.

Així mateix, si un/a estudiant es negara a complir les exigències del seu programa d'estudis en l'estranger, se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual.

El/l'estudiant ha d'aprovar en la Universitat de Destinació almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la Universitat d'Alacant per, almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits (veure apartat de Matrícula UA). De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

Coordinadors de Centre / Departmental Coordinators

Els Coordinadors Acadèmics són professors triats pel Centre, la Facultat o Escola, per a tutoritzar a l'alumne d'intercanvi.

Totes les qüestions referents a temes acadèmics s'han de tractar amb els Coordinadors de Centre, les funcions del qual són les d'assessorament acadèmic a l'alumne, la signatura de l'Acord d'Aprenentatge i el posterior reconeixement acadèmic dels crèdits superats en la institució de destinació.

Amb els Coordinadors Acadèmics, per tant, s'han de pactar les assignatures que es realitzaran en la institució estrangera, i açò ha de quedar reflectit en l'Acorde d'Aprenentatge, mitjançant la seua signatura.

La UA té un Coordinador Acadèmic per cada Facultat o Escola Universitària. Consulta el llistat de Coordinadors de Centre.

En algunes Facultats/ Escoles, el Coordinador de Centre ha delegat en el Coordinador d'Estudis la signatura i l'assessorament acadèmic dels estudis per a una universitat determinada. Informa't de la situació en la Secretària del teu Centre o a través del Coordinador de Centre.

Matrícula en la UA

D'altra banda, per a poder reconèixer els crèdits en la Universitat d'Alacant d'aquelles assignatures anàlogues cursades en la institució de destinació (segons l'Acord Acadèmic establit), els/les estudiants han d'estar matriculats en la UA, el mateix curs acadèmic de l'intercanvi.

L'estudiant ha d'estar matriculat en la mateixa titulació que en el moment de la inscripció en el Programa Erasmus, amb un mínim de matricula de 12 crèdits per semestre.

En cap cas entraran a formar part dels mínims al fet que es refereix el paràgraf anterior crèdits corresponents a diferents especialitats o que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent. És a dir, els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els seus estudis.

La forma de matriculació en la Universitat d'Alacant s'ha de consultar en la Secretaria de la Facultat o Escola.

Igualment, és necessari contactar amb la Secretaria si s'han realitzat canvis en l'Acord d'Aprenentatge.

IMPORTANT: Com a data orientativa per a admetre els canvis del 1er quadrimestre i aplicar-los a la Matrícula UA hem establit l'1 de novembre i per alº 2 quadrimestre l'1 de març. Excepte casos de força major, no seran admesos canvis després d'aqueixes dates. ¡Consulta amb la teua Secretaria!

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464