Saltar apartados

Resolució definitiva d'acceptació de pròrrogues

Resolució de 9 de desembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'estudiants les sol·licituds de les quals de pròrroga d'estada han sigut admeses per al segon semestre del curs acadèmic 2019/2020.

Es resol:

 • Primer.- Publicar la llista definitiva de sol.licituds admeses.
 • Segon.- Es prorroga l'ajuda econòmica per a tots els/les estudiants sol·licitants.
 • Tercer.- Les i els estudiants, a fi de rebre elº 2 pagament de l'ajuda econòmica, hauran d'emplenar l'Esmena al Contracte de Subvenció (document personalitzat enviat per email a l'estudiant), per duplicat, i enviar els dos exemplars originals per correu postal a l'Oficina de Mobilitat en el termini d'un mes des l'enviament del document. L'incompliment d'aquest termini podrà comportar la cancel·lació d'ofici de la pròrroga.
 • Quart.- Quant a l'Acord d'Aprenentatge, haurà de ser ampliat amb les assignatures delº 2 semestre, que han de pactar-se amb el Coordinador de Centre o d'Estudis. L'Acord d'Aprenentatge ha de quedar establit i signat per les tres parts en un mes des que van començar les classes delº 2 semestre. L'incompliment d'aquest termini comportarà que el/l'estudiant no perceba l'ajuda corresponent fins a la finalització de la seua estada.
 • Cinquè.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos, i potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a totes les persones interessades.


  Alacant, 9 de desembre de 2019
  Fdo. Juan Llopis Taverner
  Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464