Saltar apartados

Resolució definitiva Beques Santander Erasmus

BEQUES SANTANDER ERASMUS- CURS 2019/20

Resolució de la Universitat d'Alacant de 28 de maig de 2019 del Programa de Beques Santander Erasmus per al curs acadèmic 2019/2020, per la qual

ES RESOL:

  • PRIMER.- Informar a les persones seleccionades que el Banc Santander comunicarà als/les estudiants l'assignació de les ajudes ,els qui disposaran del termini de 10 dies naturals per a cursar la seua acceptació, tot això a través de la pàgina web www.becas-santander.com. Posteriorment a l'adjudicació de les beques, les i els estudiants beneficiaris hauran de facilitar un compte bancari del Banc Santander, on se'ls ingressarà l'import de l'ajuda econòmica.
  • SEGON.- Publicar l'adjudicació definitiva de la beca de 3200 Euros, dirigida exclusivament als i les estudiants que acrediten legalment una discapacitat igual o superior al 33%, en l'Annex 1.
  • TERCER.- Publicar l'adjudicació definitiva de la beca de 3200 Euros, dirigida exclusivament als i les estudiants que hagen rebut una beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant el curs 2017-2018, en l'Annex 2.
  • QUART.- Publicar la relació d'estudiants en llista d'espera per a les beques de 3200 Euros, en l'Annex 3.
  • CINQUÈ.- Publicar l'adjudicació definitiva de les 30 beques de 500 Euros i les 46 ajudes de 150 Euros juntament amb la llista d'espera corresponent, en l'Annex 4.
  • SISÈ.- Publicar la llista definitiva de sol·licituds descartades juntament amb els motius d'exclusió, en l'Annex 5.

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 28 de maig de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464