Saltar apartados

Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses i puntuació definitiva per sol·licitant

ERASMUS+ KA103 - CURS 2019/2020

Resolució de la Universitat d'Alacant a 28 de febrer de 2019 del primer termini de sol·licituds del curs acadèmic 2019/2020 del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA103, per la qual:


ES RESOL:

PRIMER.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitant i, si escau, els motius d'exclusió en l'annex 1:

Idioma L'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Sense matrícula en el curs actual L'estudiant no està matrículat actualment en l'estudi corresponent.
Crèdits L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats.
Penalització per renúncia L'estudiant va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat mateix període L'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en un altre programa de mobilitat (SICUE, No Europea, etc.) per al mateix període sol·licitat.
Per haver sigut participant Erasmus anteriorment L'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis per el període màxim permès.

SEGON.- Publicar la relació d'estudiants que seran penalitzats per haver renunciat fora de termini en convocatòries anteriors de l'Oficina de Mobilitat en l'annex 2.

TERCER.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 28 de febrer de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464