Saltar apartados

Bases

PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ KA103 ESTUDIS

CONVOCATÒRIA CURS 2019-20

 

Per mitjà d'aquest Programa l'alumnat de la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante pot realitzar una part dels seus estudis en universitats europees amb les quals la UA ha subscrit acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

La mobilitat Erasmus+ KA103 Estudis es concedirà exclusivament per a realitzar estudis de grau o de postgrau a temps complet, inclosa la preparació d'una tesi (excepte les activitats de recerca que no formen part específicament d'un programa d'estudis).

Tot això que les bases d'aquesta convocatòria no regulen es regirà per las disposicions europees per al Programa Erasmus+ i la Normativa General de Mobilitat de la UA.

 

1. Terminis i requisits.

1.1. S'obriran dos terminis de sol·licitud:

- El primer serà del 3 al 21 de desembre de 2018 a les 12:00 hores del migdia, per a l'alumnat que sol·licite qualsevol període d'estudis (primer semestre, segon semestre o anual)

- El segon termini serà del 9 al 20 de setembre de 2019 a les 12:00 hores del migdia, l'oferta del qual serà diferent a la del primer termini. Aquestes places seran vacants del primer termini de la convocatòria més aquelles places que es pogueren incloure per establiment de nous convenis, sempre que el termini d'inscripció en la Universitat de Destinació siga posterior al 15 de novembre. Solament s'oferiran places per al segon semestre.

1.2 Requisit de matrícula: l'alumnat ha d’estar degudament matriculat en la UA en un determinat programa d'estudis conduent a l'obtenció d'un títol oficialment reconegut de Grau, Màster Oficial o Doctorat, tant en el moment de la inscripció en el programa de mobilitat com durant l'intercanvi. Els programes d'estudi esmentats han de tenir docència durant el curs 2018-19.

1.3. Requisit de crèdits en els estudis des dels quals sol·licita l'intercanvi. Depenent del programa d'estudis de l'alumnat, el nombre mínim de crèdits superats ha de ser el següent:

a) Per a Traducció i Interpretació, Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària: 48 crèdits. Aquest nombre de crèdits haurà d'haver-se superat fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament, i el requisit és aplicable per als dos períodes de sol·licitud.

b) Per a la resta de titulacions: 60 crèdits, superats segons el període de sol·licitud fins a les següents convocatòries:

- Si la sol·licitud es realitza en el primer termini: fins a la convocatòria C4 del curs 2017-18 inclusivament,

- Si la sol·licitud es realitza en el segon termini: fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament.

1.4 Requisit d'idiomes: tenir el nivell d'idiomes mínim, establit per la UA, per a poder sol·licitar la seua participació en el Programa Erasmus+ KA103. Aquest nivell està associat a cada destinació, segons l'oferta de places de cada període de sol·licitud.

Cada estudiant haurà de justificar el requisit lingüístic de la UA per mitjà de la presentació d'un document oficial que acredite el nivell mínim d'idioma requerit. Els documents que es valoraran són exclusivament els continguts en la Normativa de la UA per a l'acreditació interna de competències lingüístiques en valencià i llengües estrangeres, que es pot trobar en la pàgina web del Servei de Llengües (Pla d'Acreditació Lingüística).

Només podran ser considerats aquells documents obtinguts fins la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Quant a l'acreditació d'idiomes per superació d'assignatures, si la sol·licitud es realitza en el primer període de sol·licituds únicament es podran admetre les superades fins a la convocatòria C4 del curs 2017-18 inclusivament, i si la sol·licitud es realitza en el segon període de sol·licituds les superades fins a la convocatòria C4 del curs 2018-19 inclusivament.

1.5. Altres requisits:

- No haver obtingut plaça definitiva en un altre programa de mobilitat per al mateix semestre sol·licitat.

- No haver gaudit de beca Erasmus d'estudis o pràctiques (LLP-Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus+) per un període anual o dos quadrimestres en el mateix nivell d'estudis (grau, màster, doctorat). Els qui hagen gaudit de beca Erasmus anteriorment no podran repetir institució de destinació i solament podran optar a places semestrals.

- Per a les i els estudiants que sol·liciten en el segon termini de sol·licituds d'aquesta convocatòria, no haver obtingut plaça definitiva en el primer període de la mateixa.

- No haver incomplit la normativa de qualsevol programa gestionat per la Unitat de Mobilitat.

- Els/les estudiants que obtinguen una plaça definitiva en aquesta convocatòria i que, posteriorment, sol·liciten la seua participació en altres programes d'intercanvi per al mateix semestre, seran donats de baixa automàticament en la resta de programes sol·licitats per a aquest semestre.

 

2. Mobilitat al país d'origen.

L'alumnat d'un país participant que residisca temporalment a Espanya a l'efecte d'estudis  en la UA es considerarà elegible per a dur a terme una mobilitat Erasmus+ KA103 al seu país d'origen, encara que se li atorgarà el menor grau de prioritat possible en l'avaluació de sol·licituds.

 

3. Durada i places oferides.

3.1. El període de mobilitat Erasmus+ KA103 Estudis estarà comprès entre un minim de tres i un màxim de dotze mesos.

3.2. Les places d'intercanvi es concediran per a estudiar en una de les universitats europees durant el curs acadèmic 2019-20. El període i dates d'intercanvi dependran del calendari acadèmic de la universitat de destinació.

3.3. L'oferta de places -institucions de destinació i nombre de places disponibles- es pot consultar en la pàgina web de cada període de sol·licitud, accessible des de la següent adreça web:

https://sri.ua.es/va/movilidad/convocatories-erasmus.html

 

4. Dotació.

4.1. L'ajuda econòmica que es rep està constituïda per les aportacions dels fons comunitaris europeus a través del Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), pertanyent al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i de fons propis de la UA. La quantia total depèn de la consignació pressupostària d'aquests organismes.

La dotació màxima corresponent a la UA per a aquesta convocatòria és de 500.000 € i es troba consignada en les aplicacions del concepte 4M del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions Internacionals. Aquesta dotació podrà incrementar-se com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 58.2 a) del Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, o bé per la no assignació de l'import total de la dotació de la convocatòria. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada estudiant s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat que concedeix l'ajuda en finalitzar l'any natural següent al de concessió de l'ajuda. Els diners romanent en la clau pressupostària del centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a les mateixes aplicacions d'origen del centre de despesa 5160.

4.2. D'altra banda, la UA promou anualment acords amb diferents Ajuntaments per a dotar a l'alumnat Erasmus+ d'ajudes addicionals. També existeix l'ajuda econòmica addicional aportada per la Generalitat Valenciana a la qual podran optar les i els sol·licitants del primer període de sol·licitud. Aquestes es concedeixen en funció dels criteris que estableixen aquests organismes (expedient acadèmic, empadronament a la Comunitat Valenciana, empadronament en el municipi, etc.). No obstant això, la concreció d'aquests acords i convocatòries es duran a terme en el curs acadèmic 2019-20, dependran de la consignació pressupostària d'aquests organismes i el seu pagament estarà supeditat a la disponibilitat de liquiditat dels mateixos.

Els qui vulguen tenir accés a aquestes possibles ajudes complementàries hauran de respondre afirmativament a la pregunta que referent a això trobaran en el formulari d'inscripció

4.3. Addicionalment, el Banc Santander ofereix beques “Santander Erasmus” al alumnat de Grau que té un bon expedient acadèmic. A aquestes beques podran optar els i les sol·licitants del primer període de sol·licitud.

Els tipus de beques “Santander Erasmus” i el seu import s'indiquen a continuació:

- 1 beca de 3200 Euros, dirigida exclusivament als i les estudiants que acrediten legalment una discapacitat igual o superior al 33%. En cas de no haver-hi cap estudiant en aquesta situació, aquesta beca s'acumularia amb la següent.

- 1 beca de 3200 Euros, dirigida exclusivament als i les estudiants que hagen rebut una beca general (socioeconòmica) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant el curs 2017-2018.

- 30 beques de 500 Euros cadascuna.

- 46 ajudes de 150 Euros cadascuna.

 

5. Procediment de sol·licitud.

5.1. S'haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud a través de UACloud, aplicació Programes de Mobilitat, pestanya Inscripció, seleccionem l'estudi corresponent i posteriorment Erasmus. Una vegada s'emplena el formulari s'ha de prémer el botó acceptar i s'obté un número de registre que s'ha de conservar.

S’hauran de indicar per ordre de preferència les destinacions als quals opta, podent sol·licitar fins a un màxim de 20 destinacions, tenint en compte que el període d'estudis sol·licitat és només una preferència i podrà ser modificat per exigència de la universitat de destinació. Per tant, es prioritzarà la destinació sobre el període, podent aquest últim ser modificat.

Amb la finalitat de tenir majors opcions, es recomana seleccionar destinacions de tres o més països diferents i evitar en tant que siga possible concentrar-se en un únic país. Així mateix, és recomanable informar-se prèviament sobre les condicions de la docència en les destinacions sol·licitades (idioma de docència, programes d'estudis, possible reconeixement acadèmic, etc.) en les pàgines web de cada universitat.

Les universitats de destinació seleccionades, la seua ordre de prioritat i el període triat no seran motiu d'al·legació ni podran ser modificats pels i les estudiants durant el procés de selecció i adjudicació de places. De la mateixa manera, els canvis en les places oferides per causes alienes a la UA no podran ser motiu d'al·legació.

5.2. Documentació acreditativa de coneixement d'idiomes.

La Unitat de Mobilitat consultarà la formació lingüística acreditada en la UA per a comprovar si compleix amb els requisits exigits per les universitats de destinació seleccionades.

L'alumnat interessat en programes de mobilitat haurà de, per tant, comprovar els assoliments obtinguts en matèria lingüística que apareixen en UACloud > Expedient acadèmic > Acreditació i capacitació docent en llengües i, si escau, sol·licitar l'acreditació d'aquells que no estiguen arreplegats en el seu perfil lingüístic seguint el procediment establit pel Servei de Llengües (Pla d'Acreditació Lingüística).

5.3. L'alumnat de l'Escola Politècnica Superior ha d'aportar la següent documentació addicional sol·licitada pel Coordinador del Centre: mèrits relacionats amb mobilitat internacional no ponderats en altres camps, tals com haver participat en un taller Internacional, o haver fet pràctiques en l'estranger o qüestions similars. Ha de ser presentada a l'Oficina  de Mobilitat de l'EPS (movilidad@eps.ua.es).

5.4. L'alumnat de la Facultat de Dret que acredite els punts del grup ARA o d'assignatures superades en anglès hauran de presentar una instància genèrica al·legant aquests mèrits dirigida a l'Oficina de Mobilitat de Dret a través d'UACloud > eAdministración > Instància Genèrica.

5.5. L'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que haja participat en qualsevol edició de la seua International Week haurà d'enviar el corresponent certificat d'assistència al Vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat (international.feb@ua.es).

5.6. L'alumnat de la Facultat de Ciències haurà d'aportar els mèrits relacionats amb  la internacionalització: participació en tallers internacionals, pertànyer al grup ARA, haver fet pràctiques en l'estranger o haver cursat assignatures amb docència en anglès mitjançant una instància genèrica dirigida a l'Oficina de Pràctiques en Empresa, Mobilitat i Inserció Laboral, OPEMIL, de Ciencias a través d'UACloud > eAdministración > Instància Genèrica.

5.7. Addicionalment, durant el primer termini de sol·licituds (fins al 21 de desembre), es podrà sol·licitar la beca “Santander Erasmus”. Per això, l'alumnat interessat haurà d'inscriure's de manera obligatòria en la pàgina www.becas-santander.com.

En cas d'optar a la beca de 3200 Euros per discapacitat igual o superior al 33%, s'ha d'aportar el certificat corresponent. Aquest s'ha de presentar a través d'UACloud > eAdministración > Instància Genèrica.

Posteriorment a l'adjudicació de les beques, les i els estudiants beneficiaris hauran de facilitar un compte bancari del Banc Santander, on se'ls ingressarà l'import de l'ajuda econòmica.

 

6. Selecció.

6.1. La selecció de places es resoldrà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats per cada estudiant atenent al barem que es detalla en l'Annex A.

Tots els mèrits presentats hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditant-se en la forma que s'estableix en cada cas.

El barem comprendrà tres apartats i la puntuació total resultarà de la suma dels mateixos: a+b+c:

a) Expedient acadèmic en l'estudi des del qual se sol·licita l'intercanvi. Per a l'alumnat dels graus en Traducció i Interpretació, Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària sense crèdits superats es tindrà en compte la qualificació definitiva (sobre 10) de les proves d'accés a la universitat (fase general).

b) Coneixement de l'idioma

c) Puntuació del Centre

6.2. Prioritats. La selecció es realitzarà tenint en compte les següents prioritats

Prioritat 1: estudiants que no hagen sigut Erasmus anteriorment en el mateix nivell d'estudi

Prioritat 2: estudiants penalitzats en convocatòries anteriors de programes de Mobilitat

Prioritat 3: estudiants que ja hagen sigut Erasmus en cursos anteriors.

La prioritat 1 preval sobre la 2 i 3. I la 2 sobre la 3.

Les places es distribuiran per ordre de puntuació total, no adjudicant més places que les oferides: En cas d'estudiants que obtinguen la mateixa puntuació, tindrà prioritat qui tinga major nombre de crèdits superats.

6.3. Atenent al principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'adreça de la pàgina web de la Unitat de Mobilitat següent:

https://sri.ua.es/va/movilidad/convocatories-erasmus.html

substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes. En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria, els annexos, i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en la mateixa.

6.4. Publicacions. Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Unitat de Mobilitat publicarà la baremació provisional de cada sol·licitant i, si escau, les sol·licituds excloses provisionalment i els motius d'exclusió. Es concedirà un termini perquè esmenen el defecte que haja motivat la seua exclusió o al·leguen el que estimen convenient per a corregir qualsevol error que s'haja pogut produir respecte a la baremació (idioma acreditat, nota mitjana, crèdits superats i punts del Centre). Transcorregut aquest termini i una vegada revisades les al·legacions, la Unitat de Mobilitat publicarà la baremació definitiva de cada sol·licitant i, si escau, les sol·licituds excloses de forma definitiva. Seguidament publicarà la Resolució Provisional d'assignació de places i la llista d'espera, concedint un termini per a presentar renúncies sense que aquestes penalitzen (veure punt 7) o presentar al·legacions sobre el que estimen oportú respecte a l'adjudicació de places. Les renúncies presentades en el termini esmentat donaran lloc al corresponent moviment en la llista d'espera, seguint l'ordre de baremació. El resultat d'aquest moviment es publicarà en la Resolució Definitiva. Amb posterioritat a la Resolució Definitiva no hi haurà més moviment de places per renúncies.

6.5. Assignació directa. Posteriorment a la Resolució Definitiva, la Unitat de Mobilitat convocarà a els qui no hagen obtingut plaça per a oferir-los les destinacions que hagen quedat vacants (perquè hagen quedat sense cobrir o perquè hagen quedat vacants per renúncies fora de termini), de la forma que es detalla a continuació.

- Per ordre de nota mitjana (punt ‘a’ del Barem) després d'aplicar les corresponents penalitzacions, se'ls oferiran les places vacants en els seus estudis per a les quals complisquen el requisit d'idioma de la universitat de destinació.

- L'estudiant triarà, en aqueix moment, la universitat de destinació i signarà un documento d'acceptació de la plaça.

Una vegada finalitzat aquest procés, la Unitat de Mobilitat publicarà en la seua pàgina web aquestes noves assignacions i el llistat d'estudiants sense plaça definitiva, bé per no haver comparegut a la reassignació o bé per haver desistit en el seu dret de triar destinació.

6.6. La selecció de becaris “Santander Erasmus” es realitzarà amb posterioritat als apartats anteriors. Aquesta selecció es resoldrà en funció del tipus de beca, conforme es detalla a continuació.  Tots els mèrits presentats hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditant-se en la forma que s'estableix en cada cas.

- En el cas de les 2 beques de 3200 Euros cadascuna, la puntuació total resultarà de la suma de tres apartats:

a) Expedient acadèmic, amb la nota mitjana ponderada conforme es detalla en l'Annex B.

b) Coneixement d'idiomes segons la puntuació de l'Annex A.

c) Període d'estudis: es prioritzarà l'estada anual a la semestral.

- En el cas de les 30 beques de 500 Euros cadascuna i les 46 ajudes de 150 Euros cadascuna, la puntuació total resultarà de la suma de dos apartats:

a) Expedient acadèmic, amb la nota mitjana ponderada conforme es detalla en l'Annex B.

b) Coneixement d'idiomes, segons la puntuació de l'Annex A.

Per ordre de puntuació total s'atorgaran primer les 30 beques de 500 Euros cadascuna i, seguidament, les 46 ajudes de 150 Euros cadascuna.

6.7. Publicació de l'assignació de “Beques Santander Erasmus”. La Unitat de Mobilitat publicarà la Resolució Provisional d'assignació de beques i la llista d'espera, concedint un termini per a al·legar el que estimen convenient. Transcorregut aquest termini i una vegada revisades les al·legacions, la Unitat de Mobilitat publicarà la Resolució Definitiva.

Amb posterioritat a la Resolució Definitiva, les renúncies d'estudiants inicialment adjudicataris donaran lloc al corresponent moviment en la llista d'espera, seguint l'ordre de puntuació total.

 

7. Renúncia i penalització.

7.1. No es permeten renúncies parcials, per tant, no es podrà formalitzar la renúncia mantenint alguna de les destinacions sol·licitades, sinó que l'estudiant renuncia a la seua participació en el programa.

7.2. La renúncia s'ha de notificar per escrit a la Unitat de Mobilitat a través d'UACloud  > eAdministración > Instància Genèrica o de qualsevol Registre de la UA.

7.3. Les renúncies únicament seran ateses i no penalitzaran mentre siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional.

7.4. Si les renúncies són presentades fora d'aquest termini, l'estudiant tindrà penalització en tots els programes d'intercanvi que gestiona la Unitat de Mobilitat. La penalització consistirà a perdre la preferència en la pròxima sol·licitud que realitze durant el present curs acadèmic i els dos següents, donant prioritat a la resta d'estudiants.

7.5. En cas d'haver obtingut plaça i no incorporar-se a l'intercanvi sense haver presentat renúncia amb anterioritat a l'inici del curs, la participació serà cancel·lada d'ofici. A més, se li penalitzarà amb l'exclusió en la pròxima sol·licitud que realitze en qualsevol de les convocatòries de mobilitat que gestiona la Unitat de Mobilitat durant el present curs acadèmic i els dos següents.

 

8. Requisits lingüístics de la Universitat de destinació.

Normalment les universitats de destinació posseeixen un requisit lingüístic per a l'acceptació d'estudiants  d'intercanvi. Serà responsabilitat de cada estudiant informar-se i conèixer quals són els requisits lingüístics de les institucions que seleccione. La informació específica de cada universitat d'acollida es pot trobar en la seua pàgina web, en l'apartat d'intercanvis internacionals. Les dades de contacte i els enllaços a les universitats sòcies poden trobar-se en la pàgina web de la convocatòria.

De forma general, l'alumnat seleccionat en universitats que requerisquen un certificat lingüístic concret hauran de remetre’l a la Institució de destinació.

Per això, han d'estar en possessió d'aquesta documentació abans de finalitzar el termini establit per cada Institució per a la sol·licitud d'inscripció com a alumnat d'intercanvi (consultar el termini en la web de la Universitat de destinació). Aquest termini pot variar en funció de la Universitat i el semestre. En cas contrari, la Universitat de destinació podrà rebutjar la seua sol·licitud i, per tant, no podran realitzar l'intercanvi.

 

9. Acceptació per part de la Universitat de destinació.

El Programa Erasmus+ KA103 està basat en Acords Bilaterals signats entre la UA i diferents institucions d’educació superior europees. Això implica l'acceptació de la mobilitat per part de les dues institucions.

Una vegada assignades les places per part de la UA, l'alumnat ha de realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció en la Institució de destinació (Application Procedure) per a la seua acceptació per aquesta Institució, podent aquesta rebutjar-li per diferents raons basades en l'Acord Bilateral, entre elles:

- Que no hi haja un flux equilibrat entre el nombre d'estudiants rebut i enviat.

- Que no complisca els terminis per a inscriure's en la Universitat de destinació.

- Que no complisca el requisit mínim de coneixement d'idioma de la Universitat de destinació.

- Que no complisca el requisit acadèmic exigit per la Universitat de destinació.

- Etcètera.

Per tot això, l'assignació de places que realitza la UA no serà efectiva fins a la seua acceptació per la Institució de destinació.

 

10. Reconeixement académic i aprofitament.

10.1. Matrícula. En el curs acadèmic de l'intercanvi, s'ha d'estar matriculat/ada almenys en segon curs de la mateixa titulació que en el moment de la inscripció en el Programa. A més, la matrícula ha de contenir un mínim de 24 crèdits en l'estada anual i de 12 crèdits en l'estada semestral que, al seu torn, han de poder ser reconeguts en l'intercanvi; és a dir, han de formar part de l'Acord d'Aprenentatge.

En cap cas entraran a formar part dels mínims a que es refereix el paràgraf anterior crèdits corresponents a diferents especialitats o que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent. És a dir, els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els seus estudis.

10.2. Acord d'Aprenentatge. Es rebrà ple reconeixement acadèmic dels estudis superats en el centre d'acollida (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge) com a part plenament reconeguda de la seua titulació en la UA.

Per això, cada estudiant haurà de subscriure un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge es celebrarà entre la Institució d'origen, la Institució d'acollida i cada estudiant, i tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per a els qui signen.

La càrrega lectiva en la Institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits per semestre, llevat que la normativa de la Universitat de destinació indique un nombre major.

10.3. Modificació de l'Acord d'Aprenentatge. Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es considere necessària a l'arribada a la Institució d'acollida haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d'un mes. Qualsevol modificació posterior que excepcionalment resulte necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

10.4. El reconeixement de la mobilitat realitzada en la Institució d'acollida únicament podrà ser denegat si no s'ha aconseguit el nivell acadèmic requerit per la Institució d'acollida o bé s’incompleixen les condicions relatives al reconeixement acordades per les institucions participants.

Així mateix, a qui es negara a complir les exigències del seu programa d'estudis en l'estranger se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual.

10.5. Aprofitament. Cada estudiant ha d'aprovar en la universitat de destinació almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la UA per, almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits per semestre. De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

 

11. Taxes acadèmiques.

11.1. No s'haurà d'abonar cap taxa universitària (en concepte de matrícula, inscripció, exàmens oficials, accés a instal·lacions de laboratoris i biblioteques, etc.) en la institució d'acollida durant el període en el qual es produeix la mobilitat. No obstant això, és possible que es cobren petites quantitats per costos relacionats amb el segur, l'afiliació a sindicats d'estudiants i l'ús de material vari com a fotocòpies, productes de laboratori, etc. Aquestes quantitats seran equivalents a les cobrades a l'alumnat local pel mateix concepte.

11.2. Cada estudiant haurà de seguir abonant les taxes acadèmiques habituals en la UA durant el seu període de mobilitat en el país europeu.

 

12. Modificació del període de mobilitat.

12.1. Es podrà acordar una ampliació del període de mobilitat existent entre les institucions d'origen i d'acollida sempre que l'acord es realitze abans de la finalització inicialment prevista de l'estada.

12.2. Els/les estudiants de la UA hauran de sol·licitar la pròrroga o reducció d'estada a la Unitat de Mobilitat fins a octubre de 2019, com a més tard, seguint el procediment establit a aquest efecte en la pàgina web de la convocatòria. Els i les estudiants que ja hagueren gaudit d'una beca Erasmus (LLP-Erasmus, Erasmus Mundus o Erasmus+) en el mateix nivell d'estudis, no podran sol·licitar pròrroga d'estada.

12.3. L'ampliació serà immediatament posterior al període d'estada inicialment previst, sense "intervals" (els períodes vacacionals no es consideren "intervals").

12.4. El període de mobilitat, inclosa qualsevol ampliació concedida, no s'estendrà més enllà del final del curs acadèmic en la institució de destinació, com a màxim el 30 de setembre de 2020.

12.5. Quan la institució d'acollida accepte la pròrroga condicionada a la retallada de places en futures convocatòries, la UA no acceptarà aquestes pròrrogues.

 

13. Obligacions de l'alumnat d'intercanvi.

a) No acceptar cap altre ingrés incompatible amb la percepció de les dotacions de les ajudes.

b) Matricular-se en la UA i en la universitat d'acollida durant el període acadèmic en què es desenvolupe la seua estada, almenys, dels crèdits mínims exigits.

c) Cursar el període d'estudis establit en el centre concedit i complir amb aprofitament les diferents etapes del procés de formació amb la dedicació requerida; en particular, assistir a totes les activitats lectives, així com presentar-se a les proves i exàmens que corresponguen a la programació acadèmica de l'estada concedida i superar, almenys, el cinquanta per cent dels crèdits mínims de matrícula necessaris per a l'obtenció de la mobilitat.

d) Mantenir contacte i estar localitzable tant per la Unitat de Mobilitat com per la seua Coordinadora o Coordinador, que podran posar-se en contacte amb l'alumnat en qualsevol moment, tant durant tot el procés de selecció i nominació de la seua candidatura com durant l'intercanvi, a través del correu electrònic de la UA, així com facilitar les dades de contacte en cas d'emergència.

e) Comunicar immediatament tot canvi de la sol·licitud inicial; en concret a la Unitat de Mobilitat el referent a renúncia, canvis en el calendari, etc.; i al seu Coordinador o Coordinadora el referent a aspectes acadèmics.

f) Tenir uns coneixements de l'idioma suficients per a integrar-se en la universitat de destinació. La UA no es fa responsable de les manques que en aquest sentit tinga l'estudiant ni de les conseqüències que d'això es puguen derivar, com, per exemple, la no acceptació per part de la institució de destinació.

g) Lliurar en la Unitat de Mobilitat els següents documents emplenats adequadament:

i) Contracte de Subvenció

ii) Confirmació d'Estada

iii) Còpia de l'Acord d'Aprenentatge (abans de l'inici de la mobilitat)

iv) Còpia de l'Acord d'Aprenentatge definitiu, en el cas que hi haja hagut modificacions posteriors

v) Certificat d'Empadronament

vi) Certificat de notes (Transcript of Records)

h) Realitzar de forma on-line els tests lingüístics previs a l'inici i final d'estada, el curs d'idiomes assignat com a suport lingüístic (si escau) i el Qüestionari UE.

i) Responsabilitzar-se de procurar-se la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació.

j) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i dels tràmits seguits per a la inscripció en la universitat d'acollida.

k) Acceptar totes les condicions del Programa.

l) Inscriure's en el registre informàtic de viatgers del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació i consultar periòdicament les seues recomanacions de viatge específiques per al país on es realitzarà la mobilitat.

m) Mantenir operatiu un compte bancari a Espanya per a l'abonament de les ajudes.

 

El present projecte ha sigut finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de la UA. La Comissió no és responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací difosa.

 

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb l'establit en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Alacant, 26 de novembre de 2018

 

El Vicerector de Relacions Internacionals

 

JUAN LLOPIS TAVERNER

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464