Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places

ERASMUS+ KA103 - CURS 2018/19

ATENCIÓ: Els contactes amb els estudiants es duran a terme a través del correu electrònic de la Universitat d'Alacant.

Resolució de 31 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica l'assignació definitiva per a participar en el Programa Erasmus+ KA103 durant el curs acadèmic 2018/2019.

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar l'assignació definitiva per Institució de destinació així com les sol·licituds sense plaça en el annex I.
  • SEGON.- Convocar a les i els ESTUDIANTS SENSE PLAÇA interessats a la sessió d'assignació directa de places que han quedat vacants, de la forma que estableix el punt 6.5 de les bases de la Convocatòria. Les interessades i interessats queden convocats el pròxim dimarts 6 de novembre a les 12:00 hores en l'Oficina de Mobilitat, Pavelló Jorge Juan de Relacions Internacionals (edifici 23 en el plànol del campus).
  • TERCER.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per titulació en el annex II.
  • QUART.- Convocar a les i els ESTUDIANTS AMB PLAÇA a la sessió informativa dels tràmits que han de realitzar que tindrà lloc el pròxim dimarts 6 de novembre a les 11:00 hores en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres II (edifici 19 en el plànol del campus)
  • QUINT.- Informació sobre l'ajuda econòmica a rebre per l'alumnat seleccionat:

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 31 d'octubre de 2018

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464