Saltar apartados

Resolució definitiva d'assignació de places després de l'assignació directa

ERASMUS - CURS 2018/2019

Conforme al que es disposa en les bases de la convocatòria Erasmus+ 2018/2019 i en la resolució definitiva d'adjudicació de places de 20 de març de 2018, per les quals es convocava als i les estudiants que havien quedat sense plaça a l'assignació directa de les places vacants, una vegada celebrada la sessió l'acord de la qual s'arreplega en l'acta de 22 de març de 2018 i vistes les renúncies presentades.

AQUEST RECTORAT RESOL:

  • PRIMER.- Assignar als estudiants indicats les següents places:

 

Estudiant Universitat Àrea Període
Marina Lozano García PL WARSZAW01 10.0 Semestre 1
Jorge Medina Sánchez SF HELSINK39 04.1 Semestre 2
José María Guerrero Rubio PL KRAKOW01 10.0 Semestre 1
Alba Genís Calataiud UK EDINBURG09 04.1 Semestre 1
Ángela Villar Canales D LUNEBURG01 04.0 Semestre 1
Eva Angelina Gea Lorenzo CY NICÒSIA01 09.1 Semestre 1
Sara Llopis Such UK MANCHEST04 09.1 Semestre 1
Irene Camacho Belmonte F PARIS001 14.3 Semestre 1
Blanca Merás de Teresa A EISENSTE02 04.0 Semestre 1
Paula Pérez Pastor IRL CORK01 04.1 Semestre 1
Miriam Tormo Pascual P PORTE05 14.0 Anual

 

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 23 de març de 2018

 

Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464