Saltar apartados

Resolució definitiva d'adjudicació de places

ERASMUS - CURS 2018/19

Resolució de 20 de març de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista definitiva d'assignació de places i el barem definitiu per a participar en el Programa Erasmus+ durant el curs acadèmic 2018/2019.

ES RESOL:

  • PRIMER.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per universitat de destinació. Els/les estudiants "sense plaça" reuneixen els requisits de la convocatòria però no han obtingut plaça segons la puntuació total del barem.
  • SEGON.- Publicar la llista definitiva d'assignació de places per titulació.
  • TERCER.- Convocar a les i els ESTUDIANTS SENSE PLAÇA interessats a la sessió d'assignació directa de places que han quedat vacants, de la forma que estableix el punt 6.5 de la convocatòria. Els i les estudiants interessats queden convocats per al dijous 22 de març a les 10:00 hores en el Saló de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres III.
  • QUART.- Així mateix, informar a tots els i les ESTUDIANTS AMB PLAÇA que seran convocats, mitjançant correu electrònic de la UA, a una reunió informativa d'assistència obligatòria, amb la finalitat d'informar-los sobre els tràmits que han de realitzar.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 

Alacant, 20 de març de 2018

Fdo. Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464