Saltar apartados

Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses i puntuació definitiva per sol·licitant

ERASMUS - CURS 2018/2019

Resolució de la Universitat d'Alacant d'1 de març de 2018 del Programa de Mobilitat 'Erasmus +' curse acadèmic 2018/2019, per la qual:


ES RESOL:

Idioma El/l'estudiant no compleix el requisit lingüístic de les destinacions sol·licitades.
Crèdits El/l'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits.
Penalització per renúncia El/l'estudiant va ser seleccionat en una convocatòria anterior i finalment no es va incorporar a l'intercanvi, sense haver comunicat la renúncia.
Mobilitat No Europea mateix període El/l'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en el programa de mobilitat No Europea per al mateix període sol·licitat.
Per haver sigut participant Erasmus anteriorment El/l'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis i es produeix una incompatibilitat per període o per destinació.

 • TERCER.- Publicar la puntuació definitiva per sol·licitant (apartats del barem: a, nota mitjana; b, idiomes; i c, puntuació del Centre).

  A més de les causes generals d'exclusió especificades en el punt Segundo d'aquesta resolució, en la puntuació definitiva per sol·licitant es poden consultar les causes específiques d'exclusió en cadascun de les destinacions sol·licitades, a saber:
Idioma El/l'estudiant no compleix el requisit lingüístic d'aqueixa destinació.
Mobilitat No Europea mateix període El/l'estudiant té assignada de forma definitiva una plaça d'intercanvi en el programa de mobilitat No Europea per al mateix període sol·licitat en aqueixa destinació.
Incompatibilitat per període El/l'estudiant ja ha gaudit anteriorment de beca Erasmus estudis o pràctiques en el mateix nivell d'estudis i sobrepassa el període màxim permès en aqueixa destinació (dos semestres).
Incompatibilitat per destinació El/l'estudiant ja ha gaudit de beca Erasmus estudis o pràctiques anteriorment per a la destinació sol·licitada.
 • QUART.- Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


  Alacant, 1 de març de 2018

  Fdo. Juan Llopis Taverner

  Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464