Saltar apartados

Resolució definitiva DRAC Estiu 19

Resolució de 03 de setembre de 2019, per la qual es publica la relació definitiva d'acceptats de les sol·licituds presentades fins al 01 de juny de 2019.  

ES RESOL:  

PRIMER: Publicar la llista d'adjudicació definitiva que figura en l'ANNEX1 d'aquesta resolució i llistat definitiu d'exclosos.  

SEGON: Els beneficiaris hauran de complir amb els requisits de la convocatòria també en el moment de realitzar l'activitat.

TERCER: L'ajuda es pagarà amb posterioritat a la realització de l'activitat sol·licitada dins del programa i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, després que el beneficiari haja presentat en l'Oficina de Mobilitat la documentació següent:

  • Original i còpia del certificat de l'organisme, departament, etc. organitzador de l'activitat que acredite que el beneficiari ha participat.
  • Les factures originals objecte de l'ajuda: 
  1. Justificació original del resguard del pagament de la inscripció a l'activitat.
  2. Comprovants originals de les despeses d'allotjament i de transport (factura d'allotjament, bitllets del mitjà de transport, en cas de cotxe, tiquets de gasolina, tiquets d'autopistes, i declaració d'haver realitzat el trajecte amb cotxe propi). Mai s'inclouen els transports interurbans.
  • Compromís del beneficiari, ANNEX 2 (declaració del beneficiari de no rebre cap altre finançament per a un mateix concepte, és a dir allotjament, desplaçament o inscripció).

A més, per a poder ingressar l'ajuda econòmica concedida, els estudiants han de facilitar:

  • Còpia del document d'identitat.
  • Còpia de les dades d'un compte bancari de la qual el beneficiari de l'ajuda siga titular o cotitular.
  • Fitxer de tercers (formulari de dades personals).

QUART: Aquest acord posa fi a la via administrativa i contra ell podrà interposar-se Recurs Contenciós-Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de la present comunicació.

Alacant, 03 de setembre de 2019

 Rosa Pérez López
 Directora del Servei de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464