Saltar apartados

Bases

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER

CONVOCATÒRIA CURS 2020-21

 

El Programa “Beques Iberoamèrica. Santander Grau” (en endavant “el Programa”), impulsat pel Grup Santander, pretén reforçar la mobilitat i intercanvi d'estudiants entre universitats iberoamericanes, condició necessària per a avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable.

L'estructura general del Programa ha sigut concebuda amb la voluntat d'assegurar el reconeixement d'estudis, la reciprocitat en l'intercanvi i l'abast progressiu al conjunt dels països iberoamericans.

OBJECTIU

Està dirigit a estudiants de grau d'universitats iberoamericanes, definides en cada convocatòria com a partícips en el Programa, amb la finalitat de facilitar el seguiment d'estudis durant un semestre acadèmic en una universitat iberoamericana d'un altre país, en el marc de la progressiva construcció de l'espai iberoamericà del coneixement.

En la Convocatòria 2020-21, la Universitat d'Alacant/Universitat d'Alacant (en endavant “UA”) ha sigut definida com a partícip amb un nombre total de 17 beques, la dotació de les quals és de 3.000 € (tres mil euros) cadascuna, finançada pel Banc Santander. La UA complementarà amb una ajuda lineal de 250 € a tot l'alumnat seleccionat i amb una ajuda mensual, si aquest alumnat haguera sigut beneficiari d'una beca del MECD en el curs 2018-19, segons el següent detall:

 PAÍS AJUDA per mes d'estada real TOTAL MÀXIM
Argentina, Brasil, Xile 160 Euros 800 Euros
Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai 60 Euros 300 Euros

Les universitats que tenen subscrit acord amb la UA i participen en el Programa són les següents:

Argentina

Universidad Católica de Argentina

Universidad Blas Pascal

Universidad CAECE

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Mendoza

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Nacional del Litoral

Universidad del Salvador

 

Brasil

Centro Universitário da Fei

Centro Universitário Senac

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Universidade de Sao Paulo

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Vale do Itajaí

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal de Santa Catarina

 

Xile

Universidad Adolfo Ibáñez

Universidad Andrés Bello

Universidad Austral de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Universidad de Talca

Universidad de Viña del Mar

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Desarrollo

Universidad Diego Portales

Universidad Mayor

Universidad San Sebastián

Universidad Técnica Federico Santa María

 

Colòmbia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad de Antioquía

Universidad de los Andes

Universidad del Rosario

 

Mèxic

Instituto Politécnico Nacional de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad de Colima

Universidad Iberoamericana León

Universidad La Salle México

Universidad Autónoma de Querétaro

 

Perú

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad de Lima

Universidad San Ignacio de Loyola

 

Uruguai

Universidad de la República

 

Tot allò que aquestes bases de la convocatòria no regulen es regirà per la Normativa General de Mobilitat de la UA, per la Convocatòria de Mobilitat Global 2020-21 i per les bases generals d'aquest Programa.

1.- Requisits

1.1. Estar degudament matriculat en la UA, a temps complet, en un programa d'estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficialment reconegut de Grau. Queden excloses les titulacions a extingir sense docència el present curs 2019-20.

1.2. Tenir superat un mínim de 120 crèdits en la convocatòria C2 del curs 2019-20.

2.- Durada

Les beques es concediran per a estades durant un semestre del curs 2020-21 i, en qualsevol cas, hauran de tenir lloc entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 d'agost de 2021. L'inici de l'estada haurà de produir-se necessàriament abans del 31 de març de 2021. S'entén per semestre cadascun dels dos períodes lectius en què es divideix el curs acadèmic.

3.- Dotació i nombre de beques convocades

3.1. La UA disposa de 17 beques que atorgarà per rigorós ordre de puntuació aplicant els criteris arreplegats en l'apartat 5 de la convocatòria.

3.2. La beca no té per objecte cobrir necessàriament la totalitat de les despeses de l'alumnat en l'estranger, sinó ajudar a sufragar manutenció, despeses de viatge i allotjament.

3.3. La dotació econòmica està finançada pel Banc Santander, si bé la UA complementarà aquesta ajuda amb el finançament propi que figura en l'apartat “Objectiu”. L'import de la beca, serà transferit pel Banc Santander a la UA per al pagament a l'alumnat beneficiari. Aquesta dotació de 68850 Euros serà consignada en les aplicacions del concepte 4M del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions Internacionals de la UA.

3.4. La UA ha contractat una pòlissa col·lectiva que inclou assistència sanitària, segur de viatges, repatriació i transport de ferits o malalts, i altres cobertures durant l'estada en l'estranger, el detall del qual es pot consultar en el següent enllaç: certificat Willis. El certificat s'enviarà a les adreces de correu de la UA de l'alumnat seleccionat.

3.5. Aquestes beques són incompatibles amb les ajudes de la convocatòria de Mobilitat Global.

4.- Termini i Procediment de sol·licitud

4.1. El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de febrer al 16 de març de 2020.

4.2. L'alumnat interessat que reunisca els requisits de l'apartat 1 haurà de realitzar la inscripció en la pàgina web de Beques Santander (Beques Santander Iberoamèrica Grau Espanya > Inscriure'm):

 http://www.becas-santander.com/

És necessari registrar-se per a accedir al formulari d'inscripció.

5.- Criteris de selecció

5.1. Prioritats. La selecció es farà tenint en compte les següents prioritats:

- Prioritat 1: estudiants que hagen obtingut plaça en el Programa de Mobilitat Global 2020-21.

- Prioritat 2: estudiants que havent participat en el Programa de Mobilitat Global 2020-21, no hagen obtingut plaça.

- Prioritat 3: estudiants de la UA que complisquen els requisits de l'apartat1.

La prioritat 1 preval sobre la 2 i la 3; la prioritat 2 preval sobre la 3.

5.2. Barem. Una vegada establides les prioritats de l'apartat anterior, la selecció es resoldrà atenent al barem que es detalla a continuació. Aquest comprendrà dos apartats i la puntuació total resultarà de la suma dels dos: a+b.

a) Expedient acadèmic

b) Necessitats econòmiques

El càlcul dels dos apartats que componen el barem de puntuació es realitza segons l'Annex disponible en el següent enllaç:

https://sri.ua.es/es/movilidad/documentos/becas-santander/iberoamerica/baremo.pdf

En cas d'empat, tindrà prioritat qui tinga major nombre de crèdits superats. De persistir l'empat, es decidirà per sorteig.

5.3. No podrà participar de nou en aquest Programa l'alumnat que haja obtingut aquesta beca en edicions anteriors.

6.- Adjudicació de les Beques i Acceptació de les mateixes

6.1. Aplicant els criteris de selecció establits en l'apartat anterior, es publicarà en la pàgina web de Mobilitat la relació d'els qui han obtingut beca i una llista d'espera formada per l'alumnat que, complint els requisits de la convocatòria, no haja obtingut beca. La Unitat de Mobilitat farà públic el desglossament del barem pel qual s'assignen les beques.

6.2. L'alumnat sense plaça en Mobilitat Global 2020-21 que haja obtingut beca en el Programa haurà de triar una universitat de destinació. La Unitat de Mobilitat contactarà per correu electrònic per a facilitar la llista de places disponibles en aqueix moment.

6.3. En el moment de publicar la Resolució Provisional d'adjudicació s'establirà un termini per a presentar renúncies sense que aquestes penalitzen (veure punt 8).

6.4. Reassignació per renúncies. Les beques que puguen quedar vacants, per renúncies presentades tant dins com fóra del termini establit en l'apartat anterior, es reasignarán a estudiants de la llista d'espera, tenint en compte el següent:

- Les beques s'adjudicaran per rigorós ordre de prioritat i puntuació.

- S'oferiran les places d'aquelles universitats que les seues dates límit per a realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció permeten aquesta reassignació.

- Es contactarà a través de correu electrònic.

6.5. L'alumnat seleccionat haurà de confirmar l'acceptació de la beca en la pàgina web de Beques Santander:

http://www.becas-santander.com/

En cas de no complir amb aquest tràmit, s'entendrà que renuncia a la beca concedida.

7.- Acceptació per part de la Universitat de destinació

Aquest Programa està basat en Convenis Bilaterals signats entre la UA i diferents Institucions d'Educació Superior Iberoamericanes. Açò implica que la mobilitat ha de ser acceptada per part ambdues institucions.

Una vegada assignades les beques per part de la UA, l'alumnat beneficiari ha de realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció en la institució de destinació per a la seua acceptació; aquesta pot rebutjar la sol·licitud d'inscripció per diferents raons, basades en el conveni bilateral o en l'incompliment dels terminis. Per tot açò, l'assignació de beques que realitza la UA no serà efectiva fins a l'acceptació per part de la institució de destinació.

8.- Anul·lació, Renúncia i Penalització

Seran causa d'anul·lació de la beca:

- La pèrdua de la condició o requisit per a l'obtenció d'aquesta beca.

- La falta de veracitat en la documentació establida com a requisit per a la beca.

- L'incompliment d'alguna de les obligacions.

- La renúncia o abandó del programa.

L'anul·lació de la beca suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa.

La renúncia s'ha de notificar per escrit a la Unitat de Mobilitat, a través d'eAdministración (UA Cloud>eAdministración>Instància genèrica) o de qualsevol Registre de la UA. Aquestes no penalitzaran sempre que siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional d'adjudicació.

Si les renúncies són presentades fora d'aquest termini, l'estudiant tindrà penalització en tots els programes d'intercanvi que gestiona la Unitat de Mobilitat. La penalització consistirà a perdre la preferència en la pròxima sol·licitud que realitze durant el present curs acadèmic i els dos següents, donant prioritat a la resta d'estudiants.

En cas d'haver obtingut plaça i no incorporar-se a l'intercanvi sense haver presentat renúncia amb anterioritat a l'inici del curs, la participació serà cancel·lada d'ofici. A més, se li podrà penalitzar amb l'exclusió en la pròxima sol·licitud que realitze en qualsevol de les convocatòries de mobilitat que gestiona la Unitat de Mobilitat durant el present curs acadèmic i els dos següents.

 

9.- Reconeixement Acadèmic

9.1. El curs acadèmic de l'intercanvi, l'alumnat beneficiari ha d'estar matriculat en la mateixa titulació que en el moment de la inscripció en el Programa. A més, la matrícula ha de contenir un mínim de 12 crèdits que, al seu torn, han de poder ser reconeguts en l'intercanvi; és a dir, han de formar part de l'Acord d'Aprenentatge.

En cap cas entraran a formar part dels mínims al fet que es refereix el paràgraf anterior, crèdits corresponents a diferents especialitats o que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, és a dir, els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els seus estudis.

9.2. Es rebrà ple reconeixement acadèmic dels estudis realitzats en el centre d'acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge i aquest haja sigut signat pel Coordinador/a de Centre o, si escau, Coordinador/a de Estudis de la UA i pel Coordinador/a de la Universitat d'acolliment) com a part plenament reconeguda de la seua titulació en la UA.

Per a açò, cada estudiant haurà d'estar proveït/a de un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge se celebrarà entre la institució d'origen, la institució d'acolliment i cada estudiant.

La càrrega lectiva de cada estudiant en la institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits ECTS per semestre, llevat que la normativa de la universitat de destinació indique un nombre major.

9.3. Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es considere necessària haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d'un mes a partir de l'arribada de cada estudiant a la seua institució d'acolliment. Qualsevol modificació posterior de l'Acord d'Aprenentatge que resulte necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

9.4. El reconeixement de la mobilitat realitzada per cada estudiant en la institució d'acolliment únicament podrà ser denegat si no aconsegueix el nivell acadèmic requerit per la institució d'acolliment o bé si incompleix les condicions relatives al reconeixement acordades per les institucions participants.

Així mateix, si es negara a complir les exigències del seu programa d'estudis en l'estranger, se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual.

9.5. Cada estudiant ha d'aprovar en la universitat de destinació almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la UA per, almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits. De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

10.- Taxes Acadèmiques

Els qui obtinguen beca no hauran de pagar al centre d'acollida taxes acadèmiques (aquestes taxes inclouen la matrícula i les despeses d'exàmens). No obstant açò, se'ls podrà exigir el pagament d'una petita quantitat per a cobrir les despeses de segur, llibres, afiliació als sindicats d'estudiants o utilització de diversos materials (fotocopiadores, productes de laboratoris, etc.), en les mateixes condicions que a l'alumnat local.

Cada estudiant pagarà les taxes acadèmiques corresponents a la matrícula de la UA durant el període d'estudis en l'estranger.

11.- Obligacions de cada estudiant

a) Comprovar que existeix oferta acadèmica adequada al seu perfil curricular d'entre els programes de grau de la institució de destinació.

b) Matricular-se en la UA i en la universitat d'acolliment, durant el curs acadèmic que desenvolupe la seua estada, dels crèdits mínims exigits.

c) Cursar el període d'estudis establit en el centre per al qual va ser seleccionat i complir amb aprofitament les diferents etapes del procés de formació amb la dedicació requerida; en particular, assistir a totes les activitats lectives així com presentar-se a les proves i exàmens que corresponguen a la programació acadèmica de l'estada concedida i superar, almenys el cinquanta per cent dels crèdits mínims de matrícula necessaris per a l'obtenció de la mobilitat.

d) Mantenir contacte i estar localitzable, tant per la Unitat de Mobilitat com pel seu Coordinador/a, que podran posar-se en contacte en qualsevol moment de l'intercanvi a través del correu electrònic de la UA. Així mateix, l'alumnat seleccionat haurà de proporcionar a la Unitat de Mobilitat el telèfon i l'email d'una persona de contacte per a casos d'emergència.

i) Comunicar immediatament tant al seu Coordinador/a de Centre com a la Unitat de Mobilitat tot canvi de la sol·licitud inicial (renúncia, calendari, pla d'estudis, etc.).

f) Lliurar en la Unitat de Mobilitat els següents documents emplenats adequadament:

a. Confirmació d'Estada

b. Còpia de l'Acord d'Aprenentatge Definitiu

c. Certificat Acadèmic d'assignatures superades

d. Informe final

g) Per a fer efectiu l'ingrés de la beca, l'alumnat beneficiari haurà d'obrir un compte al seu nom en qualsevol de les oficines del Banc Santander.

h) Obtenir el visat d'estudis que tinga validesa durant tot el període d'estudis, així com qualsevol document necessari per a estudiar en la institució d'acolliment.

i) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i els tràmits seguits per a la inscripció en la universitat d'acolliment.

j) Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi.

 

Contra la Convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Alacant, 17 de febrer de 2020

El Vicerector de Relacions Internacionals

JUAN LLOPIS TAVERNER

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464