Saltar apartados

Resolució definitiva d'assignació de beques

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER - CURS 2019/20

Resolució de la Universitat d'Alacant de 10 de juny de 2019 del Programa de 'Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats' per al curs acadèmic 2019/2020, per la qual

ES RESOL:

 • PRIMER.- Publicar el barem definitiu dels/les aspirants i la llista definitiva d'assignació de beques en l'Annex 1.
 • SEGON.- Publicar la relació d'estudiants en llista d'espera en l'Annex 2.
 • TERCER.- Publicar la llista definitiva de sol·licituds descartades juntament amb els motius d'exclusió en l'Annex 3:
  • Crèdits superats: El/l'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits superats fins a la convocatòria C2 del curs 2019/20 (120).
  • Sol·licitud Global Descartada: La sol·licitud presentada per el/la sol·licitant per a Mobilitat Global va ser descartada.
  • Sol·licitud Global Renúncia: El/la sol·licitant va renunciar a la seua participació en el Programa de Mobilitat Global.
  • No estudiant de Grau: El/la sol·licitant no està matriculat en cap estudi de Grau en la UA en el curs actual.
  • No estudiant UA: El/la sol·licitant no està matriculat en cap estudi en la UA en el curs actual.
  • Univ. destinació no Ibero: La universitat sol·licitada per el/l'estudiant no s'ha oferit en la convocatòria de Beques Iberoamèrica Santander.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats. 

 

Alacant, 10 de juny de 2019

Fdo. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

 

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464