Saltar apartados

Resolució Definitiva d'Assignació de Places i Barem

BEQUES IBEROAMÈRICA SANTANDER - CURS 17/18

Resolució de la Universitat d'Alacant de 28 de juny de 2017 del Programa de 'Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats' per al curs acadèmic 2017-18, per la qual

ES RESOL:

 

Sense plaça No europea: L'estudiant no ha obtingut una plaça definitiva en la convocatòria de Mobilitat No Europea 2017-18 per a una universitat participant en la Beca Iberoamèrica.
Crèdits: L'estudiant no aconsegueix el nombre mínim de crèdits.
Participació anterior:

L'estudiant ja ha participat anteriorment en el programa Beques Iberoamèrica Santander Universitats.

 

  • TERCER.- Publicar les dades definitives dels/les aspirants: nota mitjana i crèdits superats fins a la convocatòria C2 del curs 2016-17; i si es va obtenir la beca d'estudis del Ministeri d'Educació el curs 2015/16. Aquestes dades serviran per a calcular la puntuació total sobre la base del barem.
  • QUART.- Publicar el barem definitiu dels i les aspirants.
  • SISÈ.- Els/as beneficiaris/as de la Beca disposaran fins al pròxim 8 de juliol de 2017 per a subscriure el document Acceptació Beca Iberoamèrica Santander, i lliurar-ho en l'Oficina de Mobilitat. S'admetrà com a sistema de lliurament d'aquest document la utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics (correu electrònic: s.mobilitat@ua.es). S'entendrà que renuncia a la Beca qui no lliure aquest document en el termini establit.

Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (BOE del 14), en el termini de 2 mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el Rector de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 28 de juny de 2017

Juan Llopis Taverner

Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464