Saltar apartados

Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses i puntuació definitiva per sol·licitant

Beques de col·laboració amb la Unitat de Mobilitat 2020-1er termini de sol·licitud

Resolució de 5 de desembre de 2019 de la Universitat d'Alacant de la convocatòria Beques de Col.laboració amb la Unitat de Mobilitat 2020


ES RESOL:

Causes d'exclusió
No acreditar C1: El/la sol·licitant  no ha acreditat el nivell C1 d'anglès. No compleix el requisit establert en el punt 1.2 de la convocatòria.
No ser estudiant de grau: El/la sol·licitant no compleix amb el punt 1.1 de la convocatòria.

No aportar original C1: En el llistat provisional es va sol·licitar l'aportació del document original d'estar en possessió de nivell C1 per al seu acare amb la còpia aportada. La seua no aportació suposa l'exclusió de la sol·licitud

  • Segon.- Publicar:
  • Tercer.-Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE de 14), en el termini de dos mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptadors a partir de l'endemà de la publicació dáquesta resolució, davant el Rector, de comformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

    D'acord amb el que s´extableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquesta publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

 


Alacant, 5 de desembre de 2019

Signat: Juan Llopis Taverner
Vicerrector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464