Saltar apartados

Resolució definitiva de beques concedides i assignació de torns

Beques de Col.laboració amb la Unitat de Mobilitat 2019 - Convocatòria extraordinaria

Resolució de 17 de desembre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista  definitiva d'estudiants amb beca CONCEDIDA per a col·laborar com a becaris de recolze en la recepció d'estudiants internacionals.  Per necessitats del servei es podrà ampliar el període de les beques.


ES RESOL

PRIMER.- Publicar la llista definitiva d'estudiants amb beca concedida i el seu torn adjudicat, així com convocar-los al curs formatiu. Qui no assistisca a aquest curs, perdrà el dret com a becari/a. El curs es realitzarà els següents dies:

  • Primer torn: el 10 de gener de 2019, a les 11:00. Lloc: Oficina de Mobilitat
  • Segon torn: l'11 de gener de 2019, a les 10:30. El lloc serà comunicat pròximament per correu electrònic.
  • Tercer torn: l'11 de juliol de 2019, a les 11:00. Lloc: Oficina de Mobilitat.
  • Quart torn: el 12 de juliol de 2019, a les 10:30. El lloc serà comunicat pròximament per correu electrònic.

SEGON.- Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, d'acord amb el que es disposa en l'Art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE de 14), en el termini de dos mesos; i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d´aquesta resolució, davant el Rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

D'acord amb el que s´estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquesta publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.


Alacant, 17 de desembre de 2018

Signat. Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals

Secretariat de Mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464