Saltar apartados

conv0708am

***** FORMATO DE PÁGINA NO ESTÁNDAR *****

.

XII CONVOCATÒRIA de Beques de Doctorat per a estudiants Llatinoamericans

BASES DE LA XII CONVOCATÒRIA
de Beques de Doctorat per a estudiants Llatinoamericans
Període 2007/2008

La Universitat d'Alacant publica la següent convocatòria per a l'adjudicació de fons destinats a afavorir i impulsar la realització d'accions que contribuïsquen a la formació de recursos humans en els països llatinoamericans.

1.Objecte

L'objecte de les presents bases és regular la dotació de 6 beques per a la realització de cursos de doctorat, i si escau, defensa de tesis doctorals, que la Universitat d'Alacant atorga a través de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

La relació de beques es troba en l'Annex I de la present convocatòria.

2.Requisits dels participants

Podran presentar sol·licituds a aquesta convocatòria els estudiants que hagen cursat estudis en alguna universitat llatinoamericana i que complisquen els següents requisits abans de la finalització del període de presentació d'instàncies:

 • Ser major d'edat segons la Llei espanyola (18 anys) i no tindre més de 45 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
 • Haver nascut en algun país llatinoamericà i no tindre permís de residència a Espanya.
 • Tindre degudament acreditat suficient coneixement de la llengua espanyola per a la realització dels estudis prevists.
 • No percebre cap ingrés o ocupar activitat remunerada que sumada a la beca supere el doble del salari mínim interprofessional.
 • Posseir la titulació necessària que es requerisca legalment per a cursar els estudis de doctorat. Els estudiants hauran de realitzar els tràmits necessaris per a l'oportuna convalidació davant de les autoritats educatives corresponents

3. Condicions generals de la dotació de les beques

1. La beca consta d'un primer període durant dos anys (comprés el primer any des de l’1 d'Octubre de 2007 fins al 30 de Setembre de 2008 i el segon any des de l’1 d'Octubre de 2008 fins al 30 de Setembre de 2009), amb l'objectiu de realitzar el programa de doctorat.

En el cas que la Comissió avaluadora ho considere oportú i amb l'únic fi de la realització i posterior defensa de la tesi doctoral i previ informe favorable del tutor assignat, s'ampliarà a un segon període, per un temps màxim de dos anys, en la forma i quantia que determine la Comissió de Selecció.

2. Les beques de la present convocatòria consten dels següents apartats:

 • Despeses de desplaçament des del país d'origen fins a Alacant i viceversa. Serà estrictament necessari per a fer efectiu aquest pagament, que el beneficiari presente factura del passatge aeri (no únicament el bitllet d'avió). Així mateix no s'inclouran el pagament de taxes aeroportuàries i semblants.
 • Assegurança mèdica pel període que dure l'estada en la Universitat d'Alacant i que cobrix assistència mèdica primària, no farmacèutica, en les condicions que s'arrepleguen per la Universitat d'Alacant amb la companyia asseguradora corresponent i sempre per a malalties contretes amb posterioritat a l'inici de la beca. Així mateix, assegurança de repatriació per a casos de defunció o malaltia greu.
 • Exempció del pagament de les taxes acadèmiques de matrícula, corresponents a la Universitat d'Alacant per a la realització dels cursos de doctorat o màster oficial si escau.
 • Dotació econòmica mensual de vuit-cents euros, durant els dotze mesos que dure la seua estada en la Universitat d'Alacant.

3. Els alumnes seleccionats s'integraran en els departaments amb les mateixes obligacions i drets que els becaris espanyols dels programes de formació de personal investigador.


4. Criteris generals que cal tindre en compte en la selecció de propostes

Els criteris de selecció seran els següents:

1. Primer criteri: expedient acadèmic específic:

En aquest punt es valora si la formació del candidat té relació directa amb l'especialitat de doctorat per a la qual està sol·licitant la beca.

 • Si els seus estudis superiors pertanyen a una àrea de coneixement distinta a l'especialitat sol·licitada: 0 punts
 • Si els seus estudis superiors pertanyen a un àrea de coneixement relacionada a l'especialitat sol·licitada: 1 punt.
 • Si els seus estudis superiors pertanyen a una àrea de coneixementque coincidix a l'especialitat sol·licitada: 2 punts

2. Segon criteri: expedient acadèmic global:

Es té en compte la mitjana de les qualificacions obtingudes en els estudis superiors, atorgant-los la següent puntuació:

a) Mitjana de Matrícula d'Honor (de 9.5 a10 punts): 4 punts

b) Mitjana d’Excel·lent: (de 8.01 a 9.49 punts): 3 punts

c) Mitjana de Notable (de 7 a 8 punts): 2 punts

d) Mitjana d'Aprovat (de 5 a 6,99 punts): 1 punt

A l'efecte d'homogeneïtzar les distintes formes de qualificació operatives en cada país, la qualificació s'establirà percentualment sobre 10 punts.

3. Tercer criteri: labor prèvia desenvolupada en treballs de docència i investigació:

Es valorarà les tasques docents i d'investigació, així com el desenvolupament professional que haja pogut exercir el candidat. Es valorarà amb zero punts, quan el candidat no compte amb cap experiència d'aquest tipus, fins a un màxim de 4 punts quan el candidat demostre una experiència excel·lent.

L'avaluació estarà subjecta a l'informe de caràcter preceptiu i vinculant que emetrà el professor doctor encarregat de tutoritzar al candidat seleccionat.

4. Quart criteri. Expectatives de Formació:

Es valora el potencial de formació del candidat, segons l'edat del mateix, en base al següent criteri:

Entre 20 i 25 anys inclusivament es valora amb 2 punts

Entre 26 i 35 anys inclusivament es valora amb 1 punt

Entre 36 i 40 anys inclusivament es valora amb 0.5 punts

Més de 40 anys es valora amb 0 punts

5. Formalització de sol·licituds

Les sol·licituds hauran de ser omplides pels sol·licitants a través d'Internet, en el formulariprevist a l’efecte en la següent adreça web:

http://www.ua.es/va/internacional/prog07/doctorado/amlatina.html

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 26 de febrer de 2007 i finalitzarà el 10 de abril de 2007, ambdos inclusivament.

6. Selecció de becaris i Comissió de Selecció

Complida la data de presentació de sol·licituds, la Universitat d'Alacant, a través de la Comissió de Selecció, en el termini màxim de 30 dies hàbils, avaluarà les sol·licituds i establirà un ordre de prelació de les mateixes que serà motivat en base als criteris de selecció establits en el punt quatre de les bases de la convocatòria. Aquest ordre de prelació serà publicada en la pàgina. web de la Unitat de Cooperació Internacional:

http://www.ua.es/va/internacional/prog07/doctorado/amlatina.html

donant-se per realitzat el tràmit de notificació als interessats.

Els peticionaris les sol·licituds dels quals siguen finalment seleccionades, hauran de presentar la documentació requerida en el punt sèptim de les bases de la present convocatòria. El termini per a complir aquest requisit serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la seua notificació. En el cas que el primer candidat seleccionat per a la concessió d'una determinada beca no complira els requisits del punt 2 en el termini establit, s'aplicaria l'ordre de prelació fins que algun ho fera.

Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció, nomenada a l'efecte, té com a competència l'avaluació i selecció de les sol·licituds presentades pels candidats. La seua Presidenta serà la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació o la persona en qui delegue i estarà integrada per un Secretari, que serà un membre de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals. En qualitat de vocals actuaran el Vicerector d'Alumnat, el Director del CEDIP i un representant del PDI, nomenat a l'efecte pel Rector de la Universitat d’Alacant, podent així mateix comptar amb assessors externs en el cas que foren necessaris.

7.Documents que han de presentar-se en cas de ser seleccionat de forma definitiva

a)Títol acadèmic degudament legalitzat.

b)Còpia compulsada del títol acadèmic i el seu certificat acadèmic personal amb la puntuació mitjana obtinguda (indicar el valor màxim i mínim del sistema de puntuació utilitzat) i el nombre total d'hores o crèdits realitzats.

c)Currículum vitae: haurà d'incloure el certificat o justificació documental que avale les activitats acadèmiques i/o professionals ressenyades en aquest.

d)Certificació de l'òrgan competent en cada país d'ingressos anuals percebuts o, si escau, declaració jurada de no percebre ingressos.

e)Per als ciutadans de llengua oficial no espanyola, còpia compulsada del certificat oficial acreditatiu del coneixement d'espanyol, amb especificació del nivell.

f)Còpia compulsada del certificat de naixença o del document d'identificació personal o del que reglamentàriament li substituïsca.

g)Tràmit de preadmissió corresponent al Centre on es van a realitzar els cursos de doctorat o màster oficial, si escau. Correspon al CEDIP (Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau) determinar si el sol·licitant complix els requisits acadèmics necessaris per a realitzar el curs de doctorat o màster oficial que sol·licite.L'admissió definitiva en els cursos es produirà quan la Universitat d'Alacant emeta “l’acceptació rectoral d'admissió”, sent aquest últim requisit indispensable perquè l'alumne es considere becari de ple dret.

8. Obligacions dels becaris

Els becaris estan obligats a:

1.Comunicar la seua acceptació expressa per correu electrònic a la Unitat de Cooperació Internacional de la Universitat d'Alacant (s.latinoamerica@ua.es) en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació de concessió de beca.

2.Personar-se davant del responsable de la Unitat de Cooperació Internacional de la Universitat d’Alacant en el termini de 10 dies hàbils a partir del començament de la beca.

3.Residir en el lloc on realitze els seus estudis durant el període de la beca, i no absentar-se del mateix sense la prèvia comunicació a la Unitat de Cooperació Internacional de la Universitat d’Alacant que resoldrà si escau la reducció, revocació o reintegrament de la beca.

4.No canviar d'estudis ni de centre previst sense l'acceptació de la Unitat de Cooperació internacional de la Universitat d’Alacant.

5.Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment d'aprofitament de la beca.

6.Superar els exàmens o proves corresponents als estudis per als que se'ls ha concedit la beca.

7.Realitzar l'activitat objecte de la beca en el termini que s'establisca en la resolució de la concessió.

8.Tornar al seu país d'origen una vegada finalitzats els estudis que van motivar la concessió de la beca o, si escau, quan aquesta siga rescindida.

9. Forma de pagament

El pagament de la beca es realitzarà a mes vençut mitjançant transferència bancària

Alacant, 26 de febrer de 2007

La Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació

Signat: Mª Begoña San Miguel del Hoyo

 

 

 

 

 

 

 

928942{anexo1}415845ANNEX I

Beca 1:

Doctorat en Constitució i Drets Fonamentals a Europa

Perfil de la plaça: les transformacions en la regulació dels Drets Fonamentals en el Constitucionalisme contemporani. Una aproximació comparada entre Europa i Latinoamérica.

Tutor: D. José Asensi Sabater

Beca 2:

Doctorat en Física, Enginyeria de Sistemes i teoria del senyal.

Perfil de la plaça: disseny i modelització d'elements òptics difractius

Tutor: D. Cristian Neipp López

Beca 3:

Doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia.

Perfil de la plaça: electrocatálisis en superfícies selectives per a piles de combustible.

Tutor: D. Juan Miguel Feliu Martínez

Beca 4:

Doctorat en Tecnologies per a la societat de la Informació

Perfil de la plaça: desenvolupament d'arquitectures hw/sw especialitzades, sistemes embeguts, arquitectures d'altes prestacions, aplicacions en visió, seguretat i sistemes bioinspirats

Tutor: D. Sergio Antonio Cuenca Asensi

Beca 5:

Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada

Perfil de la plaça: Mecanismes moleculars implicats en resposta a situacions d'estrés en cianobacteris

Tutor: Sra. Asunción Contreras de Vera

Beca 6:

Doctorat en Infermeria i Cultura de les Cures

Perfil de la plaça: història de les cures d'infermeria aprofundint en l'evolució dels instruments i tecnologies emprats per les infermeres en l'exercici de les seues funcions sociosanitàries i cuidadores al llarg de la història

Tutor: D. Jose Siles González

Subdirecció de Cooperació Universitària al Desenvolupament


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 9379

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464